Isaiah 31:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1945 [e]hō-wה֣וֹיWoeInj
3381 [e]hay-yō-rə-ḏîmהַיֹּרְדִ֤יםto those who go downVerb
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֙יִם֙to EgyptNoun
5833 [e]lə-‘ez-rāh,לְעֶזְרָ֔הfor helpNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
5483 [e]sū-sîmסוּסִ֖יםhorsesNoun
8172 [e]yiš-šā-‘ê-nū;יִשָּׁעֵ֑נוּstayVerb
982 [e]way-yiḇ-ṭə-ḥūוַיִּבְטְח֨וּand trustVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
7393 [e]re-ḵeḇרֶ֜כֶבchariotsNoun
3588 [e]כִּ֣יbecauseConj
7227 [e]rāḇ,רָ֗ב[they are] manyAdj
5921 [e]wə-‘alוְעַ֤לand inPrep
6571 [e]pā-rā-šîmפָּֽרָשִׁים֙horsemenNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
6105 [e]‘ā-ṣə-mūעָצְמ֣וּstrongVerb
3966 [e]mə-’ōḏ,מְאֹ֔דbecause they are veryAdj
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אbut notAdv
8159 [e]šā-‘ūשָׁעוּ֙do they lookVerb
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
6918 [e]qə-ḏō-wōšקְד֣וֹשׁthe Holy OneAdj
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
3808 [e]לֹ֥אneitherAdv
1875 [e]ḏā-rā-šū.דָרָֽשׁוּ׃seekVerb
Hebrew Texts
ישעה 31:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֹ֣וי הַיֹּרְדִ֤ים מִצְרַ֙יִם֙ לְעֶזְרָ֔ה עַל־סוּסִ֖ים יִשָּׁעֵ֑נוּ וַיִּבְטְח֨וּ עַל־רֶ֜כֶב כִּ֣י רָ֗ב וְעַ֤ל פָּֽרָשִׁים֙ כִּֽי־עָצְמ֣וּ מְאֹ֔ד וְלֹ֤א שָׁעוּ֙ עַל־קְדֹ֣ושׁ יִשְׂרָאֵ֔ל וְאֶת־יְהוָ֖ה לֹ֥א דָרָֽשׁוּ׃

ישעה 31:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הוי הירדים מצרים לעזרה על־סוסים ישענו ויבטחו על־רכב כי רב ועל פרשים כי־עצמו מאד ולא שעו על־קדוש ישראל ואת־יהוה לא דרשו׃

Links
Isaiah 31:1Isaiah 31:1 Text AnalysisIsaiah 31:1 InterlinearIsaiah 31:1 MultilingualIsaiah 31:1 TSKIsaiah 31:1 Cross ReferencesIsaiah 31:1 Bible HubIsaiah 31:1 Biblia ParalelaIsaiah 31:1 Chinese BibleIsaiah 31:1 French BibleIsaiah 31:1 German Bible

Bible Hub
Isaiah 30:33
Top of Page
Top of Page