1 Chronicles 12:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1732 [e]way-yê-ṣêוַיֵּצֵ֣אAnd [are we] went outNoun
3318 [e]ḏā-wîḏדָוִיד֮DavidVerb
6440 [e]lip̄-nê-hemלִפְנֵיהֶם֒to meetNoun
6030 [e]way-ya-‘anוַיַּ֙עַן֙and answeredVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand saidVerb
  lā-hem,לָהֶ֔םto themPrep
518 [e]’im-אִם־IfConj
7965 [e]lə-šā-lō-wmלְשָׁל֞וֹםpeaceablyNoun
935 [e]bā-ṯemבָּאתֶ֤םyou be comeVerb
  ’ê-layאֵלַי֙ -  
5826 [e]lə-‘ā-zə-rê-nî,לְעָזְרֵ֔נִיto him who helpsVerb
  yih-yeh-יִֽהְיֶה־ -  
  לִּ֧יtoPrep
  ‘ă-lê-ḵemעֲלֵיכֶ֛םme 
3824 [e]lê-ḇāḇלֵבָ֖בmy heartNoun
3162 [e]lə-yā-ḥaḏ;לְיָ֑חַדknitNoun
518 [e]wə-’im-וְאִֽם־but ifConj
7411 [e]lə-ram-mō-w-ṯa-nîלְרַמּוֹתַ֣נִיto betray meVerb
6862 [e]lə-ṣā-ray,לְצָרַ֗יto my enemiesAdj
3808 [e]bə-lōבְּלֹ֤אseeing noAdv
2555 [e]ḥā-māsחָמָס֙wrongNoun
3709 [e]bə-ḵap-pay,בְּכַפַּ֔יin my handsNoun
7200 [e]yê-reיֵ֛רֶאlookVerb
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֥יthe GodNoun
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯê-nūאֲבוֹתֵ֖ינוּof our fathersNoun
3198 [e]wə-yō-w-ḵaḥ.וְיוֹכַֽח׃and rebukeVerb
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 12:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּצֵ֣א דָוִיד֮ לִפְנֵיהֶם֒ וַיַּ֙עַן֙ וַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֔ם אִם־לְשָׁלֹ֞ום בָּאתֶ֤ם אֵלַי֙ לְעָזְרֵ֔נִי יִֽהְיֶה־לִּ֧י עֲלֵיכֶ֛ם לֵבָ֖ב לְיָ֑חַד וְאִֽם־לְרַמֹּותַ֣נִי לְצָרַ֗י בְּלֹ֤א חָמָס֙ בְּכַפַּ֔י יֵ֛רֶא אֱלֹהֵ֥י אֲבֹותֵ֖ינוּ וְיֹוכַֽח׃ ס

דברי הימים א 12:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם־לשלום באתם אלי לעזרני יהיה־לי עליכם לבב ליחד ואם־לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח׃ ס

Links
1 Chronicles 12:181 Chronicles 12:18 Text Analysis1 Chronicles 12:18 Interlinear1 Chronicles 12:18 Multilingual1 Chronicles 12:18 TSK1 Chronicles 12:18 Cross References1 Chronicles 12:18 Bible Hub1 Chronicles 12:18 Biblia Paralela1 Chronicles 12:18 Chinese Bible1 Chronicles 12:18 French Bible1 Chronicles 12:18 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 12:17
Top of Page
Top of Page