καθότι
Englishman's Concordance
καθότι (kathoti) — 6 Occurrences

Luke 1:7 Adv
GRK: αὐτοῖς τέκνον καθότι ἦν ἡ
NAS: child, because Elizabeth
KJV: no child, because that Elisabeth was
INT: to them a child inasmuch as was

Luke 19:9 Adv
GRK: τούτῳ ἐγένετο καθότι καὶ αὐτὸς
NAS: house, because he, too,
KJV: to this house, forsomuch as he also
INT: this is come inasmuch as also he

Acts 2:24 Adv
GRK: τοῦ θανάτου καθότι οὐκ ἦν
NAS: of death, since it was impossible
KJV: the pains of death: because it was not
INT: of the of death inasmuch as not it was

Acts 2:45 Adv
GRK: αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἄν τις
KJV: them to all [men], as every man had
INT: them to all as anyhow anyone

Acts 4:35 Adv
GRK: δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις
KJV: unto every man according as
INT: moreover to each according as anyhow anyone

Acts 17:31 Adv
GRK: καθότι ἔστησεν ἡμέραν
NAS: because He has fixed a day
INT: because he set a day

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page