Isaiah 60:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־SurelyConj
  לִ֣י ׀toPrep
339 [e]’î-yîmאִיִּ֣יםthe islesNoun
6960 [e]yə-qaw-wū,יְקַוּ֗וּshall waitVerb
591 [e]wā-’o-nî-yō-wṯוָאֳנִיּ֤וֹתand the shipsNoun
8659 [e]tar-šîšתַּרְשִׁישׁ֙of TarshishNoun
7223 [e]bā-ri-šō-nāh,בָּרִ֣אשֹׁנָ֔הfirstAdj
935 [e]lə-hā-ḇîלְהָבִ֤יאTo bringVerb
1121 [e]ḇā-na-yiḵבָנַ֙יִךְ֙your sonsNoun
7350 [e]mê-rā-ḥō-wq,מֵֽרָח֔וֹקfrom afarAdj
3701 [e]kas-pāmכַּסְפָּ֥םtheir silverNoun
2091 [e]ū-zə-hā-ḇāmוּזְהָבָ֖םand their goldNoun
854 [e]’it-tām;אִתָּ֑םwith themPrep
8034 [e]lə-šêmלְשֵׁם֙For the nameNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הof the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-ha-yiḵ,אֱלֹהַ֔יִךְyour GodNoun
6918 [e]wə-liq-ḏō-wōšוְלִקְד֥וֹשׁand to the Holy OneAdj
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
3588 [e]כִּ֥יbecauseConj
6286 [e]p̄ê-’ă-rāḵ.פֵאֲרָֽךְ׃He has glorifiedVerb
Hebrew Texts
ישעה 60:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־לִ֣י ׀ אִיִּ֣ים יְקַוּ֗וּ וָאֳנִיֹּ֤ות תַּרְשִׁישׁ֙ בָּרִ֣אשֹׁנָ֔ה לְהָבִ֤יא בָנַ֙יִךְ֙ מֵֽרָחֹ֔וק כַּסְפָּ֥ם וּזְהָבָ֖ם אִתָּ֑ם לְשֵׁם֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהַ֔יִךְ וְלִקְדֹ֥ושׁ יִשְׂרָאֵ֖ל כִּ֥י פֵאֲרָֽךְ׃

ישעה 60:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־לי ׀ איים יקוו ואניות תרשיש בראשנה להביא בניך מרחוק כספם וזהבם אתם לשם יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך׃

Links
Isaiah 60:9Isaiah 60:9 Text AnalysisIsaiah 60:9 InterlinearIsaiah 60:9 MultilingualIsaiah 60:9 TSKIsaiah 60:9 Cross ReferencesIsaiah 60:9 Bible HubIsaiah 60:9 Biblia ParalelaIsaiah 60:9 Chinese BibleIsaiah 60:9 French BibleIsaiah 60:9 German Bible

Bible Hub
Isaiah 60:8
Top of Page
Top of Page