4053. περισσός (perissos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4053. περισσός (perissos) — 23 Occurrences

Matthew 5:37 Adj-NNS
GRK: τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ
NAS: no; anything beyond these
KJV: for whatsoever is more than these
INT: [anything] moreover more than these from

Matthew 5:47 Adj-ANS
GRK: μόνον τί περισσὸν ποιεῖτε οὐχὶ
NAS: what more are you doing
KJV: what do ye more [than others]? do not
INT: only what extraordinary do you Do not

Matthew 11:9 Adj-NNS-C
GRK: ὑμῖν καὶ περισσότερον προφήτου
NAS: I tell you, and one who is more than a prophet.
INT: to you and [one] more excellent than a prophet

Matthew 23:14 Adj-ANS
GRK: τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα
INT: this you shall receive more abundant judgment

Mark 6:51 Adj-GNS
GRK: λίαν ἐκ περισσοῦ ἐν ἑαυτοῖς
INT: exceedingly in abundance in themselves

Mark 7:36 Adj-ANS-C
GRK: αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον
INT: them exceedingly more abundantly they proclaimed [it]

Mark 12:33 Adj-NNS-C
GRK: ὡς ἑαυτὸν περισσότερόν ἐστιν πάντων
INT: as oneself more important is than all

Mark 12:40 Adj-ANS-C
GRK: οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα
NAS: will receive greater condemnation.
INT: These will receive greater judgment

Luke 7:26 Adj-AMS-C
GRK: ὑμῖν καὶ περισσότερον προφήτου
NAS: I say to you, and one who is more than a prophet.
INT: to you and [one] more excellent than a prophet

Luke 12:4 Adj-ANS-C
GRK: μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι
INT: not are able more abundantly anything to do

Luke 12:48 Adj-ANS-C
GRK: παρέθεντο πολύ περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν
INT: was committed much the more will they ask of him

Luke 20:47 Adj-ANS-C
GRK: οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα
NAS: will receive greater condemnation.
INT: These will receive more abundant judgment

John 10:10 Adv
GRK: ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν
NAS: life, and have [it] abundantly.
KJV: that they might have [it] more abundantly.
INT: they might have and abundantly might have [it]

Romans 3:1 Adj-NNS
GRK: οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου
NAS: Then what advantage has the Jew? Or
KJV: What advantage then hath the Jew?
INT: then [is] the superiority of the Jew

1 Corinthians 12:23 Adj-AFS-C
GRK: τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν καὶ
NAS: we bestow more abundant
INT: these honor more abundant we bestow and

1 Corinthians 12:23 Adj-AFS-C
GRK: ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει
NAS: more abundant honor,
INT: of us decorum more abundant have

1 Corinthians 12:24 Adj-AFS-C
GRK: τῷ ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν
NAS: whereas our more presentable
INT: to [parts] that being deficient more abundant having given honor

1 Corinthians 15:10 Adj-AMS-C
GRK: ἐγενήθη ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων
NAS: but I labored even more than all
INT: has been but more abundantly than them all

2 Corinthians 2:7 Adj-DFS-C
GRK: πως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ
NAS: might be overwhelmed by excessive sorrow.
INT: perhaps with the more abundant grief should be swallowed up

2 Corinthians 9:1 Adj-NNS
GRK: τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἐστιν
NAS: For it is superfluous for me to write
KJV: it is superfluous for me
INT: the saints superfluous for me it is

2 Corinthians 10:8 Adj-ANS-C
GRK: τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι
NAS: somewhat further about
INT: even indeed more abundantly somewhat I should boast

Hebrews 6:17 Adj-NNS-C
GRK: ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ
INT: Wherein the same more abundantly desiring

Hebrews 7:15 Adj-NNS-C
GRK: Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν
INT: And more abundantly yet evident

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page