Ezra 4
Dansk (1917 / 1931)
1Men da Judas og Benjamins Fjender hørte, at de, der havde været i Landflygtighed, byggede HERREN, Israels Gud, en Helligdom, 2henvendte de sig til Zerubbabel, Jesua og Overhovederne for Fædrenehusene og sagde til dem: Lad os være med til at bygge, thi vi søger eders Gud saavel som I, og ham har vi ofret til, siden Assyrerkongen Asarhaddon førte os herhen! 3Men Zerubbabel, Jesua og de andre Overhoveder for Israels Fædrenehuse svarede: »I skal ikke være fælles med os om at bygge vor Gud et Hus, men vi vil være ene om at bygge for HERREN, Israels Gud, saaledes som Kong Kyros, Perserkongen, paalagde os!«

4Saa bragte Hedningerne i Landet Judas Folks Hænder til at synke og skræmmede dem fra at bygge; 5og de købte Folk til med deres Raad at modarbejde dem og bringe deres Planer til at strande; saaledes gik det, saa længe Perserkongen Kyros levede, lige til Perserkongen Darius's Regering.

6Under Ahasverus's Regering, i hans første Regeringstid, skrev de en Klage over Judas og Jerusalems Indbyggere.

7I Artaxerxes's Dage affattede Bisjlam, Mitredat, Tabe'el og alle hans andre Embedsbrødre en Skrivelse til Perserkongen Artaxerxes. Skrivelsen var affattet paa Aramaisk og oversat.

8Statholderen Rehum og Skriveren Sjimsjaj skrev et Brev mod Jerusalem til Kong Artaxerxes af følgende Indhold. 9De, der dengang skrev, var Statholderen Rehum og Skriveren Sjimsjaj og alle deres andre Embedsbrødre, Diniterne, Afarsatkiterne, Tarpeliterne, Afaresiterne, Arkiterne, Babylonerne, 10Susaniterne, Dehaviterne, Elamiterne og de andre Folk, som den store og navnkundige Asenappar havde ført bort og ladet bosætte sig i Samarias Byer og andetsteds hinsides Floden, og saa videre. 11Dette er en Afskrift af Brevet, de sendte ham: »Til Kong Artaxerxes. Dine Trælle, Folkene hinsides Floden, og saa videre: 12Det være Kongen kundgjort, at Jøderne, som drog op til os fra dig, er kommet til Jerusalem; de er i Færd med at genopbygge denne oprørske og onde By; de genopfører Murene og udbedrer Grunden. 13Men nu være det Kongen kundgjort, at hvis denne By bygges op og Murene genopføres, saa vil de ikke svare Skat, Afgift eller Skyld, og der bliver Skaar i Kongens Indtægter. 14Da vi nu spiser Paladsets Salt, og det ikke sømmer sig for os at se paa, at Kongen lider Skade, sender vi herved Bud og lader Kongen det vide, 15for at der kan blive set efter i dine Fædres Krønikebog; i den vil du finde og se, at denne By er en oprørsk By, der har voldt Konger og Lande Skade, og at der fra gammel Tid har fundet Opstande Sted i den. Det er Grunden til, at denne By blev ødelagt. 16Saa lader vi da Kongen vide, at hvis denne By bygges op og Murerne genopføres, har du ikke mere nogen Besiddelse hinsides Floden!«

17Kongen sendte da følgende Svar til Statholderen Rehum, Skriveren Sjimsjaj og alle deres andre Embedsbrødre, som boede i Samaria og de andre Lande hinsides Floden: »Hilsen, og saa videre. 18Den Skrivelse, I har sendt mig, er forelæst mig grundigt. 19Og paa mit Bud har man set efter og fundet, at denne By fra gammel Tid har sat sig op mod Konger, og at der har fundet Oprør og Opstande Sted i den; 20over Jerusalem har der hersket mægtige Konger, som udstrakte deres Magt over alt hinsides Floden, og til hvem der svaredes Skat, Afgift og Skyld. 21Giv derfor Ordre til at standse disse Mænd og til, at denne By ikke maa genopbygges, før der kommer Befaling fra mig; 22og tag eder vel i Vare for at vise Forsømmelighed i denne Sag, at ikke der skal lides store Tab til Skade for Kongerne!«

23Saa snart Afskriften af denne Skrivelse fra Kong Artaxerxes var blevet læst for Rehum, Skriveren Sjimsjaj og deres Embedsbrødre, begav de sig uopholdelig til Jøderne i Jerusalem og tvang dem med Magt til at standse Arbejdet.

24Saa standsede Arbejdet paa Guds Hus i Jerusalem, og det hvilede til Perserkongen Darius's andet Regeringsaar.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Ezra 3
Top of Page
Top of Page