3855. παράγω (paragó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3855. παράγω (paragó) — 11 Occurrences

Matthew 9:9 V-PPA-NMS
GRK: Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς
NAS: As Jesus went on from there, He saw
KJV: Jesus passed forth from thence,
INT: And passing Jesus

Matthew 9:27 V-PPA-DMS
GRK: Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ
NAS: As Jesus went on from there, two
KJV: And when Jesus departed thence, two
INT: And passing on from there

Matthew 20:30 V-PIA-3S
GRK: ὅτι Ἰησοῦς παράγει ἔκραξαν λέγοντες
NAS: that Jesus was passing by, cried
KJV: Jesus passed by, cried out,
INT: that Jesus is passing by cried out saying

Mark 1:16 V-PPA-NMS
GRK: Καὶ παράγων παρὰ τὴν
NAS: As He was going along by the Sea
INT: And passing by the

Mark 2:14 V-PPA-NMS
GRK: Καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν
NAS: As He passed by, He saw Levi
KJV: And as he passed by, he saw Levi
INT: And passing on he saw Levi

Mark 15:21 V-PPA-AMS
GRK: καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα
NAS: They pressed into service a passer-by coming
KJV: a Cyrenian, who passed by, coming
INT: And they compel passing by one Simon

John 8:59 V-IIA-3S
GRK: αὐτῶν καὶ παρῆγεν οὕτως
KJV: so passed by.
INT: of them and passed by thus

John 9:1 V-PPA-NMS
GRK: Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον
NAS: As He passed by, He saw a man
KJV: And as [Jesus] passed by, he saw a man
INT: And passing by he saw a man

1 Corinthians 7:31 V-PIA-3S
GRK: μὴ καταχρώμενοι παράγει γὰρ τὸ
NAS: of this world is passing away.
KJV: of this world passeth away.
INT: not using [it] as their own passes away indeed the

1 John 2:8 V-PIM-3S
GRK: ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ
NAS: the darkness is passing away and the TRUE
KJV: the darkness is past, and
INT: the darkness is passing away and the

1 John 2:17 V-PIM-3S
GRK: ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ
NAS: The world is passing away, and [also] its lusts;
KJV: the world passeth away, and
INT: the world is passing away and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page