ἀγαπῶν
Englishman's Concordance
ἀγαπῶν (agapōn) — 14 Occurrences

John 14:21 V-PPA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με ὁ
NAS: them is the one who loves Me; and he who loves
KJV: he it is that loveth me: and
INT: it is that loves me He that

John 14:21 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται
NAS: who loves Me; and he who loves Me will be loved
KJV: and he that loveth me
INT: He that moreover loves me will be loved

John 14:24 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς
NAS: He who does not love Me does not keep
KJV: He that loveth me not
INT: He that not loves me the

Romans 13:8 V-PPA-NMS
GRK: ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον
NAS: one another; for he who loves his neighbor
KJV: for he that loveth another
INT: he who indeed loves the other

2 Corinthians 12:15 V-PPA-NMS
GRK: περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν ἧσσον ἀγαπῶμαι
NAS: If I love you more,
KJV: the more abundantly I love you,
INT: more abundantly you I love less I am loved

Ephesians 5:28 V-PPA-NMS
GRK: σώματα ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ
NAS: bodies. He who loves his own
KJV: bodies. He that loveth his
INT: bodies he that loves the of himself

1 John 2:10 V-PPA-NMS
GRK: ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν
NAS: The one who loves his brother abides
KJV: He that loveth his brother
INT: He that loves the brother

1 John 3:10 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν
NAS: nor the one who does not love his brother.
KJV: God, neither he that loveth not his
INT: he that not loves the brother

1 John 3:14 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν
NAS: the brethren. He who does not love abides
KJV: the brethren. He that loveth not
INT: He that not loves abides in

1 John 4:7 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ
NAS: and everyone who loves is born
KJV: and every one that loveth is born of
INT: everyone that loves of

1 John 4:8 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω
NAS: The one who does not love does not know
KJV: He that loveth not knoweth
INT: He that not loves not knew

1 John 4:20 V-PPA-NMS
GRK: γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν
NAS: he is a liar; for the one who does not love his brother
KJV: a liar: for he that loveth not his
INT: indeed not loves the brother

1 John 4:21 V-PPA-NMS
GRK: ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν
NAS: we have from Him, that the one who loves God
KJV: him, That he who loveth God love
INT: that he that loves God

1 John 5:1 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα
NAS: and whoever loves the Father
KJV: every one that loveth him that begat
INT: everyone that loves the [one] having fathered [him]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 25
143 Occurrences


ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησας — 5 Occ.
ἠγάπησεν — 12 Occ.
Additional Entries
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page