Micah 2:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֨וֹםOn that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֜וּאIn thatPro
5375 [e]yiś-śāיִשָּׂ֧א[one] shall take upVerb
5921 [e]‘ă-lê-ḵemעֲלֵיכֶ֣םagainstPrep
4912 [e]mā-šāl,מָשָׁ֗לa parableNoun
5091 [e]wə-nā-hāhוְנָהָ֨הyou and lamentVerb
5092 [e]nə-hîנְהִ֤יlamentationNoun
1961 [e]nih-yāhנִֽהְיָה֙We beVerb
559 [e]’ā-marאָמַר֙sayVerb
7703 [e]šā-ḏō-wḏשָׁד֣וֹדWe be utterlyVerb
7703 [e]nə-šad-du-nū,נְשַׁדֻּ֔נוּspoiledVerb
2506 [e]ḥê-leqחֵ֥לֶקthe portionNoun
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֖יof my peopleNoun
4171 [e]yā-mîr;יָמִ֑ירhe has changedVerb
349 [e]’êḵאֵ֚יךְHowAdv
4185 [e]yā-mîšיָמִ֣ישׁhas he removedVerb
  lî,לִ֔יtoPrep
7728 [e]lə-šō-w-ḇêḇלְשׁוֹבֵ֥בfrom me ! turning awayAdj
7704 [e]śā-ḏê-nūשָׂדֵ֖ינוּour fieldsNoun
2505 [e]yə-ḥal-lêq.יְחַלֵּֽק׃he has dividedVerb
Hebrew Texts
מיכה 2:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּ֨ום הַה֜וּא יִשָּׂ֧א עֲלֵיכֶ֣ם מָשָׁ֗ל וְנָהָ֨ה נְהִ֤י נִֽהְיָה֙ אָמַר֙ שָׁדֹ֣וד נְשַׁדֻּ֔נוּ חֵ֥לֶק עַמִּ֖י יָמִ֑יר אֵ֚יךְ יָמִ֣ישׁ לִ֔י לְשֹׁובֵ֥ב שָׂדֵ֖ינוּ יְחַלֵּֽק׃

מיכה 2:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום ההוא ישא עליכם משל ונהה נהי נהיה אמר שדוד נשדנו חלק עמי ימיר איך ימיש לי לשובב שדינו יחלק׃

Links
Micah 2:4Micah 2:4 Text AnalysisMicah 2:4 InterlinearMicah 2:4 MultilingualMicah 2:4 TSKMicah 2:4 Cross ReferencesMicah 2:4 Bible HubMicah 2:4 Biblia ParalelaMicah 2:4 Chinese BibleMicah 2:4 French BibleMicah 2:4 German Bible

Bible Hub
Micah 2:3
Top of Page
Top of Page