Exodus 21:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]wə-ḵî-וְכִֽי־and IfConj
5327 [e]yin-nā-ṣūיִנָּצ֣וּquarrelVerb
582 [e]’ă-nā-šîm,אֲנָשִׁ֗יםmenNoun
5062 [e]wə-nā-ḡə-p̄ūוְנָ֨גְפ֜וּand hurtVerb
802 [e]’iš-šāhאִשָּׁ֤הa womenNoun
2030 [e]hā-rāhהָרָה֙with childNoun
3318 [e]wə-yā-ṣə-’ūוְיָצְא֣וּso that departsVerb
3206 [e]yə-lā-ḏe-hā,יְלָדֶ֔יהָher fruitNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֖הfollow [from her]Verb
611 [e]’ā-sō-wn;אָס֑וֹןmischiefNoun
6064 [e]‘ā-nō-wōšעָנ֣וֹשׁsurelyVerb
6064 [e]yê-‘ā-nêš,יֵעָנֵ֗שׁhe shall be punishedVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּֽאֲשֶׁ֨רaccording asPrt
7896 [e]yā-šîṯיָשִׁ֤יתwill imposeVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָיו֙on himPrep
1167 [e]ba-‘alבַּ֣עַלhusbandNoun
802 [e]hā-’iš-šāh,הָֽאִשָּׁ֔הof the womanNoun
5414 [e]wə-nā-ṯanוְנָתַ֖ןand he shall payVerb
6414 [e]bip̄-li-lîm.בִּפְלִלִֽים׃as the judges decideNoun
Hebrew Texts
שמות 21:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכִֽי־יִנָּצ֣וּ אֲנָשִׁ֗ים וְנָ֨גְפ֜וּ אִשָּׁ֤ה הָרָה֙ וְיָצְא֣וּ יְלָדֶ֔יהָ וְלֹ֥א יִהְיֶ֖ה אָסֹ֑ון עָנֹ֣ושׁ יֵעָנֵ֗שׁ כַּֽאֲשֶׁ֨ר יָשִׁ֤ית עָלָיו֙ בַּ֣עַל הָֽאִשָּׁ֔ה וְנָתַ֖ן בִּפְלִלִֽים׃

שמות 21:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכי־ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים׃

Links
Exodus 21:22Exodus 21:22 Text AnalysisExodus 21:22 InterlinearExodus 21:22 MultilingualExodus 21:22 TSKExodus 21:22 Cross ReferencesExodus 21:22 Bible HubExodus 21:22 Biblia ParalelaExodus 21:22 Chinese BibleExodus 21:22 French BibleExodus 21:22 German Bible

Bible Hub
Exodus 21:21
Top of Page
Top of Page