Genesis 42:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֕אמֶרAnd he saidVerb
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3381 [e]yê-rêḏיֵרֵ֥דwill go downVerb
1121 [e]bə-nîבְּנִ֖יMy sonNoun
5973 [e]‘im-mā-ḵem;עִמָּכֶ֑םwith youPrep
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
251 [e]’ā-ḥîwאָחִ֨יוhis brotherNoun
4191 [e]mêṯמֵ֜תis deadVerb
1931 [e]wə-hūוְה֧וּאand hePro
905 [e]lə-ḇad-dōwלְבַדּ֣וֹaloneNoun
7604 [e]niš-’ār,נִשְׁאָ֗רis leftVerb
7122 [e]ū-qə-rā-’ā-hūוּקְרָאָ֤הוּand if befall himVerb
611 [e]’ā-sō-wnאָסוֹן֙mischiefNoun
1870 [e]bad-de-reḵבַּדֶּ֙רֶךְ֙by the wayNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רin the whichPrt
1980 [e]tê-lə-ḵū-תֵּֽלְכוּ־you goVerb
  ḇāh,בָ֔הּinPrep
3381 [e]wə-hō-w-raḏ-temוְהוֹרַדְתֶּ֧םthen shall you bring downVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7872 [e]śê-ḇā-ṯîשֵׂיבָתִ֛יmy grey hairsNoun
3015 [e]bə-yā-ḡō-wnבְּיָג֖וֹןin sorrowNoun
7585 [e]šə-’ō-w-lāh.שְׁאֽוֹלָה׃to the graveNoun
Hebrew Texts
בראשית 42:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֕אמֶר לֹֽא־יֵרֵ֥ד בְּנִ֖י עִמָּכֶ֑ם כִּֽי־אָחִ֨יו מֵ֜ת וְה֧וּא לְבַדֹּ֣ו נִשְׁאָ֗ר וּקְרָאָ֤הוּ אָסֹון֙ בַּדֶּ֙רֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר תֵּֽלְכוּ־בָ֔הּ וְהֹורַדְתֶּ֧ם אֶת־שֵׂיבָתִ֛י בְּיָגֹ֖ון שְׁאֹֽולָה׃

בראשית 42:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר לא־ירד בני עמכם כי־אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסון בדרך אשר תלכו־בה והורדתם את־שיבתי ביגון שאולה׃

Links
Genesis 42:38Genesis 42:38 Text AnalysisGenesis 42:38 InterlinearGenesis 42:38 MultilingualGenesis 42:38 TSKGenesis 42:38 Cross ReferencesGenesis 42:38 Bible HubGenesis 42:38 Biblia ParalelaGenesis 42:38 Chinese BibleGenesis 42:38 French BibleGenesis 42:38 German Bible

Bible Hub
Genesis 42:37
Top of Page
Top of Page