μέλος
Englishman's Concordance
μέλος (melos) — 5 Occurrences

1 Corinthians 12:14 N-NNS
GRK: ἔστιν ἓν μέλος ἀλλὰ πολλά
NAS: is not one member, but many.
KJV: not one member, but many.
INT: is one member but many

1 Corinthians 12:19 N-NNS
GRK: πάντα ἓν μέλος ποῦ τὸ
NAS: one member, where
KJV: all one member, where [were] the body?
INT: all one member where the

1 Corinthians 12:26 N-NNS
GRK: πάσχει ἓν μέλος συμπάσχει πάντα
NAS: And if one member suffers, all
KJV: whether one member suffer, all
INT: suffers one member suffers with [it] all

1 Corinthians 12:26 N-NNS
GRK: δοξάζεται ἓν μέλος συνχαίρει πάντα
NAS: with it; if [one] member is honored,
KJV: or one member be honoured, all
INT: be glorified one member rejoice with [it] all

James 3:5 N-NNS
GRK: γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶν καὶ
NAS: is a small part of the body, and [yet] it boasts
KJV: a little member, and
INT: tongue a little member is and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page