4103. πιστός (pistos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4103. πιστός (pistos) — 67 Occurrences

Matthew 24:45 Adj-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ
NAS: then is the faithful and sensible
KJV: then is a faithful and wise
INT: is the faithful servant and

Matthew 25:21 Adj-VMS
GRK: ἀγαθὲ καὶ πιστέ ἐπὶ ὀλίγα
NAS: good and faithful slave.
KJV: and faithful servant:
INT: good and faithful over a few things

Matthew 25:21 Adj-NMS
GRK: ὀλίγα ἦς πιστός ἐπὶ πολλῶν
NAS: slave. You were faithful with a few things,
KJV: thou hast been faithful over
INT: a few things you were faithful over many things

Matthew 25:23 Adj-VMS
GRK: ἀγαθὲ καὶ πιστέ ἐπὶ ὀλίγα
NAS: good and faithful slave.
KJV: and faithful servant;
INT: good and faithful over a few things

Matthew 25:23 Adj-NMS
GRK: ὀλίγα ἦς πιστός ἐπὶ πολλῶν
NAS: slave. You were faithful with a few things,
KJV: thou hast been faithful over
INT: a few things you were faithful over many things

Luke 12:42 Adj-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος ὁ
NAS: then is the faithful and sensible
KJV: then is that faithful and wise
INT: is the faithful manager [and] the

Luke 16:10 Adj-NMS
GRK: πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ
NAS: He who is faithful in a very
KJV: He that is faithful in
INT: the [one who] [is] faithful with very little

Luke 16:10 Adj-NMS
GRK: ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν καὶ
NAS: little thing is faithful also
KJV: is faithful also
INT: with much faithful is and

Luke 16:11 Adj-NFP
GRK: ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε
NAS: you have not been faithful in the [use of] unrighteous
KJV: not been faithful in the unrighteous
INT: unrighteous money faithful not have been

Luke 16:12 Adj-NFP
GRK: τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε
NAS: you have not been faithful in [the use of] that which is another's,
KJV: been faithful in
INT: that which [is] of another faithful not you have been

Luke 19:17 Adj-NMS
GRK: ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου ἴσθι
NAS: you have been faithful in a very little thing,
KJV: thou hast been faithful in
INT: in very little faithful you were be you

John 20:27 Adj-NMS
GRK: ἄπιστος ἀλλὰ πιστός
NAS: and do not be unbelieving, but believing.
KJV: faithless, but believing.
INT: unbelieving but believing

Acts 10:45 Adj-NFP
GRK: ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι συνῆλθαν
NAS: All the circumcised believers who came
KJV: the circumcision which believed were astonished,
INT: out of circumcision believers as many as came with

Acts 13:34 Adj-ANP
GRK: Δαυὶδ τὰ πιστά
NAS: YOU THE HOLY [and] SURE [blessings] OF DAVID.'
KJV: you the sure mercies
INT: of David reliable

Acts 16:1 Adj-GFS
GRK: γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς πατρὸς δὲ
NAS: woman who was a believer, but his father
KJV: which was a Jewess, and believed; but
INT: of a woman Jewish believing father however

Acts 16:15 Adj-AFS
GRK: κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ
NAS: you have judged me to be faithful to the Lord,
KJV: me to be faithful to the Lord, come
INT: you have judged me faithful to the Lord

1 Corinthians 1:9 Adj-NMS
GRK: πιστὸς ὁ θεὸς
NAS: God is faithful, through whom
KJV: God [is] faithful, by whom
INT: Faithful [is] God

1 Corinthians 4:2 Adj-NMS
GRK: οἰκονόμοις ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ
NAS: that one be found trustworthy.
KJV: a man be found faithful.
INT: stewards that faithful one be found

1 Corinthians 4:17 Adj-ANS
GRK: ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ
NAS: is my beloved and faithful child
KJV: son, and faithful in the Lord,
INT: beloved and faithful in [the] Lord

1 Corinthians 7:25 Adj-NMS
GRK: ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι
NAS: of the Lord is trustworthy.
KJV: the Lord to be faithful.
INT: from [the] Lord faithful to be

1 Corinthians 10:13 Adj-NMS
GRK: μὴ ἀνθρώπινος πιστὸς δὲ ὁ
NAS: and God is faithful, who
KJV: but God [is] faithful, who will
INT: not what belongs to man faithful moreover

2 Corinthians 1:18 Adj-NMS
GRK: πιστὸς δὲ ὁ
NAS: But as God is faithful, our word
KJV: But [as] God [is] true, our
INT: faithful moreover

2 Corinthians 6:15 Adj-DMS
GRK: τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου
NAS: what has a believer in common
KJV: part hath he that believeth with
INT: what part to a believer with an unbeliever

Galatians 3:9 Adj-DMS
GRK: σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ
NAS: with Abraham, the believer.
KJV: are blessed with faithful Abraham.
INT: with the believing Abraham

Ephesians 1:1 Adj-DMP
GRK: Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ
NAS: who are at Ephesus and [who are] faithful in Christ
KJV: Ephesus, and to the faithful in Christ
INT: Ephesus and faithful in Christ

Ephesians 6:21 Adj-NMS
GRK: ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν
NAS: brother and faithful minister
KJV: brother and faithful minister in
INT: brother and faithful servant in

Colossians 1:2 Adj-DMP
GRK: ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν
NAS: To the saints and faithful brethren
KJV: To the saints and faithful brethren in
INT: saints and faithful brothers in

Colossians 1:7 Adj-NMS
GRK: ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: who is a faithful servant
KJV: for you a faithful minister of Christ;
INT: who is faithful for you

Colossians 4:7 Adj-NMS
GRK: ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ
NAS: brother and faithful servant
KJV: brother, and a faithful minister and
INT: brother and faithful servant and

Colossians 4:9 Adj-DMS
GRK: Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ
NAS: and with him Onesimus, [our] faithful and beloved
KJV: With Onesimus, a faithful and beloved
INT: Onesimus the faithful and beloved

1 Thessalonians 5:24 Adj-NMS
GRK: πιστὸς ὁ καλῶν
NAS: Faithful is He who calls
KJV: Faithful [is] he that calleth you,
INT: [He is] faithful who calls

2 Thessalonians 3:3 Adj-NMS
GRK: Πιστὸς δέ ἐστιν
NAS: But the Lord is faithful, and He will strengthen
KJV: is faithful, who
INT: faithful however is

1 Timothy 1:12 Adj-AMS
GRK: ἡμῶν ὅτι πιστόν με ἡγήσατο
NAS: He considered me faithful, putting
KJV: me faithful, putting me
INT: of us that faithful me he esteemed

1 Timothy 1:15 Adj-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος
NAS: It is a trustworthy statement,
KJV: This [is] a faithful saying, and
INT: Faithful [is] the saying

1 Timothy 3:1 Adj-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος
NAS: It is a trustworthy statement: if
KJV: This [is] a true saying, If a man
INT: Faithful [is] the saying

1 Timothy 3:11 Adj-AFP
GRK: διαβόλους νηφαλίους πιστὰς ἐν πᾶσιν
NAS: but temperate, faithful in all things.
KJV: sober, faithful in
INT: slanderers sober faithful in all things

1 Timothy 4:3 Adj-DMP
GRK: εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι
NAS: in by those who believe and know
KJV: thanksgiving of them which believe and
INT: thanksgiving by the faithful and [those] who know

1 Timothy 4:9 Adj-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος
NAS: It is a trustworthy statement
KJV: This [is] a faithful saying and
INT: Faithful [is] the saying

1 Timothy 4:10 Adj-GMP
GRK: ἀνθρώπων μάλιστα πιστῶν
NAS: men, especially of believers.
KJV: men, specially of those that believe.
INT: men especially of believers

1 Timothy 4:12 Adj-GMP
GRK: γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ
NAS: of those who believe.
KJV: an example of the believers, in
INT: be of the believers in word

1 Timothy 5:16 Adj-NFS
GRK: εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας
NAS: any woman who is a believer has
KJV: If any man or woman that believeth
INT: If any believing [woman] have widows

1 Timothy 6:2 Adj-AMP
GRK: οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας
NAS: who have believers as their masters
KJV: they that have believing masters,
INT: those moreover believing having masters

1 Timothy 6:2 Adj-NFP
GRK: δουλευέτωσαν ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ
NAS: of the benefit are believers and beloved.
KJV: because they are faithful and beloved,
INT: let them serve [them] because believing [ones] they are and

2 Timothy 2:2 Adj-DMP
GRK: ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις οἵτινες
NAS: entrust these to faithful men who
KJV: commit thou to faithful men,
INT: these commit to faithful men such as

2 Timothy 2:11 Adj-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος
NAS: It is a trustworthy statement: For if
KJV: [It is] a faithful saying: For
INT: Faithful [is] the saying

2 Timothy 2:13 Adj-NMS
GRK: ἀπιστοῦμεν ἐκεῖνος πιστὸς μένει ἀρνήσασθαι
NAS: He remains faithful, for He cannot
KJV: abideth faithful: he cannot
INT: we are unfaithful he faithful abides to deny

Titus 1:6 Adj-ANP
GRK: τέκνα ἔχων πιστά μὴ ἐν
NAS: children who believe, not accused
KJV: wife, having faithful children not
INT: children having believing not under

Titus 1:9 Adj-GMS
GRK: τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου ἵνα
NAS: holding fast the faithful word
KJV: Holding fast the faithful word as
INT: the teaching faithful word that

Titus 3:8 Adj-NMS
GRK: Πιστὸς ὁ λόγος
NAS: This is a trustworthy statement;
KJV: [This is] a faithful saying, and
INT: Trustworthy [is] the saying

Hebrews 2:17 Adj-NMS
GRK: γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ
NAS: a merciful and faithful high priest
KJV: and faithful high priest
INT: he might be and faithful high priest [in] things

Hebrews 3:2 Adj-AMS
GRK: πιστὸν ὄντα τῷ
NAS: He was faithful to Him who appointed
KJV: Who was faithful to him that appointed
INT: faithful being to the [one]

Hebrews 3:5 Adj-NMS
GRK: Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ
NAS: Moses was faithful in all
KJV: Moses verily [was] faithful in all
INT: Moses indeed [was] faithful in all

Hebrews 10:23 Adj-NMS
GRK: ἐλπίδος ἀκλινῆ πιστὸς γὰρ ὁ
NAS: for He who promised is faithful;
KJV: (for he [is] faithful that promised;)
INT: hope unwavering faithful indeed [is] the [one]

Hebrews 11:11 Adj-AMS
GRK: ἡλικίας ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν
NAS: she considered Him faithful who had promised.
KJV: she judged him faithful who had promised.
INT: seasonable since faithful she considered the [one]

1 Peter 1:21 Adj-AMP
GRK: δι' αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεὸν
NAS: who through Him are believers in God,
INT: by him believe in God

1 Peter 4:19 Adj-DMS
GRK: τοῦ θεοῦ πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν
NAS: their souls to a faithful Creator
KJV: as unto a faithful Creator.
INT: of God to a faithful Creator let them commit

1 Peter 5:12 Adj-GMS
GRK: ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ ὡς
NAS: Silvanus, our faithful brother
KJV: Silvanus, a faithful brother
INT: to you the faithful brother as

1 John 1:9 Adj-NMS
GRK: ἁμαρτίας ἡμῶν πιστός ἐστιν καὶ
NAS: our sins, He is faithful and righteous
KJV: sins, he is faithful and just
INT: sins of us faithful he is and

3 John 1:5 Adj-ANS
GRK: Ἀγαπητέ πιστὸν ποιεῖς ὃ
NAS: you are acting faithfully in whatever
KJV: thou doest faithfully whatsoever
INT: Beloved faithfully you do whatever

Revelation 1:5 Adj-NMS
GRK: μάρτυς ὁ πιστός ὁ πρωτότοκος
NAS: Christ, the faithful witness,
KJV: Christ, [who is] the faithful witness,
INT: witness faithful the firstborn

Revelation 2:10 Adj-NMS
GRK: δέκα γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου
NAS: for ten days. Be faithful until death,
KJV: days: be thou faithful unto death,
INT: ten Be you faithful unto death

Revelation 2:13 Adj-NMS
GRK: μου ὁ πιστός μου ὃς
NAS: My witness, My faithful one, who
KJV: Antipas [was] my faithful martyr, who
INT: of me the faithful of me who

Revelation 3:14 Adj-NMS
GRK: μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ὁ
NAS: The Amen, the faithful and TRUE
KJV: saith the Amen, the faithful and true
INT: witness faithful and

Revelation 17:14 Adj-NFP
GRK: ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί
NAS: and chosen and faithful.
KJV: chosen, and faithful.
INT: chosen and faithful

Revelation 19:11 Adj-NMS
GRK: ἐπ' αὐτὸν πιστὸς καλούμενος καὶ
NAS: on it [is] called Faithful and TRUE,
KJV: him [was] called Faithful and True,
INT: upon it faithful called and

Revelation 21:5 Adj-NFP
GRK: οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί
NAS: words are faithful and TRUE.
KJV: true and faithful.
INT: the words faithful and true

Revelation 22:6 Adj-NFP
GRK: οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί
NAS: words are faithful and TRUE;
KJV: These sayings [are] faithful and true:
INT: words [are] faithful and true

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page