2 Kings 4:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרThen he saidVerb
1522 [e]lə-ḡê-ḥă-zîלְגֵיחֲזִ֜יto GehaziNoun
2296 [e]ḥă-ḡōrחֲגֹ֣רGird upVerb
4975 [e]mā-ṯə-ne-ḵā,מָתְנֶ֗יךָyour loinsNoun
3947 [e]wə-qaḥוְקַ֨חand takeVerb
4938 [e]miš-‘an-tîמִשְׁעַנְתִּ֣יmy staffNoun
3027 [e]ḇə-yā-ḏə-ḵāבְיָדְךָ֮in your handNoun
1980 [e]wā-lêḵוָלֵךְ֒and go your wayVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־ifConj
4672 [e]ṯim-ṣāתִמְצָ֥אyou meetVerb
376 [e]’îšאִישׁ֙any manNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
1288 [e]ṯə-ḇā-rə-ḵen-nū,תְבָרְכֶ֔נּוּdo saluteVerb
3588 [e]wə-ḵî-וְכִֽי־and ifConj
1288 [e]yə-ḇā-reḵ-ḵāיְבָרֶכְךָ֥saluteVerb
376 [e]’îšאִ֖ישׁanyNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
6030 [e]ṯa-‘ă-nen-nū;תַעֲנֶנּ֑וּdo answerVerb
7760 [e]wə-śam-tāוְשַׂמְתָּ֥and layVerb
4938 [e]miš-‘an-tîמִשְׁעַנְתִּ֖יmy staffNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֥יthe faceNoun
5288 [e]han-nā-‘ar.הַנָּֽעַר׃of the childNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 4:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר לְגֵיחֲזִ֜י חֲגֹ֣ר מָתְנֶ֗יךָ וְקַ֨ח מִשְׁעַנְתִּ֣י בְיָדְךָ֮ וָלֵךְ֒ כִּֽי־תִמְצָ֥א אִישׁ֙ לֹ֣א תְבָרְכֶ֔נּוּ וְכִֽי־יְבָרֶכְךָ֥ אִ֖ישׁ לֹ֣א תַעֲנֶנּ֑וּ וְשַׂמְתָּ֥ מִשְׁעַנְתִּ֖י עַל־פְּנֵ֥י הַנָּֽעַר׃

מלכים ב 4:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר לגיחזי חגר מתניך וקח משענתי בידך ולך כי־תמצא איש לא תברכנו וכי־יברכך איש לא תעננו ושמת משענתי על־פני הנער׃

Links
2 Kings 4:292 Kings 4:29 Text Analysis2 Kings 4:29 Interlinear2 Kings 4:29 Multilingual2 Kings 4:29 TSK2 Kings 4:29 Cross References2 Kings 4:29 Bible Hub2 Kings 4:29 Biblia Paralela2 Kings 4:29 Chinese Bible2 Kings 4:29 French Bible2 Kings 4:29 German Bible

Bible Hub
2 Kings 4:28
Top of Page
Top of Page