Judges 18:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכוּ֙Then departedVerb
2568 [e]ḥă-mê-šeṯחֲמֵ֣שֶׁתthe fiveNoun
376 [e]hā-’ă-nā-šîm,הָאֲנָשִׁ֔יםmenNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֖אוּand cameVerb
3919 [e]lā-yə-šāh;לָ֑יְשָׁהto LaishNoun
7200 [e]way-yir-’ūוַיִּרְא֣וּand sawVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֣םthe peopleNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that [were]Prt
7130 [e]bə-qir-bāhבְּקִרְבָּ֣הּthereinNoun
3427 [e]yō-wō-še-ḇeṯ-יוֹשֶֽׁבֶת־how they dwelledVerb
983 [e]lā-ḇe-ṭaḥלָ֠בֶטַחin securityNoun
4941 [e]kə-miš-paṭכְּמִשְׁפַּ֨טafter the mannerNoun
6722 [e]ṣi-ḏō-nîmצִדֹנִ֜יםof the ZidoniansAdj
8252 [e]šō-qêṭשֹׁקֵ֣ט ׀quietVerb
982 [e]ū-ḇō-ṭê-aḥ,וּבֹטֵ֗חַand secureVerb
369 [e]wə-’ên-וְאֵין־and noPrt
3637 [e]maḵ-lîmמַכְלִ֨ים[them] that might put to shameVerb
1697 [e]dā-ḇārדָּבָ֤ר[any] in thingNoun
776 [e]bā-’ā-reṣבָּאָ֙רֶץ֙in the landNoun
3423 [e]yō-w-rêšיוֹרֵ֣שׁmagistrateVerb
6114 [e]‘e-ṣer,עֶ֔צֶר.. .. ..Noun
7350 [e]ū-rə-ḥō-qîmוּרְחֹקִ֥ים[were] and farAdj
1992 [e]hêm-māhהֵ֙מָּה֙theyPro
6722 [e]miṣ-ṣi-ḏō-nîm,מִצִּ֣דֹנִ֔יםfrom the SidoniansAdj
1697 [e]wə-ḏā-ḇārוְדָבָ֥רand businessNoun
369 [e]’ên-אֵין־had noPrt
  lā-hemלָהֶ֖םtoPrep
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
120 [e]’ā-ḏām.אָדָֽם׃[any] manNoun
Hebrew Texts
שופטים 18:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּלְכוּ֙ חֲמֵ֣שֶׁת הָאֲנָשִׁ֔ים וַיָּבֹ֖אוּ לָ֑יְשָׁה וַיִּרְא֣וּ אֶת־הָעָ֣ם אֲשֶׁר־בְּקִרְבָּ֣הּ יֹושֶֽׁבֶת־לָ֠בֶטַח כְּמִשְׁפַּ֨ט צִדֹנִ֜ים שֹׁקֵ֣ט ׀ וּבֹטֵ֗חַ וְאֵין־מַכְלִ֨ים דָּבָ֤ר בָּאָ֙רֶץ֙ יֹורֵ֣שׁ עֶ֔צֶר וּרְחֹקִ֥ים הֵ֙מָּה֙ מִצִּ֣דֹנִ֔ים וְדָבָ֥ר אֵין־לָהֶ֖ם עִם־אָדָֽם׃

שופטים 18:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכו חמשת האנשים ויבאו לישה ויראו את־העם אשר־בקרבה יושבת־לבטח כמשפט צדנים שקט ׀ ובטח ואין־מכלים דבר בארץ יורש עצר ורחקים המה מצדנים ודבר אין־להם עם־אדם׃

Links
Judges 18:7Judges 18:7 Text AnalysisJudges 18:7 InterlinearJudges 18:7 MultilingualJudges 18:7 TSKJudges 18:7 Cross ReferencesJudges 18:7 Bible HubJudges 18:7 Biblia ParalelaJudges 18:7 Chinese BibleJudges 18:7 French BibleJudges 18:7 German Bible

Bible Hub
Judges 18:6
Top of Page
Top of Page