Psalm 40:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּ֬ןAnd he has putVerb
6310 [e]bə-p̄îבְּפִ֨י ׀in my mouthNoun
7892 [e]šîrשִׁ֥ירa songNoun
2319 [e]ḥā-ḏāšחָדָשׁ֮newAdj
8416 [e]tə-hil-lāhתְּהִלָּ֪ה[even] praiseNoun
430 [e]lê-lō-hê-nūלֵֽאלֹ֫הֵ֥ינוּto our GodNoun
7200 [e]yir-’ūיִרְא֣וּshall seeVerb
7227 [e]rab-bîmרַבִּ֣יםmanyAdj
3372 [e]wə-yî-rā-’ū;וְיִירָ֑אוּand [it] and fearVerb
982 [e]wə-yiḇ-ṭə-ḥū,וְ֝יִבְטְח֗וּand shall trustVerb
3068 [e]Yah-weh.בַּיהוָֽה׃in the LORDNoun
Hebrew Texts
תהילים 40:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתֵּ֬ן בְּפִ֨י ׀ שִׁ֥יר חָדָשׁ֮ תְּהִלָּ֪ה לֵֽאלֹ֫הֵ֥ינוּ יִרְא֣וּ רַבִּ֣ים וְיִירָ֑אוּ וְ֝יִבְטְח֗וּ בַּיהוָֽה׃

תהילים 40:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתן בפי ׀ שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה׃

Links
Psalm 40:3Psalm 40:3 Text AnalysisPsalm 40:3 InterlinearPsalm 40:3 MultilingualPsalm 40:3 TSKPsalm 40:3 Cross ReferencesPsalm 40:3 Bible HubPsalm 40:3 Biblia ParalelaPsalm 40:3 Chinese BiblePsalm 40:3 French BiblePsalm 40:3 German Bible

Bible Hub
Psalm 40:2
Top of Page
Top of Page