2 Kings 18:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]’ā-mar-tāאָמַ֙רְתָּ֙sayVerb
389 [e]’aḵ-אַךְ־butAdv
1697 [e]də-ḇar-דְּבַר־wordsNoun
8193 [e]śə-p̄ā-ṯa-yim,שְׂפָתַ֔יִם[they are but] vainNoun
6098 [e]‘ê-ṣāhעֵצָ֥הcounselNoun
1369 [e]ū-ḡə-ḇū-rāhוּגְבוּרָ֖הand strengthNoun
4421 [e]lam-mil-ḥā-māh;לַמִּלְחָמָ֑הfor the warNoun
6258 [e]‘at-tāhעַתָּה֙NowAdv
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
4310 [e]מִ֣יwhomPro
982 [e]ḇā-ṭaḥ-tā,בָטַ֔חְתָּdo you trustVerb
3588 [e]כִּ֥יthatConj
4775 [e]mā-raḏ-tāמָרַ֖דְתָּyou rebelVerb
  bî.בִּֽי׃inPrep
Hebrew Texts
מלכים ב 18:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָמַ֙רְתָּ֙ אַךְ־דְּבַר־שְׂפָתַ֔יִם עֵצָ֥ה וּגְבוּרָ֖ה לַמִּלְחָמָ֑ה עַתָּה֙ עַל־מִ֣י בָטַ֔חְתָּ כִּ֥י מָרַ֖דְתָּ בִּֽי׃

מלכים ב 18:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אמרת אך־דבר־שפתים עצה וגבורה למלחמה עתה על־מי בטחת כי מרדת בי׃

Links
2 Kings 18:202 Kings 18:20 Text Analysis2 Kings 18:20 Interlinear2 Kings 18:20 Multilingual2 Kings 18:20 TSK2 Kings 18:20 Cross References2 Kings 18:20 Bible Hub2 Kings 18:20 Biblia Paralela2 Kings 18:20 Chinese Bible2 Kings 18:20 French Bible2 Kings 18:20 German Bible

Bible Hub
2 Kings 18:19
Top of Page
Top of Page