κατεστάθησαν
Englishman's Concordance
κατεστάθησαν (katestathēsan) — 1 Occurrence

Romans 5:19 V-AIP-3P
GRK: ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί
NAS: the many were made sinners,
KJV: many were made sinners,
INT: man sinners were appointed the many

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page