τυφλοὶ
Englishman's Concordance
τυφλοὶ (typhloi) — 14 Occurrences

Matthew 9:27 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ
NAS: two blind men followed
KJV: thence, two blind men followed him,
INT: him two blind [men] crying and

Matthew 9:28 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ τυφλοί καὶ λέγει
NAS: the house, the blind men came
KJV: the house, the blind men came
INT: to him the blind [men] and says

Matthew 11:5 Adj-NMP
GRK: τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ
NAS: [the] BLIND RECEIVE SIGHT
KJV: The blind receive their sight, and
INT: blind receive sight and

Matthew 15:14 Adj-NMP
GRK: ἄφετε αὐτούς τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί
NAS: Let them alone; they are blind guides
KJV: they be blind leaders
INT: Leave them blind they are guides

Matthew 20:30 Adj-NMP
GRK: ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ
NAS: And two blind men sitting by the road,
KJV: two blind men sitting
INT: behold two blind [men] sitting beside

Matthew 21:14 Adj-NMP
GRK: προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ
NAS: And [the] blind and [the] lame came
KJV: And the blind and the lame
INT: came to him blind and lame

Matthew 23:16 Adj-VMP
GRK: ὑμῖν ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες
NAS: Woe to you, blind guides, who say,
KJV: Woe unto you, [ye] blind guides, which
INT: to you guides blind who say

Matthew 23:17 Adj-VMP
GRK: μωροὶ καὶ τυφλοί τίς γὰρ
NAS: You fools and blind men! Which
KJV: [Ye] fools and blind: for whether
INT: fools and blind which indeed

Matthew 23:19 Adj-VMP
GRK: τυφλοί τί γὰρ
NAS: You blind men, which
KJV: [Ye] fools and blind: for whether
INT: You blind men which indeed

Matthew 23:24 Adj-VMP
GRK: ὁδηγοὶ τυφλοί οἱ διυλίζοντες
NAS: You blind guides, who strain
KJV: [Ye] blind guides, which strain at
INT: Guides blind those who filter out

Luke 7:22 Adj-NMP
GRK: καὶ ἠκούσατε τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν χωλοὶ
NAS: and heard: [the] BLIND RECEIVE SIGHT,
KJV: how that the blind see,
INT: and heard blind receive sight lame

John 9:39 Adj-NMP
GRK: οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται
NAS: who see may become blind.
KJV: might be made blind.
INT: they that see blind might become

John 9:40 Adj-NMP
GRK: καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν
NAS: and said to Him, We are not blind too,
KJV: Are we blind also?
INT: Also we blind are

John 9:41 Adj-NMP
GRK: Ἰησοῦς Εἰ τυφλοὶ ἦτε οὐκ
NAS: to them, If you were blind, you would have
KJV: If ye were blind, ye should have
INT: Jesus If blind you were not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page