ἀφίετε
Englishman's Concordance
ἀφίετε (aphiete) — 4 Occurrences

Matthew 23:13 V-PIA-2P
GRK: τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν
NAS: nor do you allow those
KJV: [yourselves], neither suffer ye them that are entering
INT: those who are entering do you allow to enter

Mark 7:12 V-PIA-2P
GRK: οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν
NAS: you no longer permit him to do
KJV: And ye suffer him
INT: no longer you allow him anything

Mark 11:25 V-PMA-2P
GRK: στήκετε προσευχόμενοι ἀφίετε εἴ τι
NAS: praying, forgive, if
KJV: ye stand praying, forgive, if ye have
INT: you may stand praying forgive if anything

Mark 11:26 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὖκ ἀφίετε οὐδε ὁ
KJV: not forgive, neither
INT: you not do forgive neither the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page