2 Kings 18:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]wə-ḵî-וְכִי־But ifConj
559 [e]ṯō-mə-rūnתֹאמְר֣וּןyou sayVerb
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֔יuntoPrep
413 [e]’el-אֶל־inPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nūאֱלֹהֵ֖ינוּour GodNoun
982 [e]bā-ṭā-ḥə-nū;בָּטָ֑חְנוּWe trustVerb
3808 [e]hă-lō-w-הֲלוֹא־notAdv
1931 [e]hū,ה֗וּאthat hePro
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhosePrt
5493 [e]hê-sîrהֵסִ֤ירhas taken awayVerb
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hūחִזְקִיָּ֙הוּ֙HezekiahNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1116 [e]bā-mō-ṯāwבָּמֹתָ֣יו[is] high placesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
4196 [e]miz-bə-ḥō-ṯāw,מִזְבְּחֹתָ֔יוwhose altarsNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרand has saidVerb
3063 [e]lî-hū-ḏāhלִֽיהוּדָה֙to JudahNoun
3389 [e]wə-lî-rū-šā-lim,וְלִיר֣וּשָׁלִַ֔םand JerusalemNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵי֙beforeNoun
4196 [e]ham-miz-bê-aḥהַמִּזְבֵּ֣חַaltarNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
7812 [e]tiš-ta-ḥă-wūתִּֽשְׁתַּחֲו֖וּyou shall worshipVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim.בִּירוּשָׁלִָֽם׃in JerusaleNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 18:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכִי־תֹאמְר֣וּן אֵלַ֔י אֶל־יְהוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ בָּטָ֑חְנוּ הֲלֹוא־ה֗וּא אֲשֶׁ֨ר הֵסִ֤יר חִזְקִיָּ֙הוּ֙ אֶת־בָּמֹתָ֣יו וְאֶת־מִזְבְּחֹתָ֔יו וַיֹּ֤אמֶר לִֽיהוּדָה֙ וְלִיר֣וּשָׁלִַ֔ם לִפְנֵי֙ הַמִּזְבֵּ֣חַ הַזֶּ֔ה תִּֽשְׁתַּחֲו֖וּ בִּירוּשָׁלִָֽם׃

מלכים ב 18:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכי־תאמרון אלי אל־יהוה אלהינו בטחנו הלוא־הוא אשר הסיר חזקיהו את־במתיו ואת־מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלם׃

Links
2 Kings 18:222 Kings 18:22 Text Analysis2 Kings 18:22 Interlinear2 Kings 18:22 Multilingual2 Kings 18:22 TSK2 Kings 18:22 Cross References2 Kings 18:22 Bible Hub2 Kings 18:22 Biblia Paralela2 Kings 18:22 Chinese Bible2 Kings 18:22 French Bible2 Kings 18:22 German Bible

Bible Hub
2 Kings 18:21
Top of Page
Top of Page