4334. προσέρχομαι (proserchomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4334. προσέρχομαι (proserchomai) — 86 Occurrences

Matthew 4:3 V-APA-NMS
GRK: Καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων
NAS: And the tempter came and said
KJV: when the tempter came to him,
INT: And having come the tempter

Matthew 4:11 V-AIA-3P
GRK: ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν
NAS: angels came and [began] to minister
KJV: behold, angels came and ministered
INT: behold angels came and ministered

Matthew 5:1 V-AIA-3P
GRK: καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ
NAS: His disciples came to Him.
KJV: his disciples came unto him:
INT: having sat down him came to him the

Matthew 8:2 V-APA-NMS
GRK: ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ
NAS: And a leper came to Him and bowed down
INT: behold a leper having come worshipped him

Matthew 8:5 V-AIA-3S
GRK: εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος
NAS: a centurion came to Him, imploring
KJV: Capernaum, there came unto him
INT: into Capernaum came to him a centurion

Matthew 8:19 V-APA-NMS
GRK: Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς
NAS: a scribe came and said
KJV: scribe came, and said
INT: And having come to [him] one scribe

Matthew 8:25 V-APA-NMP
GRK: καὶ προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν
NAS: And they came to [Him] and woke
KJV: disciples came to [him], and awoke
INT: And having come to [him] they awoke him

Matthew 9:14 V-PIM/P-3P
GRK: Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ
NAS: of John came to Him, asking,
KJV: Then came to him the disciples
INT: Then come to him the

Matthew 9:20 V-APA-NFS
GRK: δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο
NAS: years, came up behind
KJV: years, came behind
INT: twelve years having come behind touched

Matthew 9:28 V-AIA-3P
GRK: τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ
NAS: the blind men came up to Him, and Jesus
KJV: the blind men came to him:
INT: the house came to him the

Matthew 13:10 V-APA-NMP
GRK: Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
NAS: And the disciples came and said
KJV: the disciples came, and said
INT: And having come to [him] the disciples

Matthew 13:27 V-APA-NMP
GRK: προσελθόντες δὲ οἱ
NAS: of the landowner came and said
KJV: of the householder came and said
INT: Having come to [him] moreover the

Matthew 13:36 V-AIA-3P
GRK: οἰκίαν Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ
NAS: And His disciples came to Him and said,
KJV: his disciples came unto him, saying,
INT: house and came to him the

Matthew 14:12 V-APA-NMP
GRK: Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
NAS: His disciples came and took away
KJV: disciples came, and took up
INT: And having come the disciples

Matthew 14:15 V-AIA-3P
GRK: δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ
NAS: the disciples came to Him and said,
KJV: his disciples came to him, saying,
INT: moreover having come came to him this

Matthew 15:1 V-PIM/P-3P
GRK: Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ
NAS: and scribes came to Jesus
KJV: Then came to Jesus scribes
INT: Then come to Jesus

Matthew 15:12 V-APA-NMP
GRK: Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
NAS: the disciples came and said
KJV: Then came his disciples,
INT: Then having come to [him] this disciples

Matthew 15:23 V-APA-NMP
GRK: λόγον καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
NAS: And His disciples came and implored
KJV: his disciples came and besought him,
INT: a word And having come to [him] the disciples

Matthew 15:30 V-AIA-3P
GRK: καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι
NAS: crowds came to Him, bringing
KJV: great multitudes came unto him, having
INT: And came to him crowds

Matthew 16:1 V-APA-NMP
GRK: Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι
NAS: and Sadducees came up, and testing
KJV: with the Sadducees came, and
INT: And having come to [him] the Pharisees

Matthew 17:7 V-AIA-3S
GRK: καὶ προσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus came to [them] and touched
KJV: And Jesus came and touched them,
INT: And having come to [them] Jesus

Matthew 17:14 V-AIA-3S
GRK: τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος
NAS: a man came up to Jesus, falling on his knees before
KJV: the multitude, there came to him
INT: the crowd came to him a man

Matthew 17:19 V-APA-NMP
GRK: Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
NAS: the disciples came to Jesus
KJV: Then came the disciples to Jesus
INT: Then having come the disciples

Matthew 17:24 V-AIA-3P
GRK: εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ
NAS: When they came to Capernaum, those
KJV: tribute [money] came to Peter,
INT: to Capernaum came those who the

Matthew 18:1 V-AIA-3P
GRK: τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ
NAS: the disciples came to Jesus
KJV: time came the disciples
INT: hour came the disciples

Matthew 18:21 V-APA-NMS
GRK: Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος
NAS: Peter came and said
KJV: Then came Peter to him,
INT: Then having come Peter

Matthew 19:3 V-AIA-3P
GRK: Καὶ προσῆλθον αὐτῷ Φαρισαῖοι
NAS: [Some] Pharisees came to Jesus, testing
KJV: also came unto him,
INT: And came to him Pharisees

Matthew 19:16 V-APA-NMS
GRK: ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν
NAS: And someone came to Him and said,
KJV: behold, one came and said unto him,
INT: behold one having come to him said

Matthew 20:20 V-AIA-3S
GRK: Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ
NAS: of Zebedee came to Jesus with her sons,
KJV: Then came to him the mother
INT: Then came to him the

Matthew 21:14 V-AIA-3P
GRK: Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ
NAS: and [the] lame came to Him in the temple,
KJV: and the lame came to him in
INT: And came to him blind

Matthew 21:23 V-AIA-3P
GRK: τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι
NAS: of the people came to Him while He was teaching,
KJV: of the people came unto him
INT: the temple came to him [when he was] teaching

Matthew 21:28 V-APA-NMS
GRK: δύο καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ
NAS: sons, and he came to the first
KJV: and he came to the first,
INT: two and having come to the first

Matthew 21:30 V-APA-NMS
GRK: προσελθὼν δὲ τῷ
NAS: The man came to the second and said
KJV: And he came to the second, and said
INT: having come moreover to the

Matthew 22:23 V-AIA-3P
GRK: τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι
NAS: resurrection) came to Jesus and questioned
KJV: day came to him
INT: day came to him Sadducees

Matthew 24:1 V-AIA-3P
GRK: ἐπορεύετο καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ
NAS: His disciples came up to point
KJV: disciples came to [him] for to shew
INT: went away and came to [him] the disciples

Matthew 24:3 V-AIA-3P
GRK: τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ
NAS: the disciples came to Him privately,
KJV: the disciples came unto him
INT: of Olives came to him the

Matthew 25:20 V-APA-NMS
GRK: καὶ προσελθὼν ὁ τὰ
NAS: talents came up and brought
KJV: five talents came and brought other
INT: And having come he who the

Matthew 25:22 V-APA-NMS
GRK: προσελθὼν δὲ καὶ
NAS: talents came up and said,
KJV: two talents came and said, Lord,
INT: having come moreover also

Matthew 25:24 V-APA-NMS
GRK: προσελθὼν δὲ καὶ
NAS: talent came up and said,
KJV: the one talent came and said, Lord,
INT: having come moreover also

Matthew 26:7 V-AIA-3S
GRK: προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ
NAS: a woman came to Him with an alabaster vial
KJV: There came unto him a woman
INT: came to him a woman

Matthew 26:17 V-AIA-3P
GRK: τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ
NAS: Bread the disciples came to Jesus
KJV: the disciples came to Jesus,
INT: of the unleavened [bread] came the disciples

Matthew 26:49 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ
NAS: Immediately Judas went to Jesus
KJV: forthwith he came to Jesus,
INT: And immediately having come up to Jesus

Matthew 26:50 V-APA-NMP
GRK: πάρει τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς
NAS: for. Then they came and laid
KJV: Then came they, and laid
INT: are you come Then having come to [him] they laid

Matthew 26:60 V-APA-GMP
GRK: εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων ὕστερον
NAS: FALSE witnesses came forward.
KJV: false witnesses came, [yet] found they
INT: they found many having come forward as false witnesses at last

Matthew 26:60 V-APA-NMP
GRK: ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο
NAS: came forward. But later
KJV: At the last came two false witnesses,
INT: at last moreover having come forward two

Matthew 26:69 V-AIA-3S
GRK: αὐλῇ καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία
NAS: and a servant-girl came to him and said,
KJV: a damsel came unto him, saying,
INT: court and came to him one

Matthew 26:73 V-APA-NMP
GRK: μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες
NAS: the bystanders came up and said
KJV: a while came unto [him] they that stood by,
INT: a little while also having come to [him] those who stood by

Matthew 27:58 V-APA-NMS
GRK: οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ
NAS: This man went to Pilate and asked
KJV: He went to Pilate, and begged
INT: He having gone to Pilate

Matthew 28:2 V-APA-NMS
GRK: οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν
NAS: from heaven and came and rolled away
KJV: heaven, and came and rolled back
INT: heaven and having come rolled away the

Matthew 28:9 V-APA-NFP
GRK: αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ
NAS: them and greeted them. And they came up and took hold
KJV: All hail. And they came and held him
INT: moreover having come to [him] they took hold of his

Matthew 28:18 V-APA-NMS
GRK: καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus came up and spoke
KJV: And Jesus came and spake unto them,
INT: And having come to [them] Jesus

Mark 1:31 V-APA-NMS
GRK: καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν
NAS: And He came to her and raised
KJV: And he came and took her
INT: And having come to [her] he raised up her

Mark 6:35 V-APA-NMP
GRK: πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ
NAS: His disciples came to Him and said,
KJV: his disciples came unto him, and said,
INT: late [it] being having come to him the

Mark 10:2 V-APA-NMP
GRK: Καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων
NAS: [Some] Pharisees came up to Jesus, testing
KJV: the Pharisees came to him, and asked
INT: And having come to [him] the Pharisees demanded

Mark 12:28 V-APA-NMS
GRK: Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν
NAS: of the scribes came and heard
KJV: of the scribes came, and having heard
INT: And having come up one of the

Mark 14:45 V-APA-NMS
GRK: ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει
NAS: Judas immediately went to Him, saying,
KJV: as soon as he was come, he goeth straightway
INT: having arrived immediately having come up to him he says

Luke 7:14 V-APA-NMS
GRK: καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς
NAS: And He came up and touched the coffin;
KJV: And he came and touched the bier:
INT: And having come up he touched the

Luke 8:24 V-APA-NMP
GRK: προσελθόντες δὲ διήγειραν
NAS: They came to Jesus and woke
KJV: And they came to him, and awoke him,
INT: having come to [him] moreover they awoke

Luke 8:44 V-APA-NFS
GRK: προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο
NAS: came up behind Him and touched
KJV: Came behind [him], and touched
INT: having come behind touched

Luke 9:12 V-APA-NMP
GRK: ἤρξατο κλίνειν προσελθόντες δὲ οἱ
NAS: and the twelve came and said
KJV: then came the twelve,
INT: began to decline having come moreover the

Luke 9:42 V-PPM/P-GMS
GRK: ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ ἔρρηξεν
NAS: While he was still approaching, the demon
KJV: was yet a coming, the devil threw
INT: while moreover he was coming near of him dashed down

Luke 10:34 V-APA-NMS
GRK: καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ
NAS: and came to him and bandaged
KJV: And went to [him], and bound up
INT: and having approached bound up the

Luke 13:31 V-AIA-3P
GRK: τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι
NAS: Pharisees approached, saying
KJV: day there came certain
INT: the day came to [him] certain Pharisees

Luke 20:27 V-APA-NMP
GRK: Προσελθόντες δέ τινες
NAS: Now there came to Him some
KJV: Then came to [him] certain
INT: having come to [him] moreover some

Luke 23:36 V-PPM/P-NMP
GRK: οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι ὄξος προσφέροντες
NAS: mocked Him, coming up to Him, offering
KJV: him, coming to him, and
INT: the soldiers coming near vinegar offering

Luke 23:52 V-APA-NMS
GRK: οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ
NAS: this man went to Pilate and asked
KJV: This [man] went unto Pilate,
INT: he having gone to Pilate

John 12:21 V-AIA-3P
GRK: οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ
NAS: these then came to Philip, who
KJV: The same came therefore to Philip,
INT: these therefore came to Philip who was

Acts 7:31 V-PPM/P-GMS
GRK: τὸ ὅραμα προσερχομένου δὲ αὐτοῦ
NAS: at the sight; and as he approached to look [more] closely,
KJV: as he drew near to behold
INT: the vision coming near moreover he

Acts 8:29 V-AMA-2S
GRK: τῷ Φιλίππῳ Πρόσελθε καὶ κολλήθητι
NAS: said to Philip, Go up and join this
KJV: unto Philip, Go near, and
INT: to Philip Go near and join yourself

Acts 9:1 V-APA-NMS
GRK: τοῦ κυρίου προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ
NAS: of the Lord, went to the high priest,
KJV: of the Lord, went unto the high priest,
INT: of the Lord having come to the high priest

Acts 10:28 V-PNM/P
GRK: κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ κἀμοὶ
NAS: or to visit him; and [yet] God
KJV: or come unto one of another nation;
INT: to unite himself or come near to one of another nation to me

Acts 12:13 V-AIA-3S
GRK: τοῦ πυλῶνος προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι
NAS: named Rhoda came to answer.
KJV: a damsel came to hearken,
INT: of the gate came a girl to listen

Acts 18:2 V-AIA-3S
GRK: τῆς Ῥώμης προσῆλθεν αὐτοῖς
NAS: to leave Rome. He came to them,
KJV: from Rome:) and came unto them.
INT: Rome he came to them

Acts 22:26 V-APA-NMS
GRK: ὁ ἑκατοντάρχης προσελθὼν τῷ χιλιάρχῳ
NAS: heard [this], he went to the commander
KJV: heard [that], he went and told
INT: the centurion having gone to the chief captain

Acts 22:27 V-APA-NMS
GRK: προσελθὼν δὲ ὁ
NAS: The commander came and said to him, Tell
KJV: the chief captain came, and said
INT: having come up moreover the

Acts 23:14 V-APA-NMP
GRK: οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν
NAS: They came to the chief priests
KJV: And they came to the chief priests and
INT: who having come to the chief priests

Acts 28:9 V-IIM/P-3P
GRK: ἔχοντες ἀσθενείας προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο
NAS: diseases were coming to him and getting cured.
KJV: in the island, came, and were healed:
INT: had infirmities came and were healed

1 Timothy 6:3 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις
NAS: advocates a different doctrine and does not agree with sound
KJV: and consent not
INT: and not draws near to sound words

Hebrews 4:16 V-PSM/P-1P
GRK: προσερχώμεθα οὖν μετὰ
NAS: Therefore let us draw near with confidence
KJV: therefore come boldly
INT: We should come therefore with

Hebrews 7:25 V-PPM/P-AMP
GRK: δύναται τοὺς προσερχομένους δι' αὐτοῦ
NAS: those who draw near to God
KJV: to the uttermost that come unto God by
INT: he is able those who approach by him

Hebrews 10:1 V-PPM/P-AMP
GRK: δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι
NAS: make perfect those who draw near.
KJV: make the comers thereunto perfect.
INT: is able those who approach to perfect

Hebrews 10:22 V-PSM/P-1P
GRK: προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς
NAS: let us draw near with a sincere heart
KJV: Let us draw near with a true
INT: we should approach with a true

Hebrews 11:6 V-PPM/P-AMS
GRK: δεῖ τὸν προσερχόμενον τῷ θεῷ
NAS: to please [Him], for he who comes to God
KJV: [him]: for he that cometh to God
INT: it behoves him who draws near to God

Hebrews 12:18 V-RIA-2P
GRK: Οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ καὶ
NAS: For you have not come to [a mountain] that can be touched
KJV: not come unto the mount
INT: not indeed you have come to being touched and

Hebrews 12:22 V-RIA-2P
GRK: ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει
NAS: But you have come to Mount Zion
KJV: But ye are come unto mount Sion,
INT: but you have come to Zion mount

1 Peter 2:4 V-PPM/P-NMP
GRK: πρὸς ὃν προσερχόμενοι λίθον ζῶντα
NAS: And coming to Him as to a living stone
KJV: whom coming, [as unto] a living
INT: To whom coming a stone living

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page