4352. προσκυνέω (proskuneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4352. προσκυνέω (proskuneó) — 60 Occurrences

Matthew 2:2 V-ANA
GRK: καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ
NAS: and have come to worship Him.
KJV: and are come to worship him.
INT: and are come to worship him

Matthew 2:8 V-ASA-1S
GRK: κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ
NAS: that I too may come and worship Him.
KJV: that I may come and worship him also.
INT: I also having come might worship him

Matthew 2:11 V-AIA-3P
GRK: καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ καὶ
NAS: and they fell to the ground and worshiped Him. Then,
KJV: and fell down, and worshipped him: and
INT: and having fallen down worshipped him and

Matthew 4:9 V-ASA-2S
GRK: ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι
NAS: You, if You fall down and worship me.
KJV: if thou wilt fall down and worship me.
INT: if having fallen down you will worship me

Matthew 4:10 V-FIA-2S
GRK: θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ
NAS: For it is written, YOU SHALL WORSHIP THE LORD
KJV: it is written, Thou shalt worship the Lord
INT: God of you will you worship and him

Matthew 8:2 V-IIA-3S
GRK: λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων
NAS: came to Him and bowed down before Him, and said,
KJV: a leper and worshipped him,
INT: a leper having come worshipped him saying

Matthew 9:18 V-IIA-3S
GRK: εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων
NAS: came and bowed down before Him, and said,
KJV: ruler, and worshipped him,
INT: certain having come knelt down to him saying

Matthew 14:33 V-AIA-3P
GRK: τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες
NAS: who were in the boat worshiped Him, saying,
KJV: came and worshipped him,
INT: the boat worshipped him saying

Matthew 15:25 V-IIA-3S
GRK: δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα
NAS: But she came and [began] to bow down before Him, saying,
KJV: came she and worshipped him,
INT: moreover having come she worshipped him saying

Matthew 18:26 V-IIA-3S
GRK: ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων
NAS: fell [to the ground] and prostrated himself before him, saying,
KJV: fell down, and worshipped him,
INT: the servant fell on his knees to him saying

Matthew 20:20 V-PPA-NFS
GRK: υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά
NAS: to Jesus with her sons, bowing down and making a request
KJV: sons, worshipping [him], and
INT: sons of her kneeling down and asking

Matthew 28:9 V-AIA-3P
GRK: πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ
NAS: of His feet and worshiped Him.
KJV: by the feet, and worshipped him.
INT: feet and worshipped him

Matthew 28:17 V-AIA-3P
GRK: ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν οἱ δὲ
NAS: When they saw Him, they worshiped [Him]; but some
KJV: him, they worshipped him:
INT: having seen him they worshipped some however

Mark 5:6 V-AIA-3S
GRK: ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ
NAS: he ran up and bowed down before Him;
KJV: he ran and worshipped him,
INT: he ran and fell on his knees before him

Mark 15:19 V-IIA-3P
GRK: τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ
NAS: on Him, and kneeling and bowing before Him.
KJV: bowing [their] knees worshipped him.
INT: the knees knelt down to him

Luke 4:7 V-ASA-2S
GRK: οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ
NAS: if You worship before
KJV: thou therefore wilt worship me, all
INT: therefore if you will worship before me

Luke 4:8 V-FIA-2S
GRK: θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ
NAS: him, It is written, YOU SHALL WORSHIP THE LORD
KJV: it is written, Thou shalt worship the Lord
INT: God of you You will worship and him

Luke 24:52 V-APA-NMP
GRK: καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν
NAS: And they, after worshiping Him, returned
KJV: And they worshipped him, and returned
INT: And they having worshipped him returned

John 4:20 V-AIA-3P
GRK: ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν καὶ ὑμεῖς
NAS: Our fathers worshiped in this
KJV: Our fathers worshipped in this
INT: mountain this worshipped and you

John 4:20 V-PNA
GRK: τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ
NAS: where men ought to worship.
KJV: where men ought to worship.
INT: place where to worship it is necessary

John 4:21 V-FIA-2P
GRK: ἐν Ἰεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί
NAS: in Jerusalem will you worship the Father.
KJV: at Jerusalem, worship the Father.
INT: in Jerusalem will you worship the Father

John 4:22 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ
NAS: You worship what you do not know;
KJV: Ye worship ye know not
INT: You worship what not

John 4:22 V-PIA-1P
GRK: οἴδατε ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν
NAS: you do not know; we worship what
KJV: what we worship: for salvation
INT: you know we worship what what we know

John 4:23 V-FIA-3P
GRK: ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ
NAS: worshipers will worship the Father
KJV: worshippers shall worship the Father
INT: true worshippers will worship the Father

John 4:23 V-PPA-AMP
GRK: ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν
NAS: the Father seeks to be His worshipers.
KJV: seeketh such to worship him.
INT: seeks who worship him

John 4:24 V-PPA-AMP
GRK: καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν
NAS: and those who worship Him must
KJV: and they that worship him
INT: and they that worship him in

John 4:24 V-PNA
GRK: ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν
NAS: Him must worship in spirit
KJV: him must worship [him] in spirit
INT: truth must worship

John 9:38 V-AIA-3S
GRK: κύριε καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ
NAS: I believe. And he worshiped Him.
KJV: I believe. And he worshipped him.
INT: Lord and he worshipped him

John 12:20 V-ASA-3P
GRK: ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ
NAS: who were going up to worship at the feast;
KJV: to worship at
INT: coming up that they might worship at the

Acts 7:43 V-PNA
GRK: οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς καὶ
NAS: YOU MADE TO WORSHIP. I ALSO
KJV: which ye made to worship them: and
INT: which you made to worship them and

Acts 8:27 V-FPA-NMS
GRK: ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: to Jerusalem to worship,
KJV: to Jerusalem for to worship,
INT: who had come to worship to Jesusalem

Acts 10:25 V-AIA-3S
GRK: τοὺς πόδας προσεκύνησεν
NAS: at his feet and worshiped [him].
KJV: at his feet, and worshipped [him].
INT: the feet worshipped

Acts 24:11 V-FPA-NMS
GRK: ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: I went up to Jerusalem to worship.
KJV: to Jerusalem for to worship.
INT: which I went up to worship at Jersusalem

1 Corinthians 14:25 V-FIA-3S
GRK: ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ
NAS: on his face and worship God,
KJV: [his] face he will worship God,
INT: upon [his] face he will worship to God

Hebrews 1:6 V-AMA-3P
GRK: λέγει Καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες
NAS: THE ANGELS OF GOD WORSHIP HIM.
KJV: the angels of God worship him.
INT: he says And let worship him all

Hebrews 11:21 V-AIA-3S
GRK: εὐλόγησεν καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ
NAS: of Joseph, and worshiped, [leaning] on the top
KJV: and worshipped, [leaning] upon
INT: blessed and worshipped on the

Revelation 3:9 V-FIA-3P
GRK: ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν
NAS: them come and bow down at your feet,
KJV: come and worship before thy
INT: they should come and should worship before the

Revelation 4:10 V-FIA-3P
GRK: θρόνου καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι
NAS: on the throne, and will worship Him who lives
KJV: and worship him that liveth
INT: throne and they worship him who lives

Revelation 5:14 V-AIA-3P
GRK: ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν ζῶντι εἰς
NAS: fell down and worshiped.
KJV: and worshipped him that liveth
INT: fell down and worshipped him who lives for

Revelation 7:11 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ
NAS: before the throne and worshiped God,
KJV: faces, and worshipped God,
INT: of them and worshipped God

Revelation 9:20 V-FIA-3P
GRK: ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια
NAS: so as not to worship demons,
KJV: they should not worship devils, and
INT: that not they should worship the demons

Revelation 11:1 V-PPA-AMP
GRK: καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ
NAS: and those who worship in it.
KJV: and them that worship therein.
INT: and those who worship in it

Revelation 11:16 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ
NAS: fell on their faces and worshiped God,
KJV: faces, and worshipped God,
INT: of them and worshipped God

Revelation 13:4 V-AIA-3P
GRK: καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι
NAS: they worshiped the dragon because
KJV: And they worshipped the dragon which
INT: And they worshipped the dragon

Revelation 13:4 V-AIA-3P
GRK: θηρίῳ καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ
NAS: to the beast; and they worshiped the beast,
KJV: and they worshipped the beast,
INT: beast and they worshipped the beast

Revelation 13:8 V-FIA-3P
GRK: καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες
NAS: on the earth will worship him, [everyone] whose
KJV: the earth shall worship him,
INT: and will worship it all

Revelation 13:12 V-FIA-3P
GRK: κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον
NAS: who dwell in it to worship the first
KJV: therein to worship the first beast,
INT: dwell that they should worship the beast

Revelation 13:15 V-ASA-3P
GRK: ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι
NAS: as many as do not worship the image
KJV: not worship the image
INT: if not would worship the image

Revelation 14:7 V-AMA-2P
GRK: αὐτοῦ καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι
NAS: has come; worship Him who made
KJV: and worship him that made
INT: of him and worship the [one] having made

Revelation 14:9 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον
NAS: anyone worships the beast
KJV: If any man worship the beast
INT: If anyone does homage to the beast

Revelation 14:11 V-PPA-NMP
GRK: νυκτός οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον
NAS: those who worship the beast
KJV: night, who worship the beast and
INT: night who worship the beast

Revelation 15:4 V-FIA-3P
GRK: ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου
NAS: WILL COME AND WORSHIP BEFORE
KJV: shall come and worship before thee;
INT: will come and worship before you

Revelation 16:2 V-PPA-AMP
GRK: καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι
NAS: of the beast and who worshiped his image.
KJV: and [upon] them which worshipped his
INT: and those doing homage to the image

Revelation 19:4 V-AIA-3P
GRK: ζῷα καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ
NAS: fell down and worshiped God
KJV: fell down and worshipped God that sat
INT: living creatures and worshipped God

Revelation 19:10 V-ANA
GRK: ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ καὶ
NAS: at his feet to worship him. But he said
KJV: his feet to worship him. And
INT: feet of him to worship to him And

Revelation 19:10 V-AMA-2S
GRK: τῷ θεῷ προσκύνησον ἡ γὰρ
NAS: of Jesus; worship God.
KJV: of Jesus: worship God:
INT: God worship the indeed

Revelation 19:20 V-PPA-AMP
GRK: καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι
NAS: and those who worshiped his image;
KJV: and them that worshipped his
INT: and those who worship the image

Revelation 20:4 V-AIA-3P
GRK: οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον
NAS: and those who had not worshiped the beast
KJV: had not worshipped the beast, neither
INT: those who not did worship the beast

Revelation 22:8 V-ANA
GRK: ἔβλεψα ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν
NAS: I fell down to worship at the feet
KJV: I fell down to worship before
INT: saw I fell down to worship before the

Revelation 22:9 V-AMA-2S
GRK: τῷ θεῷ προσκύνησον
NAS: of this book. Worship God.
KJV: of this book: worship God.
INT: God worship

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4352

προσεκύνησαν — 12 Occ.
προσεκύνησεν — 4 Occ.
προσεκύνει — 4 Occ.
προσεκύνουν — 1 Occ.
προσκυνῆσαι — 3 Occ.
προσκυνήσαντες — 1 Occ.
προσκυνήσατε — 1 Occ.
προσκυνησάτωσαν — 1 Occ.
προσκυνήσῃς — 2 Occ.
προσκυνήσει — 1 Occ.
προσκυνήσεις — 2 Occ.
προσκυνήσετε — 1 Occ.
προσκυνήσω — 1 Occ.
προσκυνήσων — 2 Occ.
προσκυνήσωσιν — 2 Occ.
προσκύνησον — 2 Occ.
προσκυνήσουσιν — 7 Occ.
προσκυνεῖ — 1 Occ.
προσκυνεῖν — 3 Occ.
προσκυνεῖτε — 1 Occ.
προσκυνοῦμεν — 1 Occ.
προσκυνοῦντας — 5 Occ.
προσκυνοῦντες — 1 Occ.
προσκυνοῦσα — 1 Occ.
Additional Entries
προσεκύνει — 4 Occ.
προσεκύνουν — 1 Occ.
προσκυνῆσαι — 3 Occ.
προσκυνήσαντες — 1 Occ.
προσκυνήσατε — 1 Occ.
προσκυνησάτωσαν — 1 Occ.
προσκυνήσῃς — 2 Occ.
προσκυνήσει — 1 Occ.
προσκυνήσεις — 2 Occ.
προσκυνήσετε — 1 Occ.
προσκυνήσων — 2 Occ.
προσκυνήσωσιν — 2 Occ.
προσκύνησον — 2 Occ.
προσκυνήσουσιν — 7 Occ.
προσκυνεῖ — 1 Occ.
προσκυνεῖν — 3 Occ.
προσκυνεῖτε — 1 Occ.
προσκυνοῦμεν — 1 Occ.
προσκυνοῦντας — 5 Occ.
προσκυνοῦντες — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page