Ezekiel 38:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7614 [e]šə-ḇāשְׁבָ֡אShebaNoun
1719 [e]ū-ḏə-ḏānוּ֠דְדָןand DedanNoun
5503 [e]wə-sō-ḥă-rêוְסֹחֲרֵ֨יand the merchantsVerb
8659 [e]ṯar-šîšתַרְשִׁ֤ישׁof TarshishNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and with allNoun
3715 [e]kə-p̄i-re-hāכְּפִרֶ֙יהָ֙the young lionsNoun
559 [e]yō-mə-rūיֹאמְר֣וּshall sayVerb
  lə-ḵā,לְךָ֔toPrep
7997 [e]hă-liš-lōlהֲלִשְׁלֹ֤לtakeVerb
7998 [e]šā-lālשָׁלָל֙a spoilNoun
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הare youPro
935 [e]ḇā,בָ֔אHave you comeVerb
962 [e]hă-lā-ḇōzהֲלָבֹ֥זto takeVerb
957 [e]bazבַּ֖זa preyNoun
6950 [e]hiq-hal-tāהִקְהַ֣לְתָּhave you gatheredVerb
6951 [e]qə-hā-le-ḵā;קְהָלֶ֑ךָyour companyNoun
5375 [e]lā-śêṯלָשֵׂ֣את ׀to carryVerb
3701 [e]ke-sep̄כֶּ֣סֶףsilverNoun
2091 [e]wə-zā-hāḇ,וְזָהָ֗בand goldNoun
3947 [e]lā-qa-ḥaṯלָקַ֙חַת֙to takeVerb
4735 [e]miq-nehמִקְנֶ֣הlivestockNoun
7075 [e]wə-qin-yān,וְקִנְיָ֔ןand goodsNoun
7997 [e]liš-lōlלִשְׁלֹ֖לto captureVerb
7998 [e]šā-lālשָׁלָ֥לa spoilNoun
1419 [e]gā-ḏō-wl.גָּדֽוֹל׃greatAdj
  sס -  
Hebrew Texts
יחזקאל 38:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׁבָ֡א וּ֠דְדָן וְסֹחֲרֵ֨י תַרְשִׁ֤ישׁ וְכָל־כְּפִרֶ֙יהָ֙ יֹאמְר֣וּ לְךָ֔ הֲלִשְׁלֹ֤ל שָׁלָל֙ אַתָּ֣ה בָ֔א הֲלָבֹ֥ז בַּ֖ז הִקְהַ֣לְתָּ קְהָלֶ֑ךָ לָשֵׂ֣את ׀ כֶּ֣סֶף וְזָהָ֗ב לָקַ֙חַת֙ מִקְנֶ֣ה וְקִנְיָ֔ן לִשְׁלֹ֖ל שָׁלָ֥ל גָּדֹֽול׃ ס

יחזקאל 38:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שבא ודדן וסחרי תרשיש וכל־כפריה יאמרו לך הלשלל שלל אתה בא הלבז בז הקהלת קהלך לשאת ׀ כסף וזהב לקחת מקנה וקנין לשלל שלל גדול׃ ס

Links
Ezekiel 38:13Ezekiel 38:13 Text AnalysisEzekiel 38:13 InterlinearEzekiel 38:13 MultilingualEzekiel 38:13 TSKEzekiel 38:13 Cross ReferencesEzekiel 38:13 Bible HubEzekiel 38:13 Biblia ParalelaEzekiel 38:13 Chinese BibleEzekiel 38:13 French BibleEzekiel 38:13 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 38:12
Top of Page
Top of Page