Genesis 19:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rə-’ūוַיִּקְרְא֤וּAnd they calledVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3876 [e]lō-wṭלוֹט֙LotNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּ֣אמְרוּand saidVerb
  lōw,ל֔וֹto himPrep
346 [e]’ay-yêhאַיֵּ֧הWhere [are]Int
376 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֛יםthe menNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whoPrt
935 [e]bā-’ūבָּ֥אוּcame inVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֖יךָunto youPrep
3915 [e]hal-lā-yə-lāh;הַלָּ֑יְלָהthis nightNoun
3318 [e]hō-w-ṣî-’êmהוֹצִיאֵ֣םbring them outVerb
413 [e]’ê-lê-nū,אֵלֵ֔ינוּunto usPrep
3045 [e]wə-nê-ḏə-‘āhוְנֵדְעָ֖הthat we may knowVerb
853 [e]’ō-ṯām.אֹתָֽם׃themAcc
Hebrew Texts
בראשית 19:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרְא֤וּ אֶל־לֹוט֙ וַיֹּ֣אמְרוּ לֹ֔ו אַיֵּ֧ה הָאֲנָשִׁ֛ים אֲשֶׁר־בָּ֥אוּ אֵלֶ֖יךָ הַלָּ֑יְלָה הֹוצִיאֵ֣ם אֵלֵ֔ינוּ וְנֵדְעָ֖ה אֹתָֽם׃

בראשית 19:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקראו אל־לוט ויאמרו לו איה האנשים אשר־באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אתם׃

Links
Genesis 19:5Genesis 19:5 Text AnalysisGenesis 19:5 InterlinearGenesis 19:5 MultilingualGenesis 19:5 TSKGenesis 19:5 Cross ReferencesGenesis 19:5 Bible HubGenesis 19:5 Biblia ParalelaGenesis 19:5 Chinese BibleGenesis 19:5 French BibleGenesis 19:5 German Bible

Bible Hub
Genesis 19:4
Top of Page
Top of Page