καταστήσῃς
Englishman's Concordance
καταστήσῃς (katastēsēs) — 1 Occurrence

Titus 1:5 V-ASA-2S
GRK: ἐπιδιορθώσῃ καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν
NAS: what remains and appoint elders
KJV: and ordain elders
INT: you might set right and might appoint in every city

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page