Joshua 15:41
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1450 [e]ū-ḡə-ḏê-rō-wṯוּגְדֵר֕וֹתand GederothNoun
  bêṯ-בֵּית־inPrep
1016 [e]dā-ḡō-wnדָּג֥וֹןBeth-dagonNoun
5279 [e]wə-na-‘ă-māhוְנַעֲמָ֖הand NaamahNoun
4719 [e]ū-maq-qê-ḏāh;וּמַקֵּדָ֑הand MakkedahNoun
5892 [e]‘ā-rîmעָרִ֥יםcitiesNoun
8337 [e]šêš-שֵׁשׁ־sixNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֖הand tenNoun
2691 [e]wə-ḥaṣ-rê-hen.וְחַצְרֵיהֶֽן׃and with their villagesNoun
  sס -  
Hebrew Texts
יהושע 15:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּגְדֵרֹ֕ות בֵּית־דָּגֹ֥ון וְנַעֲמָ֖ה וּמַקֵּדָ֑ה עָרִ֥ים שֵׁשׁ־עֶשְׂרֵ֖ה וְחַצְרֵיהֶֽן׃ ס

יהושע 15:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגדרות בית־דגון ונעמה ומקדה ערים שש־עשרה וחצריהן׃ ס

Links
Joshua 15:41Joshua 15:41 Text AnalysisJoshua 15:41 InterlinearJoshua 15:41 MultilingualJoshua 15:41 TSKJoshua 15:41 Cross ReferencesJoshua 15:41 Bible HubJoshua 15:41 Biblia ParalelaJoshua 15:41 Chinese BibleJoshua 15:41 French BibleJoshua 15:41 German Bible

Bible Hub
Joshua 15:40
Top of Page
Top of Page