Deuteronomy 26:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יWhenConj
3615 [e]ṯə-ḵal-lehתְכַלֶּ֞הyou have finishedVerb
6237 [e]la‘-śêrלַ֠עְשֵׂרof tithingVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
4643 [e]ma‘-śarמַעְשַׂ֧רthe tithesNoun
8393 [e]tə-ḇū-’ā-ṯə-ḵāתְּבוּאָתְךָ֛of your increaseNoun
8141 [e]baš-šā-nāhבַּשָּׁנָ֥הthe yearNoun
7992 [e]haš-šə-lî-šiṯהַשְּׁלִישִׁ֖תthirdAdj
8141 [e]šə-naṯשְׁנַ֣ת[which is] the yearNoun
4643 [e]ham-ma-‘ă-śêr;הַֽמַּעֲשֵׂ֑רof tithingNoun
5414 [e]wə-nā-ṯat-tāhוְנָתַתָּ֣הand have given [it]Verb
3881 [e]lal-lê-wî,לַלֵּוִ֗יto the LeviteAdj
1616 [e]lag-gêrלַגֵּר֙to the strangerNoun
3490 [e]lay-yā-ṯō-wmלַיָּת֣וֹםto the orphanNoun
490 [e]wə-lā-’al-mā-nāh,וְלָֽאַלְמָנָ֔הthat the widowNoun
398 [e]wə-’ā-ḵə-lūוְאָכְל֥וּthey may eatVerb
8179 [e]ḇiš-‘ā-re-ḵāבִשְׁעָרֶ֖יךָin your townsNoun
7646 [e]wə-śā-ḇê-‘ū.וְשָׂבֵֽעוּ׃and be filledVerb
Hebrew Texts
דברים 26:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י תְכַלֶּ֞ה לַ֠עְשֵׂר אֶת־כָּל־מַעְשַׂ֧ר תְּבוּאָתְךָ֛ בַּשָּׁנָ֥ה הַשְּׁלִישִׁ֖ת שְׁנַ֣ת הַֽמַּעֲשֵׂ֑ר וְנָתַתָּ֣ה לַלֵּוִ֗י לַגֵּר֙ לַיָּתֹ֣ום וְלָֽאַלְמָנָ֔ה וְאָכְל֥וּ בִשְׁעָרֶ֖יךָ וְשָׂבֵֽעוּ׃

דברים 26:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי תכלה לעשר את־כל־מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו׃

Links
Deuteronomy 26:12Deuteronomy 26:12 Text AnalysisDeuteronomy 26:12 InterlinearDeuteronomy 26:12 MultilingualDeuteronomy 26:12 TSKDeuteronomy 26:12 Cross ReferencesDeuteronomy 26:12 Bible HubDeuteronomy 26:12 Biblia ParalelaDeuteronomy 26:12 Chinese BibleDeuteronomy 26:12 French BibleDeuteronomy 26:12 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 26:11
Top of Page
Top of Page