εἶ
Englishman's Concordance
εἶ (ei) — 92 Occurrences

Matthew 2:6 V-PI-2S
GRK: οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς
INT: in no way least are among the

Matthew 4:3 V-PI-2S
GRK: Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ
INT: If Son you are of God

Matthew 4:6 V-PI-2S
GRK: Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ
INT: If Son you are of God

Matthew 5:25 V-PI-2S
GRK: ἕως ὅτου εἶ μετ' αὐτοῦ
INT: while which you are with him

Matthew 11:3 V-PI-2S
GRK: αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος
INT: to him you are the coming [one]

Matthew 14:28 V-PI-2S
GRK: εἰ σὺ εἶ κέλευσόν με
INT: if you [it] be you bid me

Matthew 14:33 V-PI-2S
GRK: θεοῦ υἱὸς εἶ
INT: of God Son you are

Matthew 16:16 V-PI-2S
GRK: εἶπεν Σὺ εἶ ὁ χριστὸς
INT: said You are the Christ

Matthew 16:17 V-PI-2S
GRK: αὐτῷ Μακάριος εἶ Σίμων Βαριωνᾶ
INT: to him Blessed are you Simon Barjona

Matthew 16:18 V-PI-2S
GRK: ὅτι σὺ εἶ Πέτρος καὶ
INT: That you are Peter and

Matthew 16:23 V-PI-2S
GRK: Σατανᾶ σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ ὅτι
INT: Satan a stumbling block you are to me for

Matthew 22:16 V-PI-2S
GRK: ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν
INT: that true you are and the

Matthew 25:24 V-PI-2S
GRK: ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος θερίζων
INT: that hard you are a man reaping

Matthew 26:63 V-PI-2S
GRK: εἰ σὺ εἶ ὁ χριστὸς
INT: if you are the Christ

Matthew 26:73 V-PI-2S
GRK: ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰρ
INT: of them are even indeed

Matthew 27:11 V-PI-2S
GRK: λέγων Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς
INT: saying You are the king

Matthew 27:40 V-PI-2S
GRK: εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ
INT: If son you are of God

Mark 1:11 V-PI-2S
GRK: οὐρανῶν Σὺ εἶ ὁ υἱός
INT: heavens You are the Son

Mark 1:24 V-PI-2S
GRK: σε τίς εἶ ὁ ἅγιος
INT: you who you are the Holy [One]

Mark 3:11 V-PI-2S
GRK: ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς
INT: You are the Son

Mark 8:29 V-PI-2S
GRK: αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ χριστός
INT: to him you are the Christ

Mark 12:14 V-PI-2S
GRK: ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ
INT: that true you are and not

Mark 12:34 V-PI-2S
GRK: Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς
INT: Not far are you from the

Mark 14:61 V-PI-2S
GRK: αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ χριστὸς
INT: to him You are the Christ

Mark 14:70 V-PI-2S
GRK: ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰρ
INT: from among them you are also indeed

Mark 14:70 V-PI-2S
GRK: γὰρ Γαλιλαῖος εἶ καὶ ἡ
INT: indeed a Galilean you are and the

Mark 15:2 V-PI-2S
GRK: Πιλᾶτος Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς
INT: Pilate You are the King

Luke 3:22 V-PI-2S
GRK: γενέσθαι Σὺ εἶ ὁ υἱός
INT: came You are the Son

Luke 4:3 V-PI-2S
GRK: Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ
INT: If Son you are of God

Luke 4:9 V-PI-2S
GRK: Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ
INT: If Son you are of God

Luke 4:34 V-PI-2S
GRK: σε τίς εἶ ὁ ἅγιος
INT: you who you are the Holy [One]

Luke 4:41 V-PI-2S
GRK: ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς
INT: You are the Son

Luke 7:19 V-PI-2S
GRK: λέγων Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος
INT: saying you are the coming [one]

Luke 7:20 V-PI-2S
GRK: λέγων Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος
INT: saying you are the coming [one]

Luke 15:31 V-PI-2S
GRK: μετ' ἐμοῦ εἶ καὶ πάντα
INT: with me are and all

Luke 19:21 V-PI-2S
GRK: ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ αἴρεις ὃ
INT: a man harsh you are you takest up what

Luke 22:58 V-PI-2S
GRK: ἐξ αὐτῶν εἶ ὁ δὲ
NAS: said, Man, I am not!
KJV: said, Man, I am not.
INT: of them are but

Luke 22:67 V-PI-2S
GRK: Εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός
INT: If you are the Christ

Luke 22:70 V-PI-2S
GRK: Σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς
NAS: And He said to them, Yes, I am.
KJV: that I am.
INT: You then are the Son

Luke 23:3 V-PI-2S
GRK: λέγων Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς
INT: saying You are the king

Luke 23:37 V-PI-2S
GRK: Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς
INT: If you are the king

Luke 23:39 Conj
GRK: Οὐχὶ σὺ εἶ ὁ χριστός
INT: not you are if the Christ

Luke 23:40 V-PI-2S
GRK: αὐτῷ κρίματι εἶ
INT: same judgment are

John 1:19 V-PI-2S
GRK: Σὺ τίς εἶ
INT: you who are

John 1:21 V-PI-2S
GRK: σὺ Ἠλίας εἶ καὶ λέγει
NAS: And he said, I am not. Are you the Prophet?
KJV: And he saith, I am not. Art
INT: you Elijah are And he says

John 1:21 V-PI-2S
GRK: Ὁ προφήτης εἶ σύ καὶ
INT: The prophet are you And

John 1:22 V-PI-2S
GRK: αὐτῷ Τίς εἶ ἵνα ἀπόκρισιν
INT: to him Who are you that an answer

John 1:25 V-PI-2S
GRK: σὺ οὐκ εἶ ὁ χριστὸς
INT: you not are the Christ

John 1:42 V-PI-2S
GRK: εἶπεν Σὺ εἶ Σίμων ὁ
INT: said You are Simon the

John 1:49 V-PI-2S
GRK: ῥαββί σὺ εἶ ὁ υἱὸς
INT: Rabbi you are the Son

John 1:49 V-PI-2S
GRK: σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ
INT: you King are of Israel

John 3:10 V-PI-2S
GRK: αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος
INT: to him You are the teacher

John 4:12 V-PI-2S
GRK: σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς
INT: you greater than are the father

John 4:19 V-PI-2S
GRK: ὅτι προφήτης εἶ σύ
INT: that a prophet are you

John 6:69 V-PI-2S
GRK: ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος
INT: that you are the Holy One

John 7:52 V-PI-2S
GRK: τῆς Γαλιλαίας εἶ ἐραύνησον καὶ
INT: Galilee are Search and

John 8:25 V-PI-2S
GRK: Σὺ τίς εἶ εἶπεν αὐτοῖς
INT: You who are said to them

John 8:48 V-PI-2S
GRK: ὅτι Σαμαρίτης εἶ σὺ καὶ
INT: that a Samaritan are you and

John 8:53 V-PI-2S
GRK: σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς
INT: You greater than are the father

John 9:28 V-PI-2S
GRK: Σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου ἡμεῖς
INT: You a disciple are of that one we

John 10:24 V-PI-2S
GRK: εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός
INT: If you are the Christ

John 11:27 V-PI-2S
GRK: ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς
INT: that you are the Christ

John 18:17 V-PI-2S
GRK: τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: are you? He said, I am not.
KJV: He saith, I am not.
INT: the disciples are of the man

John 18:25 V-PI-2S
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ εἶ ἠρνήσατο ἐκεῖνος
INT: disciples of him are denied He

John 18:33 V-PI-2S
GRK: αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς
INT: to him You are the king

John 18:37 V-PI-2S
GRK: Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ ἀπεκρίθη
NAS: You say [correctly] that I am a king.
KJV: that I am a king. To
INT: Then a king are you Answered

John 19:9 V-PI-2S
GRK: Ἰησοῦ Πόθεν εἶ σύ ὁ
INT: to Jesus from where are you

John 19:12 V-PI-2S
GRK: ἀπολύσῃς οὐκ εἶ φίλος τοῦ
INT: you release not you are a friend

John 21:12 V-PI-2S
GRK: Σὺ τίς εἶ εἰδότες ὅτι
INT: You who are knowing that

Acts 9:5 V-PI-2S
GRK: δέ Τίς εἶ κύριε ὁ
NAS: are You, Lord? And He [said], I am Jesus
KJV: said, I am Jesus whom
INT: moreover Who are you Lord

Acts 13:33 V-PI-2S
GRK: Υἱός μου εἶ σύ ἐγὼ
INT: Son my are you I

Acts 21:38 V-PI-2S
GRK: ἄρα σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος
INT: then you are the Egyptian

Acts 22:8 V-PI-2S
GRK: ἀπεκρίθην Τίς εἶ κύριε εἶπέν
NAS: And He said to me, 'I am Jesus
KJV: me, I am Jesus of Nazareth,
INT: answered Who are you Lord he said

Acts 22:27 Conj
GRK: σὺ Ῥωμαῖος εἶ ὁ δὲ
INT: you a Roman you are moreover

Acts 26:15 V-PI-2S
GRK: εἶπα Τίς εἶ κύριε ὁ
NAS: And the Lord said, 'I am Jesus whom
KJV: he said, I am Jesus whom
INT: said Who are you Lord

Romans 2:1 V-PI-2S
GRK: Διὸ ἀναπολόγητος εἶ ὦ ἄνθρωπε
INT: Therefore inexcusable you are O man

Romans 9:20 V-PI-2S
GRK: σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος
INT: you who are you that answers against

Romans 14:4 V-PI-2S
GRK: σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων
INT: You who are judging

Galatians 4:7 V-PI-2S
GRK: ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ
INT: So no longer you are slave but

Hebrews 1:5 V-PI-2S
GRK: Υἱός μου εἶ σύ ἐγὼ
INT: Son of me are you I

Hebrews 1:12 V-PI-2S
GRK: ὁ αὐτὸς εἶ καὶ τὰ
INT: the same are and the

Hebrews 5:5 V-PI-2S
GRK: Υἱός μου εἶ σύ ἐγὼ
INT: Son of me are you I

James 4:11 V-PI-2S
GRK: κρίνεις οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου
INT: you judge not you are a doer of [the] law

James 4:12 V-PI-2S
GRK: δὲ τίς εἶ ὁ κρίνων
INT: however who are that judge

Revelation 2:9 V-PI-2S
GRK: ἀλλὰ πλούσιος εἶ καὶ τὴν
INT: but rich you are and the

Revelation 3:1 V-PI-2S
GRK: καὶ νεκρὸς εἶ
INT: and dead are

Revelation 3:15 V-PI-2S
GRK: οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός
INT: neither cold you are nor hot

Revelation 3:16 V-PI-2S
GRK: ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε
INT: because lukewarm you are and neither

Revelation 3:17 V-PI-2S
GRK: ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος
INT: that you are the wretched

Revelation 4:11 V-PI-2S
GRK: Ἄξιος εἶ ὁ κύριος
INT: Worthy are you the Lord

Revelation 5:9 V-PI-2S
GRK: λέγοντες Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ
INT: saying Worthy are you to take the

Revelation 16:5 V-PI-2S
GRK: λέγοντος Δίκαιος εἶ ὁ ὢν
INT: saying Righteous are you who are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page