2856. κολοβόω (koloboó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2856. κολοβόω (koloboó) — 4 Occurrences

Matthew 24:22 V-AIP-3P
GRK: εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι
NAS: those days had been cut short, no
KJV: days should be shortened, there
INT: if not had been shortened the days

Matthew 24:22 V-FIP-3P
GRK: τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι
NAS: days had been cut short, no life
KJV: those days shall be shortened.
INT: the elect will be shortened the days

Mark 13:20 V-AIA-3S
GRK: εἰ μὴ ἐκολόβωσεν Κύριος τὰς
NAS: the Lord had shortened [those] days,
KJV: that the Lord had shortened those days,
INT: if not had shortened [the] Lord the

Mark 13:20 V-AIA-3S
GRK: οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας
NAS: whom He chose, He shortened the days.
KJV: he hath chosen, he hath shortened the days.
INT: whom he chose he has shortened the days

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page