Numbers 9:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘ă-śūוַיַּעֲשׂ֣וּAnd they keptVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6453 [e]hap-pe-saḥהַפֶּ֡סַחthe passoverNoun
7223 [e]bā-ri-šō-wnבָּרִאשׁ֡וֹןin the firstAdj
702 [e]bə-’ar-bā-‘āhבְּאַרְבָּעָה֩on the fourNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֨רand tenthNoun
3117 [e]yō-wmי֥וֹםdayNoun
2320 [e]la-ḥō-ḏešלַחֹ֛דֶשׁof the monthNoun
996 [e]bênבֵּ֥יןinPrep
6153 [e]hā-‘ar-ba-yimהָעַרְבַּ֖יִםthe eveningNoun
4057 [e]bə-miḏ-barבְּמִדְבַּ֣רin the wildernessNoun
5514 [e]sî-nāy;סִינָ֑יof SinaiNoun
3605 [e]kə-ḵōlכְּ֠כֹלaccording to allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
6680 [e]ṣiw-wāhצִוָּ֤הcommandedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֔הMosesNoun
3651 [e]kênכֵּ֥ןsoAdj
6213 [e]‘ā-śūעָשׂ֖וּdidVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
במדבר 9:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲשׂ֣וּ אֶת־הַפֶּ֡סַח בָּרִאשֹׁ֡ון בְּאַרְבָּעָה֩ עָשָׂ֨ר יֹ֥ום לַחֹ֛דֶשׁ בֵּ֥ין הָעַרְבַּ֖יִם בְּמִדְבַּ֣ר סִינָ֑י כְּ֠כֹל אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֤ה יְהוָה֙ אֶת־מֹשֶׁ֔ה כֵּ֥ן עָשׂ֖וּ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

במדבר 9:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעשו את־הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני ככל אשר צוה יהוה את־משה כן עשו בני ישראל׃

Links
Numbers 9:5Numbers 9:5 Text AnalysisNumbers 9:5 InterlinearNumbers 9:5 MultilingualNumbers 9:5 TSKNumbers 9:5 Cross ReferencesNumbers 9:5 Bible HubNumbers 9:5 Biblia ParalelaNumbers 9:5 Chinese BibleNumbers 9:5 French BibleNumbers 9:5 German Bible

Bible Hub
Numbers 9:4
Top of Page
Top of Page