Judges 18:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֨מָּהAnd theyPro
3947 [e]lā-qə-ḥūלָקְח֜וּtookVerb
853 [e]’êṯאֵ֧ת - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֣הhad madeVerb
4318 [e]mî-ḵāh,מִיכָ֗ה[the things] MicahNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְֽאֶת־andAcc
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵן֮the priestNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1961 [e]hā-yāh-הָיָה־he hadVerb
  lōwלוֹ֒toPrep
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֣אוּand cameVerb
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
3919 [e]la-yiš,לַ֗יִשׁLaishNoun
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
5971 [e]‘amעַם֙a peopleNoun
8252 [e]šō-qêṭשֹׁקֵ֣ט[that were] at quietVerb
982 [e]ū-ḇō-ṭê-aḥ,וּבֹטֵ֔חַand secureVerb
5221 [e]way-yak-kūוַיַּכּ֥וּand they struckVerb
853 [e]’ō-w-ṯāmאוֹתָ֖םthemAcc
6310 [e]lə-p̄î-לְפִי־with the edgeNoun
2719 [e]ḥā-reḇ;חָ֑רֶבof the swordNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֖ירthe cityNoun
8313 [e]śā-rə-p̄ūשָׂרְפ֥וּburntVerb
784 [e]ḇā-’êš.בָאֵֽשׁ׃with fireNoun
Hebrew Texts
שופטים 18:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵ֨מָּה לָקְח֜וּ אֵ֧ת אֲשֶׁר־עָשָׂ֣ה מִיכָ֗ה וְֽאֶת־הַכֹּהֵן֮ אֲשֶׁ֣ר הָיָה־לֹו֒ וַיָּבֹ֣אוּ עַל־לַ֗יִשׁ עַל־עַם֙ שֹׁקֵ֣ט וּבֹטֵ֔חַ וַיַּכּ֥וּ אֹותָ֖ם לְפִי־חָ֑רֶב וְאֶת־הָעִ֖יר שָׂרְפ֥וּ בָאֵֽשׁ׃

שופטים 18:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והמה לקחו את אשר־עשה מיכה ואת־הכהן אשר היה־לו ויבאו על־ליש על־עם שקט ובטח ויכו אותם לפי־חרב ואת־העיר שרפו באש׃

Links
Judges 18:27Judges 18:27 Text AnalysisJudges 18:27 InterlinearJudges 18:27 MultilingualJudges 18:27 TSKJudges 18:27 Cross ReferencesJudges 18:27 Bible HubJudges 18:27 Biblia ParalelaJudges 18:27 Chinese BibleJudges 18:27 French BibleJudges 18:27 German Bible

Bible Hub
Judges 18:26
Top of Page
Top of Page