2537. καινός (kainos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2537. καινός (kainos) — 42 Occurrences

Matthew 9:17 Adj-AMP
GRK: εἰς ἀσκοὺς καινούς καὶ ἀμφότεροι
NAS: wine into fresh wineskins,
KJV: wine into new bottles, and
INT: into wineskins new and both

Matthew 13:52 Adj-ANP
GRK: θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά
NAS: out of his treasure things new and old.
KJV: his treasure [things] new and old.
INT: treasure of him [things] new and old

Matthew 26:29 Adj-ANS
GRK: μεθ' ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ
NAS: I drink it new with you in My Father's
KJV: I drink it new with you
INT: with you new in the

Matthew 27:60 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ
NAS: and laid it in his own new tomb, which
KJV: in his own new tomb, which
INT: in the new of him tomb

Mark 1:27 Adj-NFS
GRK: τοῦτο διδαχὴ καινή κατ' ἐξουσίαν
NAS: is this? A new teaching
KJV: this? what new doctrine [is] this?
INT: this teaching new With authority

Mark 2:21 Adj-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ
NAS: pulls away from it, the new from the old,
KJV: else the new piece that filled it up
INT: of it new from the old

Mark 2:22 Adj-AMP
GRK: εἰς ἀσκοὺς καινούς
NAS: wine into fresh wineskins.
KJV: must be put into new bottles.
INT: into wineskins new

Mark 14:25 Adj-ANS
GRK: αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ
NAS: I drink it new in the kingdom
KJV: I drink it new in the kingdom
INT: it I drink new in the

Mark 16:17 Adj-DFP
GRK: γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς
INT: with tongues they will speak new

Luke 5:36 Adj-GNS
GRK: ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει
NAS: of cloth from a new garment
KJV: putteth a piece of a new garment upon
INT: of a garment new having torn puts [it]

Luke 5:36 Adj-ANS
GRK: καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ
NAS: tear the new, and the piece
KJV: both the new maketh a rent,
INT: both the new he tears and

Luke 5:36 Adj-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ καινοῦ
NAS: and the piece from the new will not match
KJV: that was [taken] out of the new agreeth
INT: of the new

Luke 5:38 Adj-AMP
GRK: εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον
NAS: wine must be put into fresh wineskins.
KJV: must be put into new bottles; and
INT: into wineskins new must be put

Luke 22:20 Adj-NFS
GRK: ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν
NAS: which is poured out for you is the new covenant
KJV: This cup [is] the new testament in
INT: cup [is] the new covenant in

John 13:34 Adj-AFS
GRK: ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν
NAS: A new commandment I give
KJV: A new commandment I give
INT: A commandment new I give to you

John 19:41 Adj-NNS
GRK: κήπῳ μνημεῖον καινόν ἐν ᾧ
NAS: and in the garden a new tomb
KJV: in the garden a new sepulchre, wherein
INT: garden a tomb new in which

Acts 17:19 Adj-NFS
GRK: τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ
NAS: this new teaching
KJV: what this new doctrine, whereof
INT: what [is] the new this which

Acts 17:21 Adj-ANS
GRK: ἀκούειν τι καινότερον
NAS: hearing something new.)
KJV: to hear some new thing.)
INT: to hear something newer

1 Corinthians 11:25 Adj-NFS
GRK: ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν
NAS: cup is the new covenant
KJV: cup is the new testament in
INT: cup the new covenant is

2 Corinthians 3:6 Adj-GFS
GRK: ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης οὐ
NAS: [as] servants of a new covenant,
KJV: ministers of the new testament;
INT: us [as] servants of a new covenant not

2 Corinthians 5:17 Adj-NFS
GRK: ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις τὰ
NAS: is in Christ, [he is] a new creature;
KJV: Christ, [he is] a new creature:
INT: [be] in Christ [he is] a new creation the

2 Corinthians 5:17 Adj-NNP
GRK: ἰδοὺ γέγονεν καινά
NAS: behold, new things have come.
KJV: all things are become new.
INT: Behold have become new

Galatians 6:15 Adj-NFS
GRK: ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ κτίσις
NAS: uncircumcision, but a new creation.
KJV: uncircumcision, but a new creature.
INT: uncircumcision but a new creation

Ephesians 2:15 Adj-AMS
GRK: εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν
NAS: into one new man,
KJV: of twain one new man, [so] making
INT: into one new man making

Ephesians 4:24 Adj-AMS
GRK: ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν
NAS: and put on the new self,
KJV: And that ye put on the new man, which
INT: to have put on the new man

Hebrews 8:8 Adj-AFS
GRK: Ἰούδα διαθήκην καινήν
NAS: I WILL EFFECT A NEW COVENANT
KJV: when I will make a new covenant with
INT: of Judah a covenant new

Hebrews 8:13 Adj-AFS
GRK: τῷ λέγειν Καινήν πεπαλαίωκεν τὴν
NAS: He said, A new [covenant], He has made
KJV: that he saith, A new [covenant], he hath made
INT: the saying New he has made old the

Hebrews 9:15 Adj-GFS
GRK: τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν
NAS: He is the mediator of a new covenant,
KJV: the mediator of the new testament,
INT: this of a covenant new mediator he is

2 Peter 3:13 Adj-AMP
GRK: καινοὺς δὲ οὐρανοὺς
NAS: we are looking for new heavens
KJV: promise, look for new heavens and
INT: a new moreover heavens

2 Peter 3:13 Adj-AFS
GRK: καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ
NAS: heavens and a new earth,
KJV: heavens and a new earth, wherein
INT: and earth a new according to the

1 John 2:7 Adj-AFS
GRK: οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν
NAS: I am not writing a new commandment
KJV: I write no new commandment unto you,
INT: not a commandment new I write to you

1 John 2:8 Adj-AFS
GRK: πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν
NAS: I am writing a new commandment
KJV: Again, a new commandment I write
INT: Again a commandment new I write to you

2 John 1:5 Adj-AFS
GRK: γράφων σοι καινὴν ἀλλὰ ἣν
NAS: not as though [I were] writing to you a new commandment,
KJV: I wrote a new commandment
INT: I write to you new but that which

Revelation 2:17 Adj-NNS
GRK: ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ
NAS: stone, and a new name
KJV: in the stone a new name written,
INT: pebble a name new written which

Revelation 3:12 Adj-GFS
GRK: μου τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ ἡ
NAS: of My God, the new Jerusalem,
KJV: God, [which is] new Jerusalem, which
INT: of me the new Jerusalem which

Revelation 3:12 Adj-ANS
GRK: μου τὸ καινόν
NAS: from My God, and My new name.
KJV: [I will write upon him] my new name.
INT: of me new

Revelation 5:9 Adj-AFS
GRK: ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες Ἄξιος
NAS: And they sang a new song, saying,
KJV: And they sung a new song, saying,
INT: they sing a song new saying Worthy

Revelation 14:3 Adj-AFS
GRK: ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ
NAS: And they sang a new song before
KJV: they sung as it were a new song before
INT: as a song new before the

Revelation 21:1 Adj-AMS
GRK: εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν
NAS: Then I saw a new heaven and a new
KJV: And I saw a new heaven and
INT: I saw a heaven new and an earth

Revelation 21:1 Adj-AFS
GRK: καὶ γῆν καινήν ὁ γὰρ
NAS: heaven and a new earth;
KJV: heaven and a new earth: for
INT: and an earth new for

Revelation 21:2 Adj-AFS
GRK: ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν
NAS: city, new Jerusalem,
KJV: city, new Jerusalem,
INT: holy Jerusalem new I saw coming down

Revelation 21:5 Adj-ANP
GRK: θρόνῳ Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα
NAS: all things new. And He said,
KJV: I make all things new. And he said
INT: throne Behold new I make all things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page