218. ἀλείφω (aleipho)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 218. ἀλείφω (aleipho) — 9 Occurrences

Matthew 6:17 V-AMM-2S
GRK: δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν
NAS: But you, when you fast, anoint your head
KJV: when thou fastest, anoint thine
INT: moreover fasting anoint your

Mark 6:13 V-IIA-3P
GRK: ἐξέβαλλον καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς
NAS: demons and were anointing with oil
KJV: devils, and anointed with oil many
INT: they cast out and anointed with oil many

Mark 16:1 V-ASA-3P
GRK: ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν
NAS: that they might come and anoint Him.
KJV: that they might come and anoint him.
INT: that having come they might anoint him

Luke 7:38 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ
NAS: His feet and anointing them with the perfume.
KJV: and anointed [them] with the ointment.
INT: of him and was anointing [them] with the ointment

Luke 7:46 V-AIA-2S
GRK: μου οὐκ ἤλειψας αὕτη δὲ
NAS: You did not anoint My head with oil,
KJV: thou didst not anoint: but this woman
INT: of me not you did anoint herself moreover

Luke 7:46 V-AIA-3S
GRK: δὲ μύρῳ ἤλειψεν τοὺς πόδας
NAS: with oil, but she anointed My feet
KJV: but this woman hath anointed my feet
INT: moreover with ointment anointed the feet

John 11:2 V-APA-NFS
GRK: Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον
NAS: It was the Mary who anointed the Lord
KJV: which anointed the Lord
INT: Mary having anointed the Lord

John 12:3 V-AIA-3S
GRK: πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας
NAS: nard, and anointed the feet
KJV: very costly, and anointed the feet
INT: pure of great price anointed the feet

James 5:14 V-APA-NMP
GRK: ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ
NAS: over him, anointing him with oil
KJV: over him, anointing him with oil
INT: over him having anointed him with oil

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page