ὅλῃ
Englishman's Concordance
ὅλῃ (holē) — 22 Occurrences

Matthew 4:23 Adj-DFS
GRK: περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ
NAS: Jesus was going throughout all Galilee,
KJV: Jesus went about all Galilee, teaching
INT: he went throughout all Galilee

Matthew 9:31 Adj-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ
NAS: about Him throughout all that land.
KJV: fame in all that country.
INT: him in all the land

Matthew 22:37 Adj-DFS
GRK: σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ
NAS: YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART,
KJV: God with all thy heart,
INT: of you with all the heart

Matthew 22:37 Adj-DFS
GRK: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ
NAS: YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL,
KJV: and with all thy soul,
INT: and with all the soul

Matthew 22:37 Adj-DFS
GRK: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ
NAS: YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND.'
KJV: and with all thy mind.
INT: and with all the mind

Matthew 24:14 Adj-DFS
GRK: βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ
NAS: shall be preached in the whole world
KJV: shall be preached in all the world for
INT: kingdom in all the earth

Mark 1:33 Adj-NFS
GRK: καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις
NAS: And the whole city had gathered
KJV: And all the city was
INT: and was all the city

Luke 1:65 Adj-DFS
GRK: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ
NAS: were being talked about in all the hill country
KJV: throughout all the hill country
INT: and in all the hill country

Luke 7:17 Adj-DFS
GRK: οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ
NAS: concerning Him went out all over Judea
KJV: went forth throughout all Judaea, and
INT: this in all Judea

Luke 10:27 Adj-DFS
GRK: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ
NAS: YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL,
KJV: and with all thy soul,
INT: and with all the soul

Luke 10:27 Adj-DFS
GRK: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύι
NAS: YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR STRENGTH,
KJV: and with all thy strength,
INT: and with all the strength

Luke 10:27 Adj-DFS
GRK: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ
NAS: YOUR STRENGTH, AND WITH ALL YOUR MIND;
KJV: and with all thy mind;
INT: and with all the mind

John 4:53 Adj-NFS
GRK: οἰκία αὐτοῦ ὅλη
NAS: believed and his whole household.
KJV: and his whole house.
INT: household of him whole

Acts 15:22 Adj-DFS
GRK: πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ
NAS: and the elders, with the whole church,
KJV: elders, with the whole church, to send
INT: elders with all the church

Acts 19:27 Adj-NFS
GRK: αὐτῆς ἣν ὅλη ἡ Ἀσία
NAS: and that she whom all of Asia
KJV: be destroyed, whom all Asia and
INT: of her whom all Asia

Acts 21:30 Adj-NFS
GRK: ἡ πόλις ὅλη καὶ ἐγένετο
NAS: Then all the city was provoked,
KJV: And all the city was moved,
INT: the city whole and there was

Acts 21:31 Adj-NFS
GRK: σπείρης ὅτι ὅλη συνχύννεται Ἰερουσαλήμ
NAS: of the [Roman] cohort that all Jerusalem
KJV: that all Jerusalem
INT: band that all was in a riot Jerusalem

1 Corinthians 14:23 Adj-NFS
GRK: ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ
NAS: if the whole church
KJV: therefore the whole church
INT: the church whole together the

2 Corinthians 1:1 Adj-DFS
GRK: οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαίᾳ
NAS: the saints who are throughout Achaia:
KJV: are in all Achaia:
INT: are in all of Achaia

1 Thessalonians 4:10 Adj-DFS
GRK: τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ
NAS: who are in all Macedonia.
KJV: which are in all Macedonia: but
INT: who [are] in all Macedonia

Revelation 6:12 Adj-NFS
GRK: ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς
NAS: [made] of hair, and the whole moon
INT: the moon whole became as

Revelation 13:3 Adj-NFS
GRK: καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ
NAS: was healed. And the whole earth
KJV: was healed: and all the world wondered
INT: and there was wonder all the earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page