Isaiah 42:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5472 [e]nā-sō-ḡūנָסֹ֤גוּThey shall be turnedVerb
268 [e]’ā-ḥō-wrאָחוֹר֙backSubst
954 [e]yê-ḇō-šūיֵבֹ֣שׁוּashamedVerb
1322 [e]ḇō-šeṯ,בֹ֔שֶׁתthey shall be greatlyNoun
982 [e]hab-bō-ṭə-ḥîmהַבֹּטְחִ֖יםthat trustVerb
6459 [e]bap-pā-sel;בַּפָּ֑סֶלin idolsNoun
559 [e]hā-’ō-mə-rîmהָאֹמְרִ֥יםthat sayVerb
4541 [e]lə-mas-sê-ḵāhלְמַסֵּכָ֖הto moltenNoun
859 [e]’at-temאַתֶּ֥םyouPro
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū.אֱלֹהֵֽינוּ׃[are] our godsNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 42:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נָסֹ֤גוּ אָחֹור֙ יֵבֹ֣שׁוּ בֹ֔שֶׁת הַבֹּטְחִ֖ים בַּפָּ֑סֶל הָאֹמְרִ֥ים לְמַסֵּכָ֖ה אַתֶּ֥ם אֱלֹהֵֽינוּ׃ ס

ישעה 42:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נסגו אחור יבשו בשת הבטחים בפסל האמרים למסכה אתם אלהינו׃ ס

Links
Isaiah 42:17Isaiah 42:17 Text AnalysisIsaiah 42:17 InterlinearIsaiah 42:17 MultilingualIsaiah 42:17 TSKIsaiah 42:17 Cross ReferencesIsaiah 42:17 Bible HubIsaiah 42:17 Biblia ParalelaIsaiah 42:17 Chinese BibleIsaiah 42:17 French BibleIsaiah 42:17 German Bible

Bible Hub
Isaiah 42:16
Top of Page
Top of Page