καταστήσομεν
Englishman's Concordance
καταστήσομεν (katastēsomen) — 1 Occurrence

Acts 6:3 V-FIA-1P
GRK: σοφίας οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς
NAS: whom we may put in charge of this
KJV: wisdom, whom we may appoint over this
INT: wisdom whom we will appoint over the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page