Judges 18:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1992 [e]hêm-māhהֵ֚מָּהWhen theyPro
5973 [e]‘im-עִם־by [were]Prep
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
4318 [e]mî-ḵāh,מִיכָ֔הof MicahNoun
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֣מָּהand theyPro
5234 [e]hik-kî-rū,הִכִּ֔ירוּknewVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6963 [e]qō-wlק֥וֹלthe voiceNoun
5288 [e]han-na-‘arהַנַּ֖עַרof the young manNoun
3881 [e]hal-lê-wî;הַלֵּוִ֑יLeviteAdj
5493 [e]way-yā-sū-rūוַיָּס֣וּרוּand they turned inVerb
8033 [e]šām,שָׁ֗םthereAdv
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּ֤אמְרוּand saidVerb
  lōwלוֹ֙to himPrep
4310 [e]mî-מִֽי־WhoPro
935 [e]hĕ-ḇî-’ă-ḵāהֱבִיאֲךָ֣brought youVerb
1988 [e]hă-lōm,הֲלֹ֔םhereAdv
4100 [e]ū-māh-וּמָֽה־and whatPro
859 [e]’at-tāhאַתָּ֥הyouPro
6213 [e]‘ō-śehעֹשֶׂ֛הmakeVerb
2088 [e]bā-zehבָּזֶ֖הin thisPro
4100 [e]ū-mah-וּמַה־and whatPro
  lə-ḵāלְּךָ֥toPrep
6311 [e]p̄ōh.פֹֽה׃have you hereAdv
Hebrew Texts
שופטים 18:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֵ֚מָּה עִם־בֵּ֣ית מִיכָ֔ה וְהֵ֣מָּה הִכִּ֔ירוּ אֶת־קֹ֥ול הַנַּ֖עַר הַלֵּוִ֑י וַיָּס֣וּרוּ שָׁ֗ם וַיֹּ֤אמְרוּ לֹו֙ מִֽי־הֱבִיאֲךָ֣ הֲלֹ֔ם וּמָֽה־אַתָּ֥ה עֹשֶׂ֛ה בָּזֶ֖ה וּמַה־לְּךָ֥ פֹֽה׃

שופטים 18:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
המה עם־בית מיכה והמה הכירו את־קול הנער הלוי ויסורו שם ויאמרו לו מי־הביאך הלם ומה־אתה עשה בזה ומה־לך פה׃

Links
Judges 18:3Judges 18:3 Text AnalysisJudges 18:3 InterlinearJudges 18:3 MultilingualJudges 18:3 TSKJudges 18:3 Cross ReferencesJudges 18:3 Bible HubJudges 18:3 Biblia ParalelaJudges 18:3 Chinese BibleJudges 18:3 French BibleJudges 18:3 German Bible

Bible Hub
Judges 18:2
Top of Page
Top of Page