2046. ἐρέω (ereó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2046. ἐρέω (ereó) — 98 Occurrences

Matthew 1:22 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου
INT: might be fulfilled that having been spoken by the Lord

Matthew 2:15 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου
INT: might be fulfilled that having been spoken by Lord

Matthew 2:17 V-APP-NNS
GRK: ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου
INT: was fulfilled that having been spoken by Jeremiah

Matthew 2:23 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν
INT: should be fulfilled that having been spoken through the

Matthew 3:3 V-APP-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαίου
INT: is the [one] having been spoken of through Isaiah

Matthew 4:14 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου
INT: might be fulfilled that having been spoken by Isaiah

Matthew 5:21 V-AIP-3S
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις
INT: You have heard that it was said to the ancients

Matthew 5:27 V-AIP-3S
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Οὐ μοιχεύσεις
INT: You have heard that it was said not You will commit adultery

Matthew 5:31 V-AIP-3S
GRK: Ἐρρέθη δέ Ὃς
INT: It was said moreover whoever

Matthew 5:33 V-AIP-3S
GRK: ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις
INT: you have heard that it was said to the ancients

Matthew 5:38 V-AIP-3S
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ὀφθαλμὸν ἀντὶ
INT: You have heard that it was said Eye for

Matthew 5:43 V-AIP-3S
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ἀγαπήσεις τὸν
INT: You have heard that it was said You will love

Matthew 7:4 V-FIA-2S
GRK: ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ
KJV: Or how wilt thou say to thy brother,
INT: Or how will you say to the brother

Matthew 7:22 V-FIA-3P
GRK: πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν
KJV: Many will say to me in
INT: Many will say to me on

Matthew 8:17 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου
INT: might be fulfilled that having been spoken by Isaiah

Matthew 12:17 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου
INT: might be fulfilled that having been spoken by Isaiah

Matthew 13:30 V-FIA-1S
GRK: τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς
KJV: of harvest I will say to the reapers,
INT: of the harvest I will say to the harvesters

Matthew 13:35 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ
INT: might be fulfilled that having been spoken by the

Matthew 17:20 V-FIA-2P
GRK: κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε τῷ ὄρει
KJV: of mustard seed, ye shall say unto this
INT: a seed of mustard you will say to the mountain

Matthew 21:3 V-FIA-2P
GRK: εἴπῃ τι ἐρεῖτε ὅτι Ὁ
KJV: ought unto you, ye shall say, The Lord
INT: say anything you will say The

Matthew 21:4 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ
INT: might be fulfilled that having been spoken by the

Matthew 21:24 V-FIA-1S
GRK: κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ
KJV: me, I in like wise will tell you by
INT: I also to you will say by what

Matthew 21:25 V-FIA-3S
GRK: Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ ἡμῖν Διὰ
KJV: From heaven; he will say unto us, Why
INT: From heaven he will say to us because of

Matthew 22:31 V-APP-ANS
GRK: ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ
INT: have you read that having been spoken to you by

Matthew 24:15 V-APP-ANS
GRK: ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ
INT: of desolation which having been spoken of by Daniel

Matthew 25:34 V-FIA-3S
GRK: τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς
KJV: shall the King say unto them on
INT: Then will say the king

Matthew 25:40 V-FIA-3S
GRK: ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς Ἀμὴν
KJV: shall answer and say unto them,
INT: the king will say to them Truly

Matthew 25:41 V-FIA-3S
GRK: τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς
KJV: Then shall he say also unto them on
INT: Then will he say also to those

Matthew 26:75 V-RPA-GNS
GRK: ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι Πρὶν
KJV: of Jesus, which said unto him, Before
INT: word of Jesus who had said Before [the]

Matthew 27:9 V-APP-NNS
GRK: ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου
INT: was fulfilled that having been spoken by Jeremiah

Matthew 27:35 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ
INT: might be fulfilled that which was spoken by the

Mark 11:29 V-FIA-1S
GRK: μοι καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν
KJV: me, and I will tell you by
INT: me and I will tell you by

Mark 11:31 V-FIA-3S
GRK: Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ Διὰ τί
KJV: From heaven; he will say, Why then
INT: From heaven he will say because of why

Mark 13:14 V-APP-ANS
GRK: ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ
INT: desolation which was spoken of by Daniel

Luke 2:24 V-RPM/P-ANS
GRK: κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ
KJV: according to that which is said in
INT: according to that which has been said in the

Luke 4:12 V-RIM/P-3S
GRK: Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται Οὐκ ἐκπειράσεις
INT: Jesus It has been said not You will test

Luke 4:23 V-FIA-2P
GRK: αὐτούς Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν
KJV: Ye will surely say unto me this
INT: them Surely you will say to me the

Luke 12:10 V-FIA-3S
GRK: πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς
KJV: whosoever shall speak a word
INT: every one who will say a word against

Luke 12:19 V-FIA-1S
GRK: καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ
KJV: And I will say to my soul,
INT: and I will say to the soul

Luke 13:25 V-FIA-3S
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν Οὐκ
KJV: he shall answer and say unto you,
INT: and he having answered will say to you not

Luke 13:27 V-FIA-3S
GRK: καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν
KJV: But he shall say, I tell you,
INT: And he will say I tell you

Luke 14:9 V-FIA-3S
GRK: αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι Δὸς
KJV: him come and say to thee, Give
INT: him having invited will say to you Give

Luke 14:10 V-FIA-3S
GRK: κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι Φίλε
INT: has invited you he may say to you Friend

Luke 15:18 V-FIA-1S
GRK: μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ Πάτερ
KJV: father, and will say unto him, Father,
INT: of me and I will say to him Father

Luke 17:7 V-FIA-3S
GRK: τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ Εὐθέως
KJV: feeding cattle, will say unto him
INT: the field will say to him immediately

Luke 17:8 V-FIA-3S
GRK: ἀλλ' οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ Ἑτοίμασον
KJV: will not rather say unto him,
INT: but not will he say to him Prepare

Luke 17:21 V-FIA-3P
GRK: οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδοὺ ὧδε
KJV: Neither shall they say, Lo here!
INT: nor will they say Behold here

Luke 17:23 V-FIA-3P
GRK: καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν Ἰδοὺ
KJV: [it].And they shall say to you, See
INT: And they will say to you Behold

Luke 19:31 V-FIA-2P
GRK: λύετε οὕτως ἐρεῖτε ὅτι Ὁ
KJV: [him]? thus shall ye say unto him,
INT: do you untie [it] thus will you say Because the

Luke 20:5 V-FIA-3S
GRK: Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ Διὰ τί
KJV: From heaven; he will say, Why then
INT: From heaven he will say because of why

Luke 22:11 V-FIA-2P
GRK: καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ
KJV: And ye shall say unto the goodman
INT: and you will say to the master

Luke 22:13 V-LIA-3S
GRK: εὗρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς καὶ
KJV: as he had said unto them:
INT: they found as he had said to them and

Luke 23:29 V-FIA-3P
GRK: ἐν αἷς ἐροῦσιν Μακάριαι αἱ
KJV: the which they shall say, Blessed
INT: in which they will say Blessed [are] the

John 4:18 V-RIA-2S
GRK: τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας
KJV: husband: in that saidst thou truly.
INT: this truly you have spoken

John 6:65 V-RIA-1S
GRK: Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι
KJV: Therefore said I unto you,
INT: because of this have I said to you that

John 11:13 V-LIA-3S
GRK: εἰρήκει δὲ ὁ
KJV: Howbeit Jesus spake of his
INT: had spoken however

John 12:50 V-RIA-3S
GRK: λαλῶ καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ
KJV: even as the Father said unto me, so
INT: speak as has said to me the

John 14:29 V-RIA-1S
GRK: καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν
KJV: And now I have told you before
INT: And now I have told you before

John 15:15 V-RIA-1S
GRK: ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους ὅτι
KJV: doeth: but I have called you friends;
INT: you however I have called friends for

Acts 2:16 V-RPM/P-NNS
GRK: ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ
KJV: is that which was spoken by
INT: is that which has been spoken by the

Acts 8:24 V-RIA-2P
GRK: ἐμὲ ὧν εἰρήκατε
KJV: which ye have spoken come
INT: me of which you have spoken

Acts 13:34 V-RIA-3S
GRK: διαφθοράν οὕτως εἴρηκεν ὅτι Δώσω
KJV: to corruption, he said on this wise,
INT: decay thus he spoke I will give

Acts 13:40 V-RPM/P-ANS
GRK: ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς
KJV: you, which is spoken of in
INT: it might come that which has been said in the

Acts 17:28 V-RIA-3P
GRK: ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν Τοῦ γὰρ
KJV: own poets have said, For we are
INT: you poets have said of the indeed

Acts 20:38 V-LIA-3S
GRK: λόγῳ ᾧ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι
KJV: which he spake, that
INT: word which he had spoken that no more

Acts 23:5 V-FIA-2S
GRK: σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς
KJV: Thou shalt not speak evil of the ruler
INT: of you not you will speak of evil

Romans 3:5 V-FIA-1P
GRK: συνίστησιν τί ἐροῦμεν μὴ ἄδικος
KJV: of God, what shall we say? [Is] God
INT: commends what will we say [is] unrighteous

Romans 4:1 V-FIA-1P
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν εὑρηκέναι Ἀβραὰμ
KJV: What shall we say then that Abraham
INT: What then will we say discovered Abraham

Romans 4:18 V-RPM/P-ANS
GRK: κατὰ τὸ εἰρημένον Οὕτως ἔσται
KJV: according to that which was spoken, So
INT: according to that which had been said So will be

Romans 6:1 V-FIA-1P
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν ἐπιμένωμεν τῇ
KJV: What shall we say then?
INT: What then will we say Shall we continue

Romans 7:7 V-FIA-1P
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν ὁ νόμος
KJV: What shall we say then? [Is] the law
INT: What then will we say [Is] the law

Romans 8:31 V-FIA-1P
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα
KJV: shall we then say to these things?
INT: What then will we say to these things

Romans 9:12 V-AIP-3S
GRK: τοῦ καλοῦντος ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι
INT: him who calls it was said to her

Romans 9:14 V-FIA-1P
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν μὴ ἀδικία
KJV: What shall we say then?
INT: What then will we say not injustice

Romans 9:19 V-FIA-2S
GRK: Ἐρεῖς μοι οὖν
KJV: Thou wilt say then unto me,
INT: You will say to me then

Romans 9:20 V-FIA-3S
GRK: θεῷ μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα
KJV: the thing formed say to him that formed
INT: God not will say the thing formed

Romans 9:26 V-AIP-3S
GRK: τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς Οὐ
INT: place where it was said to them Not

Romans 9:30 V-FIA-1P
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν ὅτι ἔθνη
KJV: What shall we say then? That
INT: What then will we say That Gentiles

Romans 11:19 V-FIA-2S
GRK: ἐρεῖς οὖν Ἐξεκλάσθησαν
KJV: Thou wilt say then, The branches
INT: You will say then Were broken out

1 Corinthians 14:16 V-FIA-3S
GRK: ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τό Ἀμήν
KJV: the room of the unlearned say Amen at
INT: uninstructed how will he say the Amen

1 Corinthians 14:23 V-FIA-3P
GRK: ἄπιστοι οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε
KJV: will they not say that ye are mad?
INT: unbelievers not will they say that you are mad

1 Corinthians 15:35 V-FIA-3S
GRK: Ἀλλὰ ἐρεῖ τις Πῶς
KJV: But some [man] will say, How are
INT: But will say someone How

2 Corinthians 12:6 V-FIA-1S
GRK: ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ φείδομαι δέ
KJV: a fool; for I will say the truth: but
INT: for truth indeed I will say I refrain however

2 Corinthians 12:9 V-RIA-3S
GRK: καὶ εἴρηκέν μοι Ἀρκεῖ
KJV: And he said unto me, My
INT: And he said to me suffices

Galatians 3:16 V-AIP-3P
GRK: δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι
INT: moreover to Abraham were spoken the promises

Philippians 4:4 V-FIA-1S
GRK: πάντοτε πάλιν ἐρῶ χαίρετε
KJV: alway: [and] again I say, Rejoice.
INT: always again I will say rejoice

Hebrews 1:13 V-RIA-3S
GRK: τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε Κάθου
KJV: of the angels said he at any time,
INT: of the angels said he ever Sit

Hebrews 4:3 V-RIA-3S
GRK: πιστεύσαντες καθὼς εἴρηκεν Ὡς ὤμοσα
KJV: rest, as he said, As I have sworn
INT: having believed as he has said So I swore

Hebrews 4:4 V-RIA-3S
GRK: εἴρηκεν γάρ που
KJV: For he spake in a certain place of
INT: he has said indeed somewhere

Hebrews 10:9 V-RIA-3S
GRK: τότε εἴρηκεν Ἰδοὺ ἥκω
KJV: Then said he, Lo, I come
INT: then he said Behold I come

Hebrews 10:15 V-RNA
GRK: γὰρ τὸ εἰρηκέναι
INT: indeed the having said before

Hebrews 13:5 V-RIA-3S
GRK: αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν Οὐ μή
KJV: for he hath said, I will never leave
INT: himself indeed has said never not

James 2:18 V-FIA-3S
GRK: ἀλλ' ἐρεῖ τις Σὺ
KJV: Yea, a man may say, Thou hast
INT: But will say someone You

Revelation 6:11 V-AIP-3S
GRK: λευκή καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα
INT: white and it was said to them that

Revelation 7:14 V-RIA-1S
GRK: καὶ εἴρηκα αὐτῷ Κύριέ
KJV: And I said unto him, Sir,
INT: And I said to him Lord

Revelation 9:4 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα
INT: and it was said to them that

Revelation 17:7 V-FIA-1S
GRK: ἐθαύμασας ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ
KJV: I will tell thee
INT: did you wonder I will tell you the

Revelation 19:3 V-RIA-3P
GRK: καὶ δεύτερον εἴρηκαν Ἁλληλουιά καὶ
KJV: And again they said, Alleluia. And
INT: And a second time they said Hallelujah And

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page