982. batach
Strong's Exhaustive Concordance
be bold confident, secure, sure, careless one, put confidence, make to hope, put,

A primitive root; properly, to hie for refuge (but not so precipitately as chacah); figuratively, to trust, be confident or sure -- be bold (confident, secure, sure), careless (one, woman), put confidence, (make to) hope, (put, make to) trust.

see HEBREW chacah

Forms and Transliterations
אֶבְטַ֖ח אֶבְטַח־ אֶבְטָ֑ח אֶבְטָֽח׃ אבטח אבטח־ אבטח׃ בְּטַ֣ח בִּטְח֘וּ בִּטְח֣וּ בִּטְח֥וּ בִּטְחֵ֤ךְ בָ֝טְח֗וּ בָ֝טַחְתִּי בָ֥טְחוּ בָ֫טָ֥חְתִּי בָ֭טַחְתִּי בָּ֝טְח֗וּ בָּ֝טַ֗חְתִּי בָּ֣טַח בָּ֭טַחְתִּי בָּט֤וֹחַ בָּטְח֣וּ בָּטַ֣חְתִּי בָּטַ֥חְתִּי בָּטָ֑ח בָּטָ֑חְנוּ בָּטָֽחְתִּי׃ בָּטָֽחְתָּ׃ בָּטֻ֥חַ בָּטֽוּחַ׃ בָֽטְחוּ֙ בָטְח֣וּ בָטַ֔חְתָּ בָטַ֞ח בָטַ֡חְתָּ בָטַ֣חְתִּי בָטַ֣חְתָּ בָטַ֥ח בָטַ֥חְתָּ בָטַחְתִּי֮ בָטָ֑ח בָטָ֔חָה בָטָֽחְנוּ׃ בֹּֽטְח֑וֹת בֹּֽטח֔וֹת בֹּטְחִ֔ים בֹּטְחִ֣ים בֹּטֵ֗חַ בֹּטֵ֣חַ בֹּטֵ֥חַ בּוֹטֵ֣חַ בּוֹטֵ֥חַ בּוֹטֵֽחַ׃ בוֹטֵ֔חַ בוֹטֵֽחַ׃ בוטח בוטח׃ בטוח בטוח׃ בטח בטחה בטחו בטחות בטחים בטחך בטחנו בטחנו׃ בטחת בטחת׃ בטחתי בטחתי׃ הֲֽתִבְטַח־ הִבְטַ֛חְתָּ הַבֹּֽטְחָה֙ הַבֹּטְחִ֖ים הַבֹּטְחִ֥ים הַבּוֹטֵ֥חַ הבוטח הבטחה הבטחים הבטחת התבטח־ וְ֝יִבְטְח֗וּ וְהַבֹּטְחִ֖ים וְהַבּוֹטֵ֥חַ וְיִבְטְח֣וּ וַ֭יִּבְטַח וַֽתִּבְטְחִ֖י וַֽתִּבְטְחוּ֙ וַיִּבְטְח֨וּ וַיִּבְטְחוּ־ וַיַּבְטַ֥ח וַתִּבְטְחִ֣י וַתִּבְטַ֤ח וּ֝בִטְח֗וּ וּֽ֭בָטַחְתָּ וּבְטַ֥ח וּבֹטֵ֔חַ וּבֹטֵ֗חַ וּבוֹטֵ֖חַ וּבוֹטֵֽחַ׃ ובוטח ובוטח׃ ובטח ובטחו ובטחת והבוטח והבטחים ויבטח ויבטחו ויבטחו־ ותבטח ותבטחו ותבטחי יִבְטַ֓ח ׀ יִבְטַ֖ח יִבְטַ֣ח יִבְטַח֙ יִבְטָֽח׃ יַבְטַ֨ח יבטח יבטח׃ מִ֝בְּטֹ֗חַ מַ֝בְטִיחִ֗י מבטח מבטיחי תִּבְטְח֖וּ תִּבְטְח֣וּ תִּבְטְח֥וּ תִּבְטָ֑חוּ תִּבְטָֽחוּ׃ תבטחו תבטחו׃ ’eḇ·ṭaḥ ’eḇ·ṭāḥ ’eḇ·ṭaḥ- ’eḇṭaḥ ’eḇṭāḥ ’eḇṭaḥ- ḇā·ṭā·ḥāh bā·ṭā·ḥə·nū ḇā·ṭā·ḥə·nū bā·ṭā·ḥə·tā bā·ṭā·ḥə·tî ḇā·ṭā·ḥə·tî bā·ṭaḥ bā·ṭāḥ ḇā·ṭaḥ ḇā·ṭāḥ ḇā·ṭaḥ·tā bā·ṭaḥ·tî ḇā·ṭaḥ·tî bā·ṭə·ḥū ḇā·ṭə·ḥū bā·ṭō·w·aḥ bā·ṭu·aḥ bā·ṭū·aḥ baTach baTachenu baTacheta baTacheti baTachti bāṭaḥ bāṭāḥ ḇāṭaḥ ḇāṭāḥ ḇāṭāḥāh bāṭāḥənū ḇāṭāḥənū bāṭāḥətā bāṭāḥətî ḇāṭāḥətî ḇāṭaḥtā bāṭaḥtî ḇāṭaḥtî bateChu bāṭəḥū ḇāṭəḥū baToach bāṭōwaḥ baTuach bāṭuaḥ bāṭūaḥ bə·ṭaḥ beTach bəṭaḥ biṭ·ḥêḵ biṭ·ḥū bitChech bitChu biṭḥêḵ biṭḥū bō·ṭ·ḥō·wṯ bō·ṭê·aḥ bō·ṭə·ḥîm bō·ṭə·ḥō·wṯ bō·w·ṭê·aḥ ḇō·w·ṭê·aḥ botChot boTeach bōṭêaḥ boteChim boteChot bōṭəḥîm bōṭəḥōwṯ bōṭḥōwṯ bōwṭêaḥ ḇōwṭêaḥ evTach hă·ṯiḇ·ṭaḥ- hab·bō·ṭə·ḥāh hab·bō·ṭə·ḥîm hab·bō·w·ṭê·aḥ habboTeach habboteChah habboteChim habbōṭəḥāh habbōṭəḥîm habbōwṭêaḥ hăṯiḇṭaḥ- hativtach hiḇ·ṭaḥ·tā hiḇṭaḥtā hivTachta maḇ·ṭî·ḥî maḇṭîḥî mavtiChi mib·bə·ṭō·aḥ mibbeToach mibbəṭōaḥ tiḇ·ṭā·ḥū tiḇ·ṭə·ḥū tiḇṭāḥū tiḇṭəḥū tivTachu tivteChu ū·ḇā·ṭaḥ·tā ū·ḇə·ṭaḥ ū·ḇiṭ·ḥū ū·ḇō·ṭê·aḥ ū·ḇō·w·ṭê·aḥ ūḇāṭaḥtā ūḇəṭaḥ ūḇiṭḥū ūḇōṭêaḥ ūḇōwṭêaḥ Uvatachta uveTach uvitChu uvoTeach vaiyavTach Vaiyivtach vaiyivtechu vaTach vaTachah vaTachenu vaTacheti vaTachta vatachTi vateChu vattivTach vattivteChi vattivteChu vehabboTeach vehabboteChim veyivteChu voTeach wat·tiḇ·ṭaḥ wat·tiḇ·ṭə·ḥî wat·tiḇ·ṭə·ḥū wattiḇṭaḥ wattiḇṭəḥî wattiḇṭəḥū way·yaḇ·ṭaḥ way·yiḇ·ṭaḥ way·yiḇ·ṭə·ḥū way·yiḇ·ṭə·ḥū- wayyaḇṭaḥ wayyiḇṭaḥ wayyiḇṭəḥū wayyiḇṭəḥū- wə·hab·bō·ṭə·ḥîm wə·hab·bō·w·ṭê·aḥ wə·yiḇ·ṭə·ḥū wəhabbōṭəḥîm wəhabbōwṭêaḥ wəyiḇṭəḥū yaḇ·ṭaḥ yaḇṭaḥ yavTach yiḇ·ṭaḥ yiḇ·ṭāḥ yiḇṭaḥ yiḇṭāḥ yivTach
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
981
Top of Page
Top of Page