3933. παρθένος (parthenos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3933. παρθένος (parthenos) — 15 Occurrences

Matthew 1:23 N-NFS
GRK: Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ
NAS: BEHOLD, THE VIRGIN SHALL BE WITH CHILD
KJV: Behold, a virgin shall be with child,
INT: Behold the virgin in womb [child]

Matthew 25:1 N-DFP
GRK: οὐρανῶν δέκα παρθένοις αἵτινες λαβοῦσαι
NAS: to ten virgins, who
KJV: unto ten virgins, which
INT: heavens ten virgins who having taken

Matthew 25:7 N-NFP
GRK: πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ
NAS: all those virgins rose and trimmed
KJV: all those virgins arose, and
INT: all the virgins those and

Matthew 25:11 N-NFP
GRK: αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι Κύριε
NAS: Later the other virgins also came,
KJV: also the other virgins, saying, Lord,
INT: the other virgins saying Lord

Luke 1:27 N-AFS
GRK: πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ
NAS: to a virgin engaged to a man
KJV: To a virgin espoused to a man
INT: to a virgin betrothed to a man

Luke 1:27 N-GFS
GRK: ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ
NAS: of David; and the virgin's name
KJV: and the virgin's name
INT: name of the virgin [was] Mary

Acts 21:9 N-NFP
GRK: θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι προφητεύουσαι
NAS: four virgin daughters
KJV: daughters, virgins, which did prophesy.
INT: daughters four virgins who prophesied

1 Corinthians 7:25 N-GFP
GRK: δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου
NAS: Now concerning virgins I have no
KJV: Now concerning virgins I have no
INT: moreover the virgins commandment of [the] Lord

1 Corinthians 7:28 N-NFS
GRK: γήμῃ ἡ παρθένος οὐχ ἥμαρτεν
NAS: and if a virgin marries,
KJV: and if a virgin marry, she hath
INT: might have married the virgin not she did sin

1 Corinthians 7:34 N-NFS
GRK: καὶ ἡ παρθένος μεριμνᾷ τὰ
NAS: who is unmarried, and the virgin, is concerned
KJV: and a virgin. The unmarried woman
INT: and the virgin cares for the things

1 Corinthians 7:36 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει
NAS: toward his virgin [daughter], if
KJV: his virgin, if
INT: to the virgin of him thinks

1 Corinthians 7:37 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιήσει
NAS: his own virgin [daughter], he will do
KJV: his virgin, doeth
INT: of himself virginity well he does

1 Corinthians 7:38 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ
NAS: his own virgin [daughter] in marriage
INT: the own virgin well does

2 Corinthians 11:2 N-AFS
GRK: ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι
NAS: you [as] a pure virgin.
KJV: [you as] a chaste virgin to Christ.
INT: to one husband a virgin pure to present [you]

Revelation 14:4 N-NFP
GRK: οὐκ ἐμολύνθησαν παρθένοι γάρ εἰσιν
NAS: for they have kept themselves chaste. These
KJV: for they are virgins. These are they
INT: not were soiled pure indeed they are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page