Nehemias 10
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Den beseglede Skrivelse er underskrevet af: Statholderen Nehemias, Hakaljas Søn, og Zidkija,1De som skrev under på denne med segl forsynte skrivelse, var: stattholderen Nehemias, Hakaljas sønn, og Sedekias, 1Följande namn stodo på skrivelserna som buro sigillen: Nehemja, ståthållaren, Hakaljas son, och Sidkia,
2Seraja, Azarja, Jirmeja,2Seraja, Asarja, Jirmeja, 2Seraja, Asarja, Jeremia,
3Pasjhur, Amarja, Malkija,3Pashur, Amarja, Malkia, 3Pashur, Amarja, Malkia,
4Hattusj, Sjebanja, Malluk,4Hattus, Sebanja, Malluk, 4Hattus, Sebanja, Malluk,
DANNORSVE
5Harim, Meremot, Obadja,5Harim, Meremot, Obadja, 5Harim, Meremot, Obadja,
6Daniel, Ginneton, Baruk,6Daniel, Ginneton, Baruk, 6Daniel, Ginneton, Baruk,
7Mesjullam, Abija, Mijjamin,7Mesullam, Abia, Mijamin, 7Mesullam, Abia, Mijamin,
8Ma'azja, Bilgaj og Sjemaja det var Præsterne.8Ma'asja, Bilgai og Semaja; dette var prestene; 8Maasja, Bilgai, Semaja; dessa voro prästerna.
9Leviterne Jesua, Azanjas Søn, Binnuj af Henadads Sønner, Kadmiel9og levittene var: Josva, Asanjas sønn, Binnui av Henadads barn og Kadmiel, 9Och leviterna voro: Jesua, Asanjas son, Binnui, av Henadads barn, Kadmiel,
DANNORSVE
10og deres Brødre Sjebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,10og deres brødre: Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, 10så ock deras bröder: Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
11Mika, Rehob, Hasjabja,11Mika, Rehob, Hasabja, 11Mika, Rehob, Hasabja,
12Zakkur, Sjerebja, Sjebanja,12Sakkur, Serebja, Sebanja, 12Sackur, Serebja, Sebanja,
13Hodija, Bani og Beninu.13Hodia, Bani og Beninu. 13Hodia, Bani och Beninu.
14Folkets Overhoveder Par'osj, Pahat-Moab, Elam, Zattu, Bani,14Og folkets høvdinger var: Paros, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani, 14Folkets huvudmän voro: Pareos, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani,
DANNORSVE
15Bunni Azgad, Bebaj,15Bunni, Asgad, Bebai, 15Bunni, Asgad, Bebai,
16Adonija, Bigvaj, Adin,16Adonja, Bigvai, Adin, 16Adonia, Bigvai, Adin,
17Ater, Hizkija, Azzur,17Ater, Hiskia, Assur, 17Ater, Hiskia, Assur,
18Hodija, Hasjum, Bezaj,18Hodia, Hasum, Besai, 18Hodia, Hasum, Besai,
19Harif, Anatot, Nebaj,19Harif, Anatot, Nobai, 19Harif, Anatot, Nobai,
DANNORSVE
20Magpiasj, Mesjullam, Hezir,20Magpias, Mesullam, Hesir, 20Magpias, Mesullam, Hesir,
21Mesjezab'el, Zadok Jaddua,21Mesesabel, Sadok, Jaddua, 21Mesesabel, Sadok, Jaddua,
22Pelatja, Hanan, Anaja,22Pelatja, Hanan, Anaja, 22Pelatja, Hanan, Anaja,
23Hosea, Hananja, Hassjub,23Hosea, Hananja, Hasub, 23Hosea, Hananja, Hassub,
24Hallohesj, Pilha, Sjobek,24Hallohes, Pilha, Sobek, 24Hallohes, Pilha, Sobek,
DANNORSVE
25Rehum, Hasjabna, Ma'aseja,25Rehum, Hasabna, Ma'aseja, 25Rehum, Hasabna, Maaseja,
26Ahija, Hanan, Anan,26Akia, Hanan, Anan, 26Ahia, Hanan, Anan,
27Malluk, Harim og Ba'ana.27Malluk, Harim og Ba'ana. 27Malluk, Harim och Baana.
DANNORSVE
28Og det øvrige Folk, Præsterne, Leviterne, Dørvogterne, Sangerne, Tempeltrællene og alle de, der har skilt sig ud fra Hedningerne for at holde sig til Guds Lov, med deres Hustruer, Sønner og Døtre, for saa vidt de har Forstand til at fatte det,28Resten av folket, prestene, levittene, dørvokterne, sangerne, tempeltjenerne og alle de som hadde skilt sig fra de fremmede folk for å leve efter Guds lov, med hustruer, sønner og døtre, så mange som hadde kunnskap og forstand - 28Och det övriga folket, prästerna, leviterna, dörrvaktarna, sångarna, tempelträlarna och alla de som hade avskilt sig från de främmande folken och vänt sig till Guds lag, så ock deras hustrur, söner och döttrar, alla som hade kommit till moget förstånd,
29slutter sig til deres højere staaende Brødre og underkaster sig Forbandelsen og Eden om at ville følge Guds Lov, der er givet os ved Guds Tjener Moses, og overholde og udføre alle HERRENS, vor Herres, Bud, Bestemmelser og Anordninger:29alle disse holdt sig til de fornemme blandt sine brødre og svor en dyr ed på at de vilde vandre efter Guds lov, som var gitt ved Guds tjener Moses, og at de vilde holde og gjøre efter alle Herrens, vår Herres bud og lover og forskrifter, 29dessa slöto sig till sina förnämligare bröder och gingo ed och svuro att de skulle vandra efter Guds lag, den som hade blivit given genom Guds tjänare Mose, och att de skulle hålla och göra efter alla HERRENS, vår HERRES, bud och rätter och stadgar,
30Vi vil ikke give Hedningerne i Landet vore Døtre eller tage deres Døtre til Hustruer for vore Sønner;30at vi ikke skulde gi våre døtre til de fremmede folk, ei heller ta deres døtre til hustruer for våre sønner, 30att vi icke skulle giva våra döttrar åt de främmande folken, ej heller taga deras döttrar till hustrur åt våra söner.
31vi vil ikke paa Sabbaten eller nogen Helligdag købe noget af Hedningerne i Landet, naar de paa Sabbaten kommer med deres Varer og al Slags Korn og falbyder det; vi vil hvert syvende Aar lade Landet ligge hen og give Afkald paa enhver Fordring;31at vi, når de fremmede folk kom med sine varer og alle slags korn for å selge det på sabbaten, ikke skulde kjøpe det av dem på sabbaten eller nogen annen helligdag, og at vi i det syvende år skulde la landet hvile og eftergi alle krav. 31Och när de främmande folken förde in handelsvaror eller något slags säd till salu på sabbatsdagen, skulle vi icke köpa det av dem på sabbat eller helgdag; och vi skulle låta vart sjunde år vara friår och då avstå från alla slags krav.
DANNORSVE
32vi vil paatage os en aarlig Skat paa en Tredjedel Sekel til Tjenesten i vor Guds Hus,32Og vi påtok oss den forpliktelse at vi skulde avgi tredjedelen av en sekel årlig til tjenesten i vår Guds hus, 32Och vi fastställde för oss den förpliktelsen att såsom vår gärd årligen erlägga en tredjedels sikel till tjänsten i vår Guds hus,
33til Skuebrødene, det daglige Afgrødeoffer, det daglige Brændoffer, Ofrene paa Sabbaterne, Nymaanedagene og Højtiderne, Helligofrene og Syndofrene til Soning for Israel og til alt Arbejde ved vor Guds Hus.33til skuebrødene og det daglige matoffer og det daglige brennoffer og til offerne på sabbatene, nymånedagene og høitidene og til takkofferne og til syndofferne som tjente til soning for Israel, og til alt arbeidet i vår Guds hus. 33nämligen till skådebröden, och till det dagliga brännoffret, och till offren på sabbaterna, vid nymånaderna och högtiderna, och till tackoffren, och till syndoffren för Israels försoning, och till allt arbete i vår Guds hus.
34Hvad Brænde der ydes, har vi, Præsterne, Leviterne og Folket, kastet Lod om at bringe til vor Guds Hus, Fædrenehus for Fædrenehus, til fastsat Tid Aar efter Aar for at skaffe Ild paa HERREN vor Guds Alter, som det er foreskrevet i Loven.34Og vi, prestene, levittene og folket, kastet lodd om avgivelsen av ved til templet, hvorledes vi år for år til fastsatte tider skulde føre den til vår Guds hus efter våre familier for å brenne den på Herrens, vår Guds alter, som foreskrevet er i loven. 34Och vi, prästerna, leviterna och folket, kastade lott angående vedoffret, huru man årligen skulle föra det till vår Guds hus på bestämda tider, efter våra familjer, för att antändas på HERRENS, vår Guds, altare, såsom det är föreskrivet i lagen.
35Vi vil Aar for Aar bringe Førstegrøden af vor Jord og af alle Frugttræer til HERRENS Hus,35Vi vedtok også år for år å føre førstegrøden av vår jord og de første modne frukter av alle trær til Herrens hus 35Och vi skulle årligen föra till HERRENS hus förstlingen av vår mark, och förstlingen av all frukt på alla slags träd,
36og vi vil bringe det førstefødte af vore Sønner og vort Kvæg, som det er foreskrevet i Loven, og det førstefødte af vort Hornkvæg og Smaakvæg til vor Guds Hus til Præsterne, som gør Tjeneste i vor Guds Hus;36og de førstefødte av våre sønner og av vår buskap, som foreskrevet er i loven, og å føre det førstefødte av vårt storfe og vårt småfe til vår Guds hus, til prestene som gjør tjeneste i vår Guds hus; 36och de förstfödda av våra söner och av vår boskap, såsom det är föreskrivet i lagen; vi skulle föra till vår Guds hus de förstfödda både av våra fäkreatur och av vår småboskap, till prästerna som gjorde tjänst i vår Guds hus.
DANNORSVE
37og Førstegrøden af vort Grovmel og af Frugten af alle Slags Træer, af Most og Olie vil vi bringe til Kamrene i vor Guds Hus til Præsterne og Tienden af vore Marker til Leviterne. Leviterne samler selv Tienden ind i alle de Byer, hvor vi har vort Agerbrug;37og det første av vårt mel og våre hellige gaver og alle slags trefrukt, most og olje skulde vi føre til prestene, til kammerne i vår Guds hus, og tienden av vår jord til levittene, og levittene skulde selv innkreve tiende i alle de byer hvor vi driver akerbruk. 37Och förstlingen av vårt mjöl och våra offergärder, så ock av allt slags trädfrukt, av vin och olja skulle vi föra till prästerna, in i kamrarna i vår Guds hus, och tionden av vår jord till leviterna; ty det var leviterna som skulle uppbära tionden i alla de städer vid vilka vi brukade jorden.
38og Præsten, Arons Søn, er til Stede hos Leviterne, naar de indsamler Tienden; og Leviterne bringer Tiende af Tienden til vor Guds Hus, til Forraadshusets Kamre.38Og en prest, en av Arons sønner, skulde være med levittene når de innkrevde tiende, og selv skulde levittene føre tienden av sin tiende op til vår Guds hus, til kammerne i forrådshuset. 38Och en präst, en av Arons söner, skulle vara med leviterna, när leviterna uppburo tionden; och själva skulle leviterna föra tionden av sin tionde upp till vår Guds hus, in i förrådshusets kamrar.
39Thi Israeliterne og Levis Efterkommere bringer Offerydelsen af Kornet, Mosten og Olien til Kamrene, hvor Helligdommens Kar og de tjenstgørende Præster, Dørvogterne og Sangerne er. Vi vil saaledes ikke svigte vor Guds Hus.39For både Israels barn og Levis barn skulde føre den hellige avgift av kornet, mosten og oljen til kammerne, hvor helligdommens kar er, og hvor de prester som gjør tjeneste, og dørvokterne og sangerne holder til. - Vi skulde ikke svikte vår Guds hus. 39Ty såväl de övriga israeliterna som Levi barn skulle föra sin offergärd av säd, vin och olja in i dessa kamrar, där helgedomens kärl och de tjänstgörande prästerna, ävensom dörrvaktarna och sångarna voro. Alltså skulle vi icke försumma vår Guds hus.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Nehemiah 9
Top of Page
Top of Page