βασανιζομένους
Englishman's Concordance
βασανιζομένους (basanizomenous) — 1 Occurrence

Mark 6:48 V-PPM/P-AMP
GRK: ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ
NAS: Seeing them straining at the oars,
KJV: he saw them toiling in rowing;
INT: he having seen them straining in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page