Judges 13:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּי֩ForConj
2009 [e]hin-nāḵהִנָּ֨ךְseePrt
2029 [e]hā-rāhהָרָ֜הyou shall conceiveVerb
3205 [e]wə-yō-laḏtוְיֹלַ֣דְתְּand bearVerb
1121 [e]bên,בֵּ֗ןto a sonNoun
4177 [e]ū-mō-w-rāhוּמוֹרָה֙and razorNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5927 [e]ya-‘ă-lehיַעֲלֶ֣הshall comeVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
7218 [e]rō-šōw,רֹאשׁ֔וֹhis headNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5139 [e]nə-zîrנְזִ֧ירa NazariteNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֛יםto GodNoun
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֥הshall beVerb
5288 [e]han-na-‘arהַנַּ֖עַרthe childNoun
4480 [e]min-מִן־fromPrep
990 [e]hab-bā-ṭen;הַבָּ֑טֶןthe wombNoun
1931 [e]wə-hū,וְה֗וּאand hePro
2490 [e]yā-ḥêlיָחֵ֛לshall beginVerb
3467 [e]lə-hō-wō-šî-a‘לְהוֹשִׁ֥יעַto deliverVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לIsraelNoun
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֥דfrom the handsNoun
6430 [e]pə-liš-tîm.פְּלִשְׁתִּֽים׃of the PhilistinesAdj
Hebrew Texts
שופטים 13:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּי֩ הִנָּ֨ךְ הָרָ֜ה וְיֹלַ֣דְתְּ בֵּ֗ן וּמֹורָה֙ לֹא־יַעֲלֶ֣ה עַל־רֹאשֹׁ֔ו כִּֽי־נְזִ֧יר אֱלֹהִ֛ים יִהְיֶ֥ה הַנַּ֖עַר מִן־הַבָּ֑טֶן וְה֗וּא יָחֵ֛ל לְהֹושִׁ֥יעַ אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל מִיַּ֥ד פְּלִשְׁתִּֽים׃

שופטים 13:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי הנך הרה וילדת בן ומורה לא־יעלה על־ראשו כי־נזיר אלהים יהיה הנער מן־הבטן והוא יחל להושיע את־ישראל מיד פלשתים׃

Links
Judges 13:5Judges 13:5 Text AnalysisJudges 13:5 InterlinearJudges 13:5 MultilingualJudges 13:5 TSKJudges 13:5 Cross ReferencesJudges 13:5 Bible HubJudges 13:5 Biblia ParalelaJudges 13:5 Chinese BibleJudges 13:5 French BibleJudges 13:5 German Bible

Bible Hub
Judges 13:4
Top of Page
Top of Page