5087. τίθημι, (tithémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5087. τίθημι, (tithémi) — 100 Occurrences

Matthew 5:15 V-PIA-3P
GRK: λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ
NAS: a lamp and put it under
KJV: a candle, and put it under
INT: a lamp and put it under

Matthew 12:18 V-FIA-1S
GRK: ψυχή μου θήσω τὸ πνεῦμά
NAS: is WELL-PLEASED; I WILL PUT MY SPIRIT
KJV: is well pleased: I will put my
INT: soul of me I will put the Spirit

Matthew 22:44 V-ASA-1S
GRK: ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς
NAS: UNTIL I PUT YOUR ENEMIES
KJV: right hand, till I make thine enemies
INT: until anyhow I place the enemies

Matthew 24:51 V-FIA-3S
GRK: τῶν ὑποκριτῶν θήσει ἐκεῖ ἔσται
NAS: and will cut him in pieces and assign him a place
KJV: asunder, and appoint [him] his portion
INT: the hypocrites will appoint there will be

Matthew 27:60 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν
NAS: and laid it in his own new tomb,
KJV: And laid it in
INT: and placed it in

Mark 4:21 V-ASP-3S
GRK: τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ
NAS: is not brought to be put under
KJV: brought to be put under a bushel,
INT: the basket it might be put or under

Mark 4:21 V-ASP-3S
GRK: τὴν λυχνίαν τεθῇ
NAS: a bed? Is it not [brought] to be put on the lampstand?
INT: the lampstand it might be put

Mark 4:30 V-ASA-1P
GRK: αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν
NAS: by what parable shall we present it?
INT: it parable shall we strengthen

Mark 6:29 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν
NAS: his body and laid it in a tomb.
KJV: corpse, and laid it in
INT: of him and laid it in

Mark 6:56 V-IIA-3P
GRK: ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας
NAS: countryside, they were laying the sick
KJV: or country, they laid the sick in
INT: the marketplaces they laid those who were sick

Mark 10:16 V-PPA-NMS
GRK: αὐτὰ κατευλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας
NAS: and [began] blessing them, laying His hands
KJV: up in his arms, put [his] hands
INT: them he blessed them having laid the hands

Mark 12:36 V-ASA-1S
GRK: ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς
NAS: UNTIL I PUT YOUR ENEMIES
KJV: right hand, till I make thine enemies
INT: until anyhow I place of the enemies

Mark 15:19 V-PPA-NMP
GRK: αὐτῷ καὶ τιθέντες τὰ γόνατα
KJV: and bowing [their] knees
INT: him and bending the knees

Mark 15:46 V-AIA-3S
GRK: σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν
INT: linen cloth and laid him in

Mark 15:47 V-RIM/P-3S
GRK: ἐθεώρουν ποῦ τέθειται
NAS: on [to see] where He was laid.
KJV: beheld where he was laid.
INT: saw where he is laid

Mark 16:6 V-AIA-3P
GRK: τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν
NAS: where they laid Him.
KJV: the place where they laid him.
INT: place where they laid him

Luke 1:66 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἔθεντο πάντες οἱ
NAS: who heard them kept them in mind,
KJV: they that heard [them] laid [them] up in
INT: And laid [them] up all

Luke 5:18 V-ANA
GRK: εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι αὐτὸν ἐνώπιον
NAS: to bring him in and to set him down in front
KJV: in, and to lay [him] before him.
INT: to bring in and to place him before

Luke 6:48 V-AIA-3S
GRK: ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ
NAS: deep and laid a foundation
KJV: deep, and laid the foundation on
INT: deepened and laid a foundation on

Luke 8:16 V-PIA-3S
GRK: ὑποκάτω κλίνης τίθησιν ἀλλ' ἐπὶ
NAS: or puts it under
KJV: or putteth [it] under
INT: under a bed puts [it] but on

Luke 8:16 V-PIA-3S
GRK: ἐπὶ λυχνίας τίθησιν ἵνα οἱ
NAS: a bed; but he puts it on a lampstand,
INT: on a lampstand puts [it] that they who

Luke 9:44 V-AMM-2P
GRK: Θέσθε ὑμεῖς εἰς
NAS: words sink into your ears;
KJV: Let these sayings sink down into your
INT: Let sink you into

Luke 11:33 V-PIA-3S
GRK: εἰς κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ
NAS: a lamp, puts it away in a cellar
KJV: a candle, putteth [it] in
INT: in secret sets it nor under

Luke 12:46 V-FIA-3S
GRK: τῶν ἀπίστων θήσει
NAS: and will cut him in pieces, and assign him a place
KJV: and will appoint him his
INT: the unbelievers will appoint

Luke 14:29 V-APA-GMS
GRK: μή ποτε θέντος αὐτοῦ θεμέλιον
NAS: when he has laid a foundation
KJV: after he hath laid the foundation,
INT: not ever having laid of it a foundation

Luke 19:21 V-AIA-2S
GRK: ὃ οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις
NAS: up what you did not lay down and reap
KJV: thou layedst not down, and reapest
INT: what not you did lay down and you reap

Luke 19:22 V-AIA-1S
GRK: ὃ οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων
NAS: up what I did not lay down and reaping
KJV: I laid not down, and reaping
INT: what not I did lay down and reaping

Luke 20:43 V-ASA-1S
GRK: ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς
NAS: UNTIL I MAKE YOUR ENEMIES A FOOTSTOOL
KJV: Till I make thine enemies
INT: until anyhow I place the enemies

Luke 21:14 V-AMA-2P
GRK: θέτε οὖν ἐν
NAS: So make up your minds
KJV: Settle [it] therefore in
INT: Settle therefore in

Luke 22:41 V-APA-NMS
GRK: βολήν καὶ θεὶς τὰ γόνατα
NAS: and He knelt down and [began] to pray,
KJV: cast, and kneeled down, and prayed,
INT: throw and having fallen on the knees

Luke 23:53 V-AIA-3S
GRK: σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν
NAS: it in a linen cloth, and laid Him in a tomb
KJV: in linen, and laid it in
INT: in a linen cloth and placed it in

Luke 23:55 V-AIP-3S
GRK: καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα
NAS: and how His body was laid.
KJV: his body was laid.
INT: also how was laid the body

John 2:10 V-PIA-3S
GRK: καλὸν οἶνον τίθησιν καὶ ὅταν
NAS: man serves the good
KJV: at the beginning doth set forth good
INT: good wine sets on and when

John 10:11 V-PIA-3S
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν
NAS: shepherd lays down His life
KJV: the good shepherd giveth his life
INT: life of him lays down for the

John 10:15 V-PIA-1S
GRK: ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν
NAS: the Father; and I lay down My life
KJV: the Father: and I lay down my life
INT: life of me I lay down for the

John 10:17 V-PIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν
NAS: Me, because I lay down My life
KJV: because I lay down my life,
INT: because I lay down the life

John 10:18 V-PIA-1S
GRK: ἀλλ' ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ'
NAS: has taken it away from Me, but I lay it down
KJV: lay it down of myself.
INT: but I lay down it of

John 10:18 V-ANA
GRK: ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν καὶ
NAS: from Me, but I lay it down on My own initiative.
KJV: to lay it down, and I have
INT: Authority I have to lay down it and

John 11:34 V-RIA-2P
GRK: εἶπεν Ποῦ τεθείκατε αὐτόν λέγουσιν
NAS: Where have you laid him? They said
KJV: Where have ye laid him?
INT: said Where have you laid him They say

John 13:4 V-PIA-3S
GRK: δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια
NAS: up from supper, and laid aside His garments;
KJV: and laid aside his garments;
INT: supper and lays aside the garments

John 13:37 V-FIA-1S
GRK: ὑπὲρ σοῦ θήσω
NAS: You right now? I will lay down my life
KJV: thee now? I will lay down my life
INT: for you I will lay down

John 13:38 V-FIA-2S
GRK: ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις ἀμὴν ἀμὴν
NAS: answered, Will you lay down your life
KJV: him, Wilt thou lay down thy
INT: for me you will lay down Truly truly

John 15:13 V-ASA-3S
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν
NAS: that one lay down his life
KJV: that a man lay down his life
INT: life of him should lay down for the

John 15:16 V-AIA-1S
GRK: ὑμᾶς καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα
NAS: Me but I chose you, and appointed you that you would go
KJV: you, and ordained you, that
INT: you and appointed you that

John 19:19 V-AIA-3S
GRK: Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ
NAS: an inscription and put it on the cross.
KJV: a title, and put [it] on the cross.
INT: Pilate and put on the

John 19:41 V-RPM/P-NMS
GRK: οὐδεὶς ἦν τεθειμένος
NAS: had yet been laid.
KJV: man yet laid.
INT: no one was laid

John 19:42 V-AIA-3P
GRK: τὸ μνημεῖον ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν
NAS: was nearby, they laid Jesus
KJV: There laid they Jesus therefore
INT: the tomb they laid Jesus

John 20:2 V-AIA-3P
GRK: οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν
NAS: where they have laid Him.
KJV: not where they have laid him.
INT: we know where they laid him

John 20:13 V-AIA-3P
GRK: οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν
NAS: where they have laid Him.
KJV: not where they have laid him.
INT: I know where they laid him

John 20:15 V-AIA-2S
GRK: μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν κἀγὼ
NAS: me where you have laid Him, and I will take Him away.
KJV: me where thou hast laid him, and I
INT: me where you did lay him and I

Acts 1:7 V-AIM-3S
GRK: ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ
NAS: the Father has fixed by His own
KJV: which the Father hath put in his own
INT: the Father set by

Acts 2:35 V-ASA-1S
GRK: ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς
NAS: UNTIL I MAKE YOUR ENEMIES A FOOTSTOOL
INT: until anyhow I place the enemies

Acts 3:2 V-IIA-3P
GRK: ἐβαστάζετο ὃν ἐτίθουν καθ' ἡμέραν
NAS: along, whom they used to set down every
KJV: was carried, whom they laid daily at
INT: was being carried whom they placed every day

Acts 4:3 V-AIM-3P
GRK: χεῖρας καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν
NAS: hands on them and put them in jail
KJV: on them, and put [them] in hold
INT: hands and put [them] in hold

Acts 4:35 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς
NAS: and lay them at the apostles' feet,
KJV: And laid [them] down at the apostles'
INT: and laid [them] at the

Acts 4:37 V-AIA-3S
GRK: χρῆμα καὶ ἔθηκεν πρὸς τοὺς
NAS: the money and laid it at the apostles'
KJV: and laid [it] at
INT: money and laid [it] at the

Acts 5:2 V-AIA-3S
GRK: τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν
NAS: a portion of it, he laid it at the apostles'
KJV: part, and laid [it] at
INT: of the apostles laid [it]

Acts 5:4 V-AIM-2S
GRK: τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ
NAS: Why is it that you have conceived this
KJV: why hast thou conceived this
INT: why did you purpose in the

Acts 5:15 V-PNA
GRK: ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων
NAS: out into the streets and laid them on cots
KJV: the streets, and laid [them] on beds
INT: sick and to put [them] on small beds

Acts 5:18 V-AIM-3P
GRK: ἀποστόλους καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν
NAS: on the apostles and put them in a public
KJV: the apostles, and put them in
INT: apostles and put them in [the]

Acts 5:25 V-AIM-2P
GRK: ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ
NAS: whom you put in prison
KJV: the men whom ye put in prison
INT: men whom you put in the

Acts 7:16 V-AIP-3P
GRK: Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ
NAS: to Shechem and laid in the tomb
KJV: Sychem, and laid in the sepulchre
INT: Shechem and were placed in the

Acts 7:60 V-APA-NMS
GRK: θεὶς δὲ τὰ
NAS: Then falling on his knees, he cried
KJV: And he kneeled down, and cried
INT: having bowed moreover the

Acts 9:37 V-AIA-3P
GRK: λούσαντες δὲ ἔθηκαν αὐτὴν ἐν
NAS: and when they had washed her body, they laid it in an upper room.
KJV: had washed, they laid [her] in
INT: having washed [her] moreover put [her] they in

Acts 9:40 V-APA-NMS
GRK: Πέτρος καὶ θεὶς τὰ γόνατα
NAS: out and knelt down and prayed,
KJV: forth, and kneeled down, and prayed;
INT: Peter and having bowed the knees

Acts 12:4 V-AIM-3S
GRK: καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν
NAS: When he had seized him, he put him in prison,
KJV: when he had apprehended him, he put [him] in
INT: also having seized he put in prison

Acts 13:29 V-AIA-3P
GRK: τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον
NAS: from the cross and laid Him in a tomb.
KJV: the tree, and laid [him] in
INT: the tree they put [him] in a tomb

Acts 13:47 V-RIA-1S
GRK: ὁ κύριος Τέθεικά σε εἰς
NAS: has commanded us, 'I HAVE PLACED YOU AS A LIGHT
KJV: us, [saying], I have set thee
INT: the Lord I have set you for

Acts 19:21 V-AIM-3S
GRK: ΕΠΛΗΡΩΘΗ ταῦτα ἔθετο ὁ Παῦλος
NAS: Paul purposed in the spirit
KJV: Paul purposed in
INT: were fulfilled these things purposed Paul

Acts 20:28 V-AIM-3S
GRK: τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν
NAS: Spirit has made you overseers,
KJV: Ghost hath made you
INT: Holy did set overseers to shepherd

Acts 20:36 V-APA-NMS
GRK: ταῦτα εἰπὼν θεὶς τὰ γόνατα
NAS: he knelt down and prayed
KJV: he kneeled down, and prayed with
INT: these things having said having bowed the knee

Acts 21:5 V-APA-NMP
GRK: πόλεως καὶ θέντες τὰ γόνατα
NAS: After kneeling down on the beach
KJV: and we kneeled down on
INT: city And having bowed the knees

Acts 27:12 V-AIM-3P
GRK: οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι
NAS: the majority reached a decision
INT: the majority reached a decision to set sail

Romans 4:17 V-RIA-1S
GRK: πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε κατέναντι
NAS: NATIONS HAVE I MADE YOU) in the presence
KJV: I have made thee
INT: of many nations I have made you before

Romans 9:33 V-PIA-1S
GRK: γέγραπται Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν
NAS: BEHOLD, I LAY IN ZION
KJV: it is written, Behold, I lay in Sion
INT: it has been written Behold I place in Zion

Romans 14:13 V-PNA
GRK: τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ
NAS: this-- not to put an obstacle
KJV: that no man put a stumblingblock
INT: not to put a stumbling block to the

1 Corinthians 3:10 V-AIA-1S
GRK: ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα ἄλλος δὲ
NAS: master builder I laid a foundation,
KJV: masterbuilder, I have laid the foundation,
INT: builder [the] foundation I have laid another however

1 Corinthians 3:11 V-ANA
GRK: οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν
NAS: For no man can lay a foundation other
KJV: can no man lay than that is laid,
INT: no one is able to lay besides that which

1 Corinthians 9:18 V-ASA-1S
GRK: εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον
NAS: That, when I preach the gospel, I may offer the gospel
KJV: when I preach the gospel, I may make the gospel
INT: in proclaiming the gospel without expense I should make the gospel

1 Corinthians 12:18 V-AIM-3S
GRK: ὁ θεὸς ἔθετο τὰ μέλη
NAS: God has placed the members,
KJV: hath God set the members every
INT: God set the members

1 Corinthians 12:28 V-AIM-3S
GRK: οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς
NAS: And God has appointed in the church,
KJV: And God hath set some in
INT: certain indeed did set God

1 Corinthians 15:25 V-ASA-3S
GRK: ἄχρι οὗ θῇ πάντας τοὺς
NAS: reign until He has put all His enemies
INT: until that he shall have put all

1 Corinthians 16:2 V-PMA-3S
GRK: παρ' ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅτι
NAS: each one of you is to put aside
KJV: every one of you lay by him
INT: by him let put treasuring up what

2 Corinthians 3:13 V-IIA-3S
GRK: καθάπερ Μωυσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ
NAS: Moses, [who] used to put a veil
KJV: as Moses, [which] put a vail over
INT: as Moses he would put a veil on

2 Corinthians 5:19 V-APM-NMS
GRK: αὐτῶν καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν
NAS: their trespasses against them, and He has committed to us the word
KJV: unto them; and hath committed unto us
INT: of them and having put in us

1 Thessalonians 5:9 V-AIM-3S
GRK: ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ
NAS: For God has not destined us for wrath,
KJV: hath not appointed us to
INT: because not has destined us

1 Timothy 1:12 V-APM-NMS
GRK: με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν
NAS: me faithful, putting me into service,
KJV: faithful, putting me into
INT: me he esteemed having appointed [me] to service

1 Timothy 2:7 V-AIP-1S
GRK: εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ
NAS: For this I was appointed a preacher
KJV: I am ordained a preacher,
INT: to which was appointed I a herald

2 Timothy 1:11 V-AIP-1S
GRK: εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ
NAS: for which I was appointed a preacher
KJV: I am appointed a preacher,
INT: to which was appointed I a herald

Hebrews 1:2 V-AIA-3S
GRK: υἱῷ ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων
NAS: whom He appointed heir
KJV: whom he hath appointed heir
INT: [his] Son whom he appointed heir of all things

Hebrews 1:13 V-ASA-1S
GRK: ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς
NAS: UNTIL I MAKE YOUR ENEMIES
KJV: right hand, until I make thine enemies
INT: until anyhow I might place the enemies

Hebrews 10:13 V-ASP-3P
GRK: ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ
NAS: HIS ENEMIES BE MADE A FOOTSTOOL
KJV: his enemies be made his footstool.
INT: awaiting until be placed the enemies

1 Peter 2:6 V-PIA-1S
GRK: γραφῇ Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν
NAS: BEHOLD, I LAY IN ZION
KJV: the scripture, Behold, I lay in Sion
INT: Scripture Behold I place in Zion

1 Peter 2:8 V-AIP-3P
GRK: ὃ καὶ ἐτέθησαν
NAS: [doom] they were also appointed.
KJV: whereunto also they were appointed.
INT: which also they were appointed

2 Peter 2:6 V-RPA-NMS
GRK: μελλόντων ἀσεβέσιν τεθεικώς
NAS: by reducing [them] to ashes, having made them an example
KJV: [them] with an overthrow, making [them] an ensample
INT: being about to live ungodly having set

1 John 3:16 V-AIA-3S
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν καὶ ἡμεῖς
NAS: by this, that He laid down
KJV: he laid down his
INT: life of him laid down and we

1 John 3:16 V-ANA
GRK: τὰς ψυχὰς θεῖναι
NAS: that He laid down His life
KJV: we ought to lay down [our] lives for
INT: the lives to lay down

Revelation 1:17 V-AIA-3S
GRK: νεκρός καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν
NAS: a dead man. And He placed His right hand
INT: dead and he laid the right hand

Revelation 10:2 V-AIA-3S
GRK: ἠνεῳγμένον καὶ ἔθηκεν τὸν πόδα
NAS: which was open. He placed his right
KJV: open: and he set his right
INT: open And he placed the foot

Revelation 11:9 V-ANP
GRK: οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα
NAS: their dead bodies to be laid in a tomb.
KJV: their dead bodies to be put in graves.
INT: not they will let to be put into tombs

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 5087

ἐτέθη — 1 Occ.
ἐτέθην — 2 Occ.
ἐτέθησαν — 2 Occ.
ἔθηκα — 3 Occ.
ἔθηκαν — 7 Occ.
ἔθηκας — 2 Occ.
ἔθηκεν — 11 Occ.
ἔθεντο — 4 Occ.
ἔθεσθε — 1 Occ.
ἔθετο — 7 Occ.
ἔθου — 1 Occ.
ἐτίθει — 1 Occ.
ἐτίθεσαν — 1 Occ.
ἐτίθουν — 2 Occ.
τεθῇ — 2 Occ.
τεθῆναι — 1 Occ.
Τέθεικά — 2 Occ.
τεθείκατε — 1 Occ.
τεθεικώς — 1 Occ.
τεθειμένος — 1 Occ.
τέθειται — 1 Occ.
τεθῶσιν — 1 Occ.
θῇ — 2 Occ.
θήσει — 2 Occ.
θήσεις — 1 Occ.
θήσω — 3 Occ.
θεῖναι — 4 Occ.
θεὶς — 4 Occ.
θέμενος — 2 Occ.
θέντες — 1 Occ.
θέντος — 1 Occ.
Θέσθε — 1 Occ.
θέτε — 1 Occ.
θῶ — 5 Occ.
θῶμεν — 1 Occ.
τίθημι — 5 Occ.
τίθησιν — 6 Occ.
τιθέασιν — 1 Occ.
τιθεὶς — 1 Occ.
τιθέναι — 2 Occ.
τιθέντες — 1 Occ.
τιθέτω — 1 Occ.
Additional Entries
θεὶς — 4 Occ.
θέμενος — 2 Occ.
θέντες — 1 Occ.
θέντος — 1 Occ.
Θέσθε — 1 Occ.
θέτε — 1 Occ.
θῶ — 5 Occ.
θῶμεν — 1 Occ.
τίθημι — 5 Occ.
τίθησιν — 6 Occ.
τιθεὶς — 1 Occ.
τιθέναι — 2 Occ.
τιθέντες — 1 Occ.
τιθέτω — 1 Occ.
ἐτέχθη — 1 Occ.
ἔτεκεν — 4 Occ.
τεχθεὶς — 1 Occ.
τέκῃ — 1 Occ.
τεκεῖν — 4 Occ.
τέξῃ — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page