2123. εὐκοπώτερος (eukopóteros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2123. εὐκοπώτερος (eukopóteros) — 7 Occurrences

Matthew 9:5 Adj-NNS-C
GRK: γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν Ἀφίενταί
NAS: Which is easier, to say, Your sins
KJV: whether is easier, to say, [Thy] sins
INT: indeed is easier to say Have been forgiven

Matthew 19:24 Adj-NNS-C
GRK: λέγω ὑμῖν εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον
NAS: I say to you, it is easier for a camel
KJV: It is easier for a camel
INT: I say to you easier [it] is a camel

Mark 2:9 Adj-NNS-C
GRK: τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν τῷ
NAS: Which is easier, to say
KJV: is it easier to say
INT: which is easier to say to the

Mark 10:25 Adj-NNS-C
GRK: εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον
NAS: It is easier for a camel to go
KJV: It is easier for a camel to go
INT: Easier it is [for] a camel

Luke 5:23 Adj-NNS-C
GRK: τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν Ἀφέωνταί
NAS: Which is easier, to say, 'Your sins
KJV: Whether is easier, to say, Thy
INT: which is easier to say Have been forgiven

Luke 16:17 Adj-NNS-C
GRK: Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν
NAS: But it is easier for heaven and earth
KJV: And it is easier for heaven and
INT: easier for moreover it is

Luke 18:25 Adj-NNS-C
GRK: εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν
NAS: For it is easier for a camel to go
KJV: For it is easier for a camel to go
INT: easier for indeed it is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page