1 Samuel 17:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7925 [e]way-yaš-kêmוַיַּשְׁכֵּ֨םAnd rose up earlyVerb
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֜דDavidNoun
1242 [e]bab-bō-qer,בַּבֹּ֗קֶרin the morningNoun
5203 [e]way-yiṭ-ṭōšוַיִּטֹּ֤שׁand leftVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6629 [e]haṣ-ṣōnהַצֹּאן֙the sheepNoun
5921 [e]‘al-עַל־withPrep
8104 [e]šō-mêr,שֹׁמֵ֔רa keeperVerb
5375 [e]way-yiś-śāוַיִּשָּׂ֣אand tookVerb
1980 [e]way-yê-leḵ,וַיֵּ֔לֶךְand wentVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֥רasPrt
6680 [e]ṣiw-wā-hūצִוָּ֖הוּhad commandedVerb
3448 [e]yi-šāy;יִשָׁ֑יas Jesse himNoun
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹא֙and he cameVerb
4570 [e]ham-ma‘-gā-lāh,הַמַּעְגָּ֔לָהto the trenchNoun
2428 [e]wə-ha-ḥa-yil,וְהַחַ֗יִלand as the hostNoun
3318 [e]hay-yō-ṣêהַיֹּצֵא֙was going forthVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4634 [e]ham-ma-‘ă-rā-ḵāh,הַמַּ֣עֲרָכָ֔הthe fightNoun
7321 [e]wə-hê-rê-‘ūוְהֵרֵ֖עוּand shoutedVerb
4421 [e]bam-mil-ḥā-māh.בַּמִּלְחָמָֽה׃for the battleNoun
Hebrew Texts
שמואל א 17:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּשְׁכֵּ֨ם דָּוִ֜ד בַּבֹּ֗קֶר וַיִּטֹּ֤שׁ אֶת־הַצֹּאן֙ עַל־שֹׁמֵ֔ר וַיִּשָּׂ֣א וַיֵּ֔לֶךְ כַּאֲשֶׁ֥ר צִוָּ֖הוּ יִשָׁ֑י וַיָּבֹא֙ הַמַּעְגָּ֔לָה וְהַחַ֗יִל הַיֹּצֵא֙ אֶל־הַמַּ֣עֲרָכָ֔ה וְהֵרֵ֖עוּ בַּמִּלְחָמָֽה׃

שמואל א 17:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכם דוד בבקר ויטש את־הצאן על־שמר וישא וילך כאשר צוהו ישי ויבא המעגלה והחיל היצא אל־המערכה והרעו במלחמה׃

Links
1 Samuel 17:201 Samuel 17:20 Text Analysis1 Samuel 17:20 Interlinear1 Samuel 17:20 Multilingual1 Samuel 17:20 TSK1 Samuel 17:20 Cross References1 Samuel 17:20 Bible Hub1 Samuel 17:20 Biblia Paralela1 Samuel 17:20 Chinese Bible1 Samuel 17:20 French Bible1 Samuel 17:20 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 17:19
Top of Page
Top of Page