Ezekiel 16:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֨יAnd I will also giveVerb
853 [e]’ō-w-ṯāḵאוֹתָ֜ךְyouAcc
3027 [e]bə-yā-ḏām,בְּיָדָ֗םinto their handNoun
2040 [e]wə-hā-rə-sūוְהָרְס֤וּand they shall throw downVerb
1354 [e]ḡab-bêḵגַבֵּךְ֙your eminent placeNoun
5422 [e]wə-nit-tə-ṣūוְנִתְּצ֣וּand shall break downVerb
7413 [e]rā-mō-ṯa-yiḵ,רָמֹתַ֔יִךְyour high placesNoun
6584 [e]wə-hip̄-šî-ṭūוְהִפְשִׁ֤יטוּand they shall stripVerb
853 [e]’ō-w-ṯāḵאוֹתָךְ֙youAcc
899 [e]bə-ḡā-ḏa-yiḵ,בְּגָדַ֔יִךְalso of your clothesNoun
3947 [e]wə-lā-qə-ḥūוְלָקְח֖וּand shall takeVerb
3627 [e]kə-lêכְּלֵ֣יjewelsNoun
8597 [e]ṯip̄-’ar-têḵ;תִפְאַרְתֵּ֑ךְyour fairNoun
3240 [e]wə-hin-nî-ḥūḵוְהִנִּיח֖וּךְand leave youVerb
5903 [e]‘ê-rōmעֵירֹ֥םnakedAdj
6181 [e]wə-‘er-yāh.וְעֶרְיָֽה׃and boreNoun
Hebrew Texts
יחזקאל 16:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַתִּ֨י אֹותָ֜ךְ בְּיָדָ֗ם וְהָרְס֤וּ גַבֵּךְ֙ וְנִתְּצ֣וּ רָמֹתַ֔יִךְ וְהִפְשִׁ֤יטוּ אֹותָךְ֙ בְּגָדַ֔יִךְ וְלָקְח֖וּ כְּלֵ֣י תִפְאַרְתֵּ֑ךְ וְהִנִּיח֖וּךְ עֵירֹ֥ם וְעֶרְיָֽה׃

יחזקאל 16:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתי אותך בידם והרסו גבך ונתצו רמתיך והפשיטו אותך בגדיך ולקחו כלי תפארתך והניחוך עירם ועריה׃

Links
Ezekiel 16:39Ezekiel 16:39 Text AnalysisEzekiel 16:39 InterlinearEzekiel 16:39 MultilingualEzekiel 16:39 TSKEzekiel 16:39 Cross ReferencesEzekiel 16:39 Bible HubEzekiel 16:39 Biblia ParalelaEzekiel 16:39 Chinese BibleEzekiel 16:39 French BibleEzekiel 16:39 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 16:38
Top of Page
Top of Page