5590. ψυχή (psuché)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5590. ψυχή (psuché) — 104 Occurrences

Matthew 2:20 N-AFS
GRK: ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου
NAS: who sought the Child's life are dead.
KJV: sought the young child's life.
INT: were seeking the life of the child

Matthew 6:25 N-DFS
GRK: μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί
NAS: about your life, [as to] what
KJV: for your life, what
INT: be anxious about the life of you what

Matthew 6:25 N-NFS
GRK: οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν
NAS: you will put on. Is not life more
KJV: Is not the life more than meat,
INT: Is not the life more is

Matthew 10:28 N-AFS
GRK: τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων
NAS: to kill the soul; but rather
KJV: able to kill the soul: but rather
INT: those however soul not are able

Matthew 10:28 N-AFS
GRK: δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα
NAS: to destroy both soul and body in hell.
KJV: to destroy both soul and body
INT: is able both soul and body

Matthew 10:39 N-AFS
GRK: εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει
NAS: He who has found his life will lose
KJV: his life shall lose
INT: having found the life of him will lose

Matthew 10:39 N-AFS
GRK: ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
NAS: it, and he who has lost his life for My sake
KJV: he that loseth his life for my sake
INT: having lost the life of him on account of

Matthew 11:29 N-DFP
GRK: ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν
NAS: and YOU WILL FIND REST FOR YOUR SOULS.
KJV: rest unto your souls.
INT: rest [for] the souls of you

Matthew 12:18 N-NFS
GRK: εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου θήσω
NAS: IN WHOM MY SOUL is WELL-PLEASED;
KJV: my soul is well pleased:
INT: has found delight the soul of me I will put

Matthew 16:25 N-AFS
GRK: θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
NAS: to save his life will lose
KJV: save his life shall lose it:
INT: might desire the life of him to save

Matthew 16:25 N-AFS
GRK: ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
NAS: loses his life for My sake
KJV: will lose his life for my
INT: might lose the life of him on account of

Matthew 16:26 N-AFS
GRK: τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ
NAS: world and forfeits his soul? Or what
KJV: lose his own soul? or what
INT: and [the] soul of him lose

Matthew 16:26 N-GFS
GRK: ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ
NAS: give in exchange for his soul?
KJV: in exchange for his soul?
INT: [as] an exchange for the soul of him

Matthew 20:28 N-AFS
GRK: δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον
NAS: and to give His life a ransom
KJV: to give his life a ransom for
INT: to give the life of him [as] a ransom

Matthew 22:37 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ
NAS: AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL
KJV: all thy soul, and with
INT: all the soul of you and

Matthew 26:38 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως
NAS: He said to them, My soul is deeply grieved,
KJV: My soul is
INT: is the soul of me even to

Mark 3:4 N-AFS
GRK: ἢ κακοποιῆσαι ψυχὴν σῶσαι ἢ
NAS: to save a life or
KJV: to do evil? to save life, or to kill?
INT: or to do evil life to save or

Mark 8:35 N-AFS
GRK: τὴν αὐτοῦ ψυχὴν σῶσαι ἀπολέσει
NAS: to save his life will lose
KJV: save his life shall lose it;
INT: his life to save will lose

Mark 8:35 N-AFS
GRK: ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
NAS: loses his life for My sake
KJV: shall lose his life for my sake
INT: may lose the life of him on account of

Mark 8:36 N-AFS
GRK: ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
NAS: world, and forfeit his soul?
KJV: lose his own soul?
INT: lose the soul of him

Mark 8:37 N-GFS
GRK: ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ
NAS: give in exchange for his soul?
KJV: in exchange for his soul?
INT: [as] an exchange for the soul of him

Mark 10:45 N-AFS
GRK: δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον
NAS: and to give His life a ransom
KJV: to give his life a ransom for
INT: to give the life of him [as] a ransom

Mark 12:30 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ
NAS: AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL
KJV: all thy soul, and with
INT: all the soul of you and

Mark 14:34 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως
NAS: And He said to them, My soul is deeply grieved
KJV: My soul is
INT: is the soul of me even to

Luke 1:46 N-NFS
GRK: Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν
NAS: said: My soul exalts
KJV: said, My soul doth magnify the Lord,
INT: Magnifies the soul of me the

Luke 2:35 N-AFS
GRK: αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία
NAS: your own soul-- to the end
KJV: thy own soul also,) that
INT: of her the soul will go through a sword

Luke 6:9 N-AFS
GRK: ἢ κακοποιῆσαι ψυχὴν σῶσαι ἢ
NAS: to save a life or
KJV: to save life, or
INT: or to do evil life to save or

Luke 9:24 N-AFS
GRK: θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
NAS: to save his life will lose
KJV: save his life shall lose it:
INT: might desire the life of him to save

Luke 9:24 N-AFS
GRK: ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
NAS: loses his life for My sake,
KJV: will lose his life for my sake,
INT: might lose the life of him on account of

Luke 9:56 Noun-AFP
GRK: οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι
KJV: to destroy men's lives, but to save
INT: not did come [the] lives of men to destroy

Luke 10:27 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ
NAS: AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL
KJV: all thy soul, and with
INT: all the soul of you and

Luke 12:19 N-DFS
GRK: ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου Ψυχή
NAS: And I will say to my soul, Soul,
KJV: I will say to my soul, Soul, thou hast
INT: I will say to the soul of me Soul

Luke 12:19 N-VFS
GRK: ψυχῇ μου Ψυχή ἔχεις πολλὰ
NAS: to my soul, Soul, you have
KJV: to my soul, Soul, thou hast much
INT: soul of me Soul you have many

Luke 12:20 N-AFS
GRK: νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν
NAS: [very] night your soul is required
KJV: night thy soul shall be required of
INT: night the soul of you is required

Luke 12:22 N-DFS
GRK: μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φάγητε
NAS: about [your] life, [as to] what
KJV: for your life, what
INT: Be anxious life what you should eat

Luke 12:23 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν
NAS: For life is more than food,
KJV: The life is more
INT: the indeed life more than is

Luke 14:26 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ οὐ
NAS: his own life, he cannot
KJV: and his own life also, he cannot
INT: also the life of him not

Luke 17:33 N-AFS
GRK: ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι
NAS: to keep his life will lose
KJV: to save his life shall lose it;
INT: might seek the life of him to save

Luke 21:19 N-AFP
GRK: κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν
NAS: you will gain your lives.
KJV: possess ye your souls.
INT: gain the lives of you

John 10:11 N-AFS
GRK: καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν
NAS: lays down His life for the sheep.
KJV: giveth his life for the sheep.
INT: good the life of him lays down

John 10:15 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι
NAS: and I lay down My life for the sheep.
KJV: I lay down my life for the sheep.
INT: and the life of me I lay down

John 10:17 N-AFS
GRK: τίθημι τὴν ψυχήν μου ἵνα
NAS: I lay down My life so
KJV: lay down my life, that I might take
INT: lay down the life of me that

John 10:24 N-AFS
GRK: πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις
NAS: will You keep us in suspense? If
KJV: dost thou make us to doubt? If thou
INT: when the soul of us hold you in suspense

John 12:25 N-AFS
GRK: φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει
NAS: He who loves his life loses
KJV: He that loveth his life shall lose it;
INT: loves the life of him shall lose

John 12:25 N-AFS
GRK: μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν
NAS: it, and he who hates his life in this
KJV: he that hateth his life in this
INT: hates the life of him in

John 12:27 N-NFS
GRK: νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται
NAS: Now My soul has become troubled;
KJV: is my soul troubled; and
INT: Now the soul of me has been troubled

John 13:37 N-AFS
GRK: ἄρτι τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ
NAS: I will lay down my life for You.
KJV: I will lay down my life for thy sake.
INT: presently the life of me for

John 13:38 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ
NAS: Will you lay down your life for Me? Truly,
KJV: thy life for
INT: Jesus the life of you for

John 15:13 N-AFS
GRK: τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ
NAS: lay down his life for his friends.
KJV: lay down his life for his
INT: one the life of him should lay down

Acts 2:27 N-AFS
GRK: ἐνκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς
NAS: YOU WILL NOT ABANDON MY SOUL TO HADES,
KJV: leave my soul in hell,
INT: you will leave the soul of me in

Acts 2:41 N-NFP
GRK: ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι
NAS: about three thousand souls.
KJV: three thousand souls.
INT: day that souls about three thousand

Acts 2:43 N-DFS
GRK: δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος πολλὰ
KJV: came upon every soul: and many
INT: moreover upon every soul awe many

Acts 3:23 N-NFS
GRK: δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν
NAS: And it will be that every soul that does not heed
KJV: [that] every soul, which
INT: moreover every soul which if

Acts 4:32 N-NFS
GRK: καρδία καὶ ψυχὴ μία καὶ
NAS: heart and soul; and not one
KJV: and of one soul: neither said
INT: heart and soul one and

Acts 7:14 N-DFP
GRK: συγγένειαν ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε
NAS: to come to him, seventy-five persons [in all].
KJV: threescore and fifteen souls.
INT: relatives in all souls seventy five

Acts 14:2 N-AFP
GRK: ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν
NAS: stirred up the minds of the Gentiles
KJV: made their minds evil affected
INT: poisoned the minds of the Gentiles

Acts 14:22 N-AFP
GRK: ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν
NAS: strengthening the souls of the disciples,
KJV: Confirming the souls of the disciples,
INT: strengthening the souls of the disciples

Acts 15:24 N-AFP
GRK: ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν λέγοντες
NAS: unsettling your souls,
KJV: your souls, saying,
INT: upsetting the minds of you saying

Acts 15:26 N-AFP
GRK: παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ
NAS: who have risked their lives for the name
KJV: their lives for
INT: who have given up the lives of them for

Acts 20:10 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν
NAS: Do not be troubled, for his life is in him.
KJV: for his life is in
INT: the indeed life of him in

Acts 20:24 N-AFS
GRK: ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ
NAS: But I do not consider my life of any
KJV: count I my life dear unto myself,
INT: I make my life dear to myself

Acts 27:10 N-GFP
GRK: καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν
NAS: and the ship, but also of our lives.
KJV: also of our lives.
INT: also the lives of us is about

Acts 27:22 N-GFS
GRK: ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται
NAS: loss of life among
KJV: no loss of [any man's] life among you,
INT: loss indeed of life not any will be

Acts 27:37 N-NFP
GRK: αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῷ
NAS: and seventy-six persons.
KJV: threescore and sixteen souls.
INT: the all souls in the

Romans 2:9 N-AFS
GRK: ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ
NAS: for every soul of man
KJV: upon every soul of man that doeth
INT: on every soul of man that

Romans 11:3 N-AFS
GRK: ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου
NAS: AND THEY ARE SEEKING MY LIFE.
KJV: they seek my life.
INT: they seek the life of me

Romans 13:1 N-NFS
GRK: Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις
NAS: Every person is to be in subjection
KJV: Let every soul be subject
INT: Every soul to authorities above [him]

Romans 16:4 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν
NAS: who for my life risked their own
KJV: for my life laid down their own
INT: for the life of me the

1 Corinthians 15:45 N-AFS
GRK: Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν ὁ
NAS: BECAME A LIVING SOUL. The last Adam
KJV: was made a living soul; the last Adam
INT: Adam into a soul living the

2 Corinthians 1:23 N-AFS
GRK: τὴν ἐμὴν ψυχήν ὅτι φειδόμενος
NAS: as witness to my soul, that to spare
KJV: upon my soul, that to spare
INT: my soul that sparing

2 Corinthians 12:15 N-GFP
GRK: ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν εἰ
NAS: and be expended for your souls. If
KJV: for you; though
INT: for the souls of you if

Ephesians 6:6 N-GFS
GRK: θεοῦ ἐκ ψυχῆς
NAS: the will of God from the heart.
KJV: of God from the heart;
INT: of God from [the] heart

Philippians 1:27 N-DFS
GRK: πνεύματι μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ
NAS: with one mind striving together
KJV: with one mind striving together
INT: spirit with one mind striving together for the

Philippians 2:30 N-DFS
GRK: παραβολευσάμενος τῇ ψυχῇ ἵνα ἀναπληρώσῃ
NAS: risking his life to complete
KJV: not regarding his life, to
INT: having disregarded the life that he might fill up

Colossians 3:23 N-GFS
GRK: ποιῆτε ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε ὡς
NAS: do your work heartily, as for the Lord
INT: you might do out of all heart work as

1 Thessalonians 2:8 N-AFP
GRK: τὰς ἑαυτῶν ψυχάς διότι ἀγαπητοὶ
NAS: our own lives, because
KJV: also our own souls, because ye were
INT: our own lives because beloved

1 Thessalonians 5:23 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ
NAS: and may your spirit and soul and body
KJV: spirit and soul and body
INT: and soul and

Hebrews 4:12 N-GFS
GRK: ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος
NAS: as the division of soul and spirit,
KJV: the dividing asunder of soul and
INT: as far as [the] division both of soul and spirit

Hebrews 6:19 N-GFS
GRK: ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε
NAS: as an anchor of the soul, a [hope] both
KJV: as an anchor of the soul, both sure
INT: we have of the soul sure both

Hebrews 10:38 N-NFS
GRK: εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν
NAS: AND IF HE SHRINKS BACK, MY SOUL HAS NO
KJV: my soul shall have
INT: delights the soul of me in

Hebrews 10:39 N-GFS
GRK: εἰς περιποίησιν ψυχῆς
NAS: to the preserving of the soul.
KJV: to the saving of the soul.
INT: to preserving [the] soul

Hebrews 12:3 N-DFP
GRK: κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι
NAS: and lose heart.
KJV: and faint in your minds.
INT: you be wearied in the souls of you fainting

Hebrews 13:17 N-GFP
GRK: ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς
NAS: over your souls as those who will give
KJV: for your souls, as they that must give
INT: for the souls of you as

James 1:21 N-AFP
GRK: σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν
NAS: which is able to save your souls.
KJV: to save your souls.
INT: to save the souls of you

James 5:20 N-AFS
GRK: αὐτοῦ σώσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ
NAS: will save his soul from death
KJV: way shall save a soul from death,
INT: of him will save the soul of him from

1 Peter 1:9 N-GFP
GRK: ὑμῶν σωτηρίαν ψυχῶν
NAS: the salvation of your souls.
KJV: [even] the salvation of [your] souls.
INT: of you [the] salvation of [your] souls

1 Peter 1:22 N-AFP
GRK: Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες
NAS: purified your souls for a sincere
KJV: your souls in
INT: the souls of you having purified

1 Peter 2:11 N-GFS
GRK: κατὰ τῆς ψυχῆς
NAS: wage war against the soul.
KJV: war against the soul;
INT: against the soul

1 Peter 2:25 N-GFP
GRK: ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν
NAS: and Guardian of your souls.
KJV: Bishop of your souls.
INT: overseer of the souls of you

1 Peter 3:20 N-NFP
GRK: ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί διεσώθησαν δι'
NAS: that is, eight persons, were brought safely
KJV: that is, eight souls were saved by
INT: is eight souls were saved through

1 Peter 4:19 N-AFP
GRK: παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν
NAS: shall entrust their souls to a faithful
KJV: of their souls [to him] in
INT: let them commit the souls of them in

2 Peter 2:8 N-AFS
GRK: ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις
NAS: [his] righteous soul tormented
KJV: vexed [his] righteous soul from day to
INT: by day [his] soul righteous with [their] lawless

2 Peter 2:14 N-AFP
GRK: ἁμαρτίας δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους καρδίαν
NAS: unstable souls, having
KJV: unstable souls: an heart
INT: from sin alluring souls unestablished a heart

1 John 3:16 N-AFS
GRK: ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν
NAS: down His life for us; and we ought
KJV: laid down his life for us:
INT: us the life of him laid down

1 John 3:16 N-AFP
GRK: ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι
NAS: to lay down our lives for the brethren.
KJV: to lay down [our] lives for
INT: brothers the lives to lay down

3 John 1:2 N-NFS
GRK: σου ἡ ψυχή
NAS: just as your soul prospers.
KJV: even as thy soul prospereth.
INT: your soul

Jude 1:15 N-AFS
GRK: πᾶσαν τοὺς ψυχὴν περὶ πάντων
INT: all those [having][ungodly] life concerning all

Revelation 6:9 N-AFP
GRK: θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων
NAS: the altar the souls of those
KJV: the altar the souls of them that were slain
INT: altar the souls of those having been slain

Revelation 8:9 N-AFP
GRK: τὰ ἔχοντα ψυχάς καὶ τὸ
NAS: and had life, died;
KJV: the sea, and had life, died; and
INT: which have life and a

Revelation 12:11 N-AFS
GRK: ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι
NAS: and they did not love their life even when
KJV: not their lives unto the death.
INT: they loved the life of them unto

Revelation 16:3 N-NFS
GRK: καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν
NAS: living thing in the sea
KJV: every living soul died in
INT: and every soul living died

Revelation 18:13 N-AFP
GRK: σωμάτων καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων
NAS: and slaves and human lives.
KJV: slaves, and souls of men.
INT: of slaves and souls of men

Revelation 18:14 N-GFS
GRK: ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ
KJV: that thy soul lusted after
INT: desire of the soul are departed from

Revelation 20:4 N-AFP
GRK: καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων
NAS: was given to them. And I [saw] the souls of those
KJV: and [I saw] the souls of them that were beheaded
INT: and the souls of those beheaded

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page