268. ἁμαρτωλός (hamartólos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 268. ἁμαρτωλός (hamartólos) — 47 Occurrences

Matthew 9:10 Adj-NMP
GRK: τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο
NAS: tax collectors and sinners came
KJV: and sinners came
INT: tax collectors and sinners having come were reclining [at table] with

Matthew 9:11 Adj-GMP
GRK: τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ
NAS: with the tax collectors and sinners?
KJV: publicans and sinners?
INT: tax collectors and sinners eats the

Matthew 9:13 Adj-AMP
GRK: δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς
NAS: to call the righteous, but sinners.
KJV: but sinners to
INT: righteous [ones] but sinners

Matthew 11:19 Adj-GMP
GRK: φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν καὶ ἐδικαιώθη
NAS: of tax collectors and sinners!' Yet
KJV: of publicans and sinners. But wisdom
INT: a friend and of sinners And was justified

Matthew 26:45 Adj-GMP
GRK: εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν
NAS: into the hands of sinners.
KJV: into the hands of sinners.
INT: into [the] hands of sinners

Mark 2:15 Adj-NMP
GRK: τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ
NAS: tax collectors and sinners were dining
KJV: publicans and sinners sat also
INT: tax collectors and sinners were reclining [at table] with

Mark 2:16 Adj-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν
NAS: that He was eating with the sinners and tax
KJV: and sinners, they said
INT: with the sinners and tax collectors

Mark 2:16 Adj-GMP
GRK: τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει
NAS: with tax collectors and sinners?
KJV: publicans and sinners?
INT: tax collectors and sinners he eats

Mark 2:17 Adj-AMP
GRK: δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς
NAS: to call the righteous, but sinners.
KJV: but sinners to
INT: righteous [ones] but sinners

Mark 8:38 Adj-DFS
GRK: μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ καὶ ὁ
NAS: adulterous and sinful generation,
KJV: and sinful generation;
INT: adulterous and sinful also the

Mark 14:41 Adj-GMP
GRK: χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν
NAS: into the hands of sinners.
KJV: into the hands of sinners.
INT: hands of sinners

Luke 5:8 Adj-NMS
GRK: ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι κύριε
NAS: for I am a sinful man,
KJV: for I am a sinful man, O Lord.
INT: for a man sinful am I Lord

Luke 5:30 Adj-GMP
GRK: τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ
NAS: with the tax collectors and sinners?
KJV: publicans and sinners?
INT: tax collectors and sinners do you eat and

Luke 5:32 Adj-AMP
GRK: δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν
NAS: the righteous but sinners to repentance.
KJV: but sinners to
INT: righteous [ones] but sinners to repentance

Luke 6:32 Adj-NMP
GRK: γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας
NAS: is [that] to you? For even sinners love
KJV: ye? for sinners also love
INT: indeed sinners those who love

Luke 6:33 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ
NAS: is [that] to you? For even sinners do
KJV: ye? for sinners also do even
INT: For even sinners the same

Luke 6:34 Adj-NMP
GRK: ἐστίν καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν
NAS: is [that] to you? Even sinners lend
KJV: ye? for sinners also lend
INT: is it even sinners to sinners lend

Luke 6:34 Adj-DMP
GRK: καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα
NAS: lend to sinners in order
KJV: also lend to sinners, to receive
INT: even sinners to sinners lend that

Luke 7:34 Adj-GMP
GRK: τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
NAS: of tax collectors and sinners!'
KJV: of publicans and sinners!
INT: of tax collectors and of sinners

Luke 7:37 Adj-NFS
GRK: τῇ πόλει ἁμαρτωλός καὶ ἐπιγνοῦσα
NAS: who was a sinner; and when she learned
KJV: which was a sinner, when she knew that
INT: the city a sinner And she having known

Luke 7:39 Adj-NFS
GRK: αὐτοῦ ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν
NAS: is touching Him, that she is a sinner.
KJV: for she is a sinner.
INT: him for a sinner she is

Luke 13:2 Adj-NMP
GRK: Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας
NAS: Galileans were [greater] sinners than
KJV: Galilaeans were sinners above all
INT: Galileans these sinners beyond all

Luke 15:1 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ
NAS: the tax collectors and the sinners were coming near
KJV: and sinners for to hear
INT: and the sinners to hear him

Luke 15:2 Adj-AMP
GRK: ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ
NAS: receives sinners and eats
KJV: This man receiveth sinners, and eateth
INT: This [man] sinners receives and

Luke 15:7 Adj-DMS
GRK: ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ
NAS: over one sinner who repents than
KJV: one sinner that repenteth,
INT: over one sinner repenting [more] than

Luke 15:10 Adj-DMS
GRK: ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι
NAS: over one sinner who repents.
KJV: over one sinner that repenteth.
INT: over one sinner repenting

Luke 18:13 Adj-DMS
GRK: μοι τῷ ἁμαρτωλῷ
NAS: God, be merciful to me, the sinner!'
KJV: be merciful to me a sinner.
INT: to me the sinner

Luke 19:7 Adj-DMS
GRK: ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν
NAS: of a man who is a sinner.
KJV: with a man that is a sinner.
INT: With a sinful man he has entered

Luke 24:7 Adj-GMP
GRK: χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι
NAS: into the hands of sinful men,
KJV: into the hands of sinful men, and
INT: hands of men sinful and to be crucified

John 9:16 Adj-NMS
GRK: δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα
NAS: can a man who is a sinner perform such
KJV: can a man that is a sinner do such
INT: can a man a sinner such signs

John 9:24 Adj-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν
NAS: that this man is a sinner.
KJV: man is a sinner.
INT: man a sinner is

John 9:25 Adj-NMS
GRK: ἐκεῖνος Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ
NAS: Whether He is a sinner, I do not know;
KJV: he be a sinner [or no], I know
INT: he If a sinner he is not

John 9:31 Adj-GMP
GRK: ὁ θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει
NAS: does not hear sinners; but if
KJV: heareth not sinners: but if
INT: God sinners not does hear

Romans 3:7 Adj-NMS
GRK: κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι
NAS: still being judged as a sinner?
KJV: judged as a sinner?
INT: also I as a sinner am judged

Romans 5:8 Adj-GMP
GRK: ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν
NAS: us, in that while we were yet sinners, Christ
KJV: were yet sinners, Christ died
INT: that still sinners being we

Romans 5:19 Adj-NMP
GRK: ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ
NAS: the many were made sinners, even so
KJV: many were made sinners, so by
INT: one man sinners were appointed the

Romans 7:13 Adj-NFS
GRK: καθ' ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία
KJV: might become exceeding sinful.
INT: beyond excessively sinful sin

Galatians 2:15 Adj-NMP
GRK: ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί
NAS: by nature and not sinners from among
KJV: and not sinners of the Gentiles,
INT: of [the] Gentiles sinners

Galatians 2:17 Adj-NMP
GRK: καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί ἆρα Χριστὸς
NAS: been found sinners, is Christ
KJV: are found sinners, [is] therefore
INT: also ourselves sinners [is] then Christ

1 Timothy 1:9 Adj-DMP
GRK: ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς ἀνοσίοις καὶ
NAS: for the ungodly and sinners, for the unholy
KJV: and for sinners, for unholy
INT: for [the] ungodly and sinful for [the] unholy and

1 Timothy 1:15 Adj-AMP
GRK: τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι ὧν
NAS: to save sinners, among whom
KJV: the world to save sinners; of whom I
INT: the world sinners to save of whom

Hebrews 7:26 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος
NAS: separated from sinners and exalted
KJV: separate from sinners, and made
INT: from sinners and higher

Hebrews 12:3 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαυτὸν
NAS: hostility by sinners against
KJV: of sinners against
INT: from sinners against himself

James 4:8 Adj-VMP
GRK: καθαρίσατε χεῖρας ἁμαρτωλοί καὶ ἁγνίσατε
NAS: your hands, you sinners; and purify
KJV: [your] hands, [ye] sinners; and
INT: Have cleansed [your] hands sinners and have purified

James 5:20 Adj-AMS
GRK: ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης
NAS: that he who turns a sinner from the error
KJV: he which converteth the sinner from
INT: the [one] having brought back a sinner from [the] error

1 Peter 4:18 Adj-NMS
GRK: ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται
NAS: OF THE GODLESS MAN AND THE SINNER?
KJV: the ungodly and the sinner appear?
INT: ungodly and sinner where will appear

Jude 1:15 Adj-NMP
GRK: κατ' αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς
NAS: ungodly sinners have spoken
KJV: ungodly sinners have spoken
INT: against him sinners ungodly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page